Projekt Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově je v plném proudu

Projekt Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově je v plném proudu

V průběhu let 2018 a 2019 realizuje Město Tišnov projekt pod názvem Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově. Projekt je financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911, prioritní osa číslo 03.4, Efektivní veřejná správa.

Projekt má dvě pomyslné části. Větší část projektu podporuje vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Tišnov a tím tak přispívá zejména ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů, zavádí nové nástroje řízení ve veřejné správě, zvyšuje znalosti a dovedností pracovníků úřadu a současně rozvíjí moderní metody řízení. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na odborná školení (např. ochranu osobních údajů, správní řád, pracovní právo, stavební právo, odpovědné zadávání veřejných zakázek aj.), na tzv. měkké dovednosti (např. syndrom vyhoření, komunikační a prezentační dovednosti) a v neposlední řadě i na projektové, strategické a finanční řízení.  Hlavním cílem této části projektu je dojít k ještě vyšší efektivitě a zejména pak k profesionalizaci městského úřadu.  Vzdělávací část projektu, na základě uskutečněné veřejné zakázky, pro nás zajišťuje společnost ATACHE s.r.o. – institut komplexního vzdělávání a služeb.

Další částí projektu je tvorba nového strategického dokumentu města s názvem Strategický plán města Tišnova pro období 2021 – 2025 (současný strategický plán je vypracován pro období 2014 – 2020). Tuto část projektu tvoří a zpracovává vítězná firma GaREP, spol. s.r.o., která se již 24 let věnuje problematice rozvoje obcí a regionů, zejména poznávání možností jejich rozvoje a hledání cest, jak poznané rozvojové šance prakticky uskutečňovat.

Celkový objem finančních prostředků projektu činí 3 832 250,25 Kč, přičemž dotace je plných 95 % těchto výdajů, což představuje 3 640 637,73 Kč.

Za realizační tým Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: