Využití rozpočtu města na investiční akce v roce 2017

Využití rozpočtu města na investiční akce v roce 2017

V roce 2017 byla dokončena nebo zahájena celá řada investičních akcí, o nichž jsme Vás v Tišnovských novinách průběžně informovali. Vzhledem k tématu tohoto čísla si dovolíme všechny investiční akce shrnout do jednoho přehledného článku.

Most přes potok Závistka

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 4 miliony korun

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

Předmětem investice bylo vybudování nového mostu přes potok Závistka do lokality Za Mlýnem. Akce zahrnovala demolici stávajícího mostu, který byl v havarijním stavu, vybudování mostního provizoria, jež sloužilo pro přístup do lokality během realizace nového mostu, a dále byla provedena úprava křižovatky za mostem zvýšeným prahem pro vjezd do obytné zóny ulic Ke Střelnici, Za Mlýnem a Za Krétou.

Rekonstrukce ulice Smíškova–Kvapilova

Odpovědný referent: Ing. Jiří Fiala

Rozpočet 2017: 4 miliony korun

Zhotovitel: Mertastav s. r. o. Předklášteří

Cílem tohoto projektu je zejména bezpečný přístup dětí do ZŠ Smíškova. V ulici Smíškova byl vybudován chodník až ke škole a současně byla provedena rekonstrukce vozovky, v okolí školy jsou vybudována parkovací stání. Byl obrácen směr průjezdu ulicemi Smíškova a Kvapilova, zejména z důvodu bezpečnosti. Povrch části ulice Kvapilova bude dokončen až v roce 2018 z důvodu výměny jedné z inženýrských sítí. V souvislosti s tímto projektem Svazek vodovodů a kanalizací realizoval rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Účelová komunikace Dřevoplac–Předklášteří

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 2 miliony korun

Zhotovitel: STRABAG a. s., Praha

Konečná cena: 1,3 milionu korun

Předmětem akce byla rekonstrukce povrchu účelové komunikace od cyklostezky Dřevoplac podél řeky až k železničnímu přejezdu na Předklášteří.

Vestavba učeben ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 11 mil.

Zhotovitel: BAUMAT s. r. o., Brno

Dodavatel vybavení: Alex, kovový a školní nábytek s. r. o., Brno

Dotace MF: 10,3 mil.

Projekt spočíval v půdní vestavbě šesti kmenových učeben, dvou družin, kabinetů, šaten a sociálního zázemí. Součástí projektu byla i kompletní dodávka nábytku a vybavení učeben a zázemí. Učebny byly slavnostně otevřeny 4. 9. 2017. Za nedodržení smluvního termínu dodání nábytku byla společnosti Alex s. r. o. vyměřena sankce ve výši 200 tisíc korun.

Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti 

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 5,5 mil.

Zhotovitel: CENTROPROJEKT GROUP a. s., Zlín

Projekt řešil demolici stávajícího brouzdaliště a výstavbu nového, včetně úpravny vody a drobných vodních atrakcí. Za nedodržení smluvního termínu dokončení prací byla společnosti CENTROPROJEKT GROUP a. s. vyměřena sankce ve výši 142 tisíc korun.

Rekonstrukce bufetu na koupališti

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 1,7 mil.

Zhotovitel: Vítězslav Maloň – Univerzální služby, Předklášteří

Projekt řešil kompletní rekonstrukci prostor bufetu včetně vybudování šaten a sociálního zázemí pro personál v 1. NP.

Víceúčelové hřiště Smíškova vč. kluziště 

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 18 mil.

Navýšený rozpočet: 21,2 mil.

Zhotovitel: PORR, a. s., Praha

Neutěšený stav hřiště u ZŠ Smíškova vedl k vytvoření projektu celkové rekonstrukce tohoto prostoru s výstavbou víceúčelového sportoviště. Po rekonstrukci areál nabízí hřiště pro malou kopanou, volejbal, basketbal, tenis a v zimním období umělé kluziště. Součástí areálu je i nový běžecký ovál, atletická rovinka, doskočiště pro skok do dálky, osvětlení areálu, otevřené šatny, garáž pro rolbu, pokladna a WC pro návštěvníky. Pokládka tartanu, zasypání doskočiště a dopískování hřišť budou provedeny ve vhodných klimatických podmínkách na jaře roku 2018. Za nedodržení smluvního termínu dokončení prací byla společnosti PORR a. s. vyměřena sankce 1 milion korun.

Centrum služeb pro turisty v Hotelu Květnice

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 3,0 mil.

Zhotovitel: BAUMAT s. r. o., Brno

V prostorách bývalého bufetu v suterénu Hotelu Květnice bylo vystavěno centrum služeb pro turisty. Součástí projektu bylo i vybudování veřejných záchodků, místa na uložení kol a zavazadel či dětský koutek. Prostor byl plně vybaven nábytkem.

Rekonstrukce galerie v Jamborově domě

Odpovědný referent: Ing. Eva Jelínková

Rozpočet 2017: 1,6 mil.

Upravený rozpočet: 3,0 mil.

Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s. r. o., Tišnov

V říjnu roku 2017 uplynulo 130 let od narození Josefa Jambora. U této příležitosti byly otevřeny zrenovované a rozšířené prostory Galerie Jambor, kam se vrátila sbírka autorových obrazů. Oprava spočívala zejména v rekonstrukci statiky budovy, zvětšení výstavních prostor a dalších vnitřních úpravách.

Revitalizace Parku pod kostelem

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 8,0 mil.

Dotace OPŽP: 1,3 mil.

Zhotovitel: Gardenline s. r. o. Litoměřice

Termín realizace: 03/2017 – 06/2018

V roce 2017 byla započata dlouho očekávaná revitalizace Parku pod kostelem. Akce je rozdělena do dvou let. V roce 2017 byla realizována část „Velká zahrada“. Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně cestiček, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku bude umístěno také dětské hřiště. Projekt byl podpořen dotací z operačního programu Životní prostředí.

Klimatizace obřadní síně

Odpovědný referent: Ing. Zbyněk Košťál

Rozpočet 2017: 0,5 mil.

Zhotovitel: MAX WAY, s. r. o., Brno

Konečná cena: 200 tisíc korun

Klimatizace v tomto reprezentativním prostoru, kde se konají svatby, vítání občánků, ale i další společenské akce, byla již dlouhodobě plánována, bohužel dřívějším pracím bránila památková ochrana objektu. Po nalezení kompromisního technického řešení je již sál plně klimatizován.

Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Roman Skřepek, Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů

 

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: