Vzniká koncepce cestovního ruchu na Tišnovsku

Vzniká koncepce cestovního ruchu na Tišnovsku

Od března tohoto roku vzniká koncepce pro rozvoj cestovního ruchu pro město Tišnov. Koncepce je vytvářena se zapojením veřejnosti. To znamená, že byla ustanovena pracovní skupina, která zahrnuje pracovníky Městského kulturního střediska, zástupce vedení města, členy komise cestovního ruchu, zástupce neziskových organizací a samozřejmě zástupce podnikatelského sektoru. Kromě šesti setkání úzké pracovní skupiny, proběhnou také dvě setkání se zájemci z řad veřejnosti, kteří tak mají možnost připomínkovat a doplňovat výstupy pracovní skupiny. Na konci května proběhlo veřejné projednání analytické části koncepce, kde byly identifikovány největší hodnoty, na kterých je možné cestovní ruch na Tišnovsku rozvíjet a také největší slabiny nebo problémy, které je třeba řešit. V rámci analýzy vznikla také rozvaha, které segmenty návštěvníků neboli cílové skupiny jsou pro Tišnovsko nejvíce zajímavé jak z hlediska nabídky regionu, tak i z hlediska dosažitelnosti dané cílové skupiny.

Vytvořením koncepce bylo pověřeno Městské kulturní středisko, které by mělo rozvoj cestovního ruchu a související aktivity v budoucnu koordinovat a pod které spadá také turistické informační centrum. Proto je hlavním garantem koncepce ředitel MěKS Jan Brdíčko. Na řízení procesu tvorby a finální zpracovaní však město Tišnov najalo nezávislého experta Dalibora Naara, který vedl destinační společnost v Libereckém kraji a v minulosti se podílel na tvorbě strategií rozvoje kultury a cestovního ruchu například v Pardubicích, v Jihlavě, v Táboře, či na Frýdlantsku a zabývá se i oborem interpretace a propagace kulturního dědictví. Od kombinace pracovní skupiny složené z místních aktérů a expertně vedeného procesu si město slibuje, že s minimálními náklady vznikne strategie, která bude dobře zohledňovat místní podmínky a zároveň nebude postrádat odbornost a vnější pohled na možnosti a potřeby regionu jako turistické destinace.

V současnosti se pracuje na takzvané návrhové části, kdy na analýzu stavu a potřeb oblasti navazuje tvorba návrhů, jak rozvíjet zjištěné hodnoty a řešit nebo eliminovat nalezené problémy. Výstupem by měla být formulace cílů a především, pak ukazatelů, které umožní sledovat, do jaké míry jsou cíle naplňovány. Výstupy této části byly prezentovány 27. června na setkání se zájemci z řad obyvatel města a následně budou i v novinách tišnovské radnice.

Daniel Naar

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: