Informace k volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Informace k volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Přehled kandidátů na prezidenta České republiky naleznete na www.volby.cz

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na všech lístcích

je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je mimo jiné zmíněna příslušnost k určité politické straně nebo hnutí či údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda se jedná o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícího občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra. Pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018.

V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Způsob hlasování

Ve volební místnosti, v prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku, volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.

Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požádat o umožnění hlasování mimo volební místnost můžete předem na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru č. p. 346 (rohová budova vedle polikliniky), podatelna, Zdena Králová, tel. 549 439 711, zdena.kralova@tisnov.cz.

Ve dnech voleb pak příslušnou okrskovou volební komisi.

 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se bude konat ve dvou dnech:

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

(volební místnosti zůstávají stejné jako v prvním kole volby)

 

Kandidáti

Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

 Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky nebudou voličům doručovány. Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

Informace:

Další informace k volbám lze také získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webových stránkách města Tišnova http://www.tisnov.cz/informace-k-volbam nebo přímo na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí: Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 549 439 774, nebo Mgr. Bc. Veronika Michnová, tel. 549 439 777.

 

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Foto: Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: