TÉMA MĚSÍCE – TIŠNOV DUCHOVNÍ

TÉMA MĚSÍCE – TIŠNOV DUCHOVNÍ

Blíží se Vánoce, takže tématem měsíce je tentokrát podle očekávání duchovní život v našem městě, vánoční tradice a vánoční akce. Materiálů se sešlo více než obvykle, takže máte možnost si počíst opravdu vydatně. Téma je rámováno dvěma rozhovory – ten úvodní poskytl speciálně Tišnovským novinám farář zdejší římskokatolické farnosti Josef Rybecký, na závěr naopak otiskujeme se souhlasem původního vydavatele část velmi zajímavého dialogu o vánočních zvycích, který před časem vedla redaktorka Rovnosti s brněnským farářem Českobratrské církve evangelické Jiřím Gruberem. Mezi tím se Vám navíc různým způsobem představují další církve či náboženská hnutí, které v Tišnově vyvíjejí činnost, a přečíst si můžete i o představení Živý Betlém, které má u nás již svoji několikaletou tradici. Další materiály s podobnou tématikou ovšem najdete ještě i na jiných místech tohoto čísla, ať už tím máme na mysli historickou stať o Benediktu Mottlovi, zprávu skautů o Betlémském světle nebo rozpis bohoslužeb nejen na období Vánoc. Věříme, že se Vám publikované články budou líbit.

Rozhovor s R.D. Mgr. Josefem Rybeckým

Jana Rohlínková

V čase blížícího se adventu a vánočních svátků, v čase přemítání, kdy se lidé zamýšlejí nad tradičními hodnotami, rodinnými i přátelskými vztahy a mnozí hledají smysl a poselství Vánoc, jsem požádala o rozhovor duchovního správce tišnovské farnosti R.D. Mgr. Josefa Rybeckého.

Pane faráři, duchovním správcem ve zdejší farnosti a administrátorem excurrendov Předklášteří jste byl ustanoven 1.srpna 2015. Máte tedy za sebou již více jak dvouleté působení v našem městě a můžete se ohlédnout za tímto obdobím. Jaké jsou Vaše dojmy, jak Vás Tišnov přivítal?

I dva roky jsou poměrně krátká doba a Tišnov je velká farnost. Stále se ještě rozkoukávám, poznávám nové lidi, objevuji nová místa a nové věci. Mohu ale říct, že se mi v Tišnově líbí a působím ve zdejší farnosti rád.

Chtěla bych se Vás zeptat na počátky Vaší duchovní cesty a Vaše rodinné zázemí, které formovalo Vaše názory a rozhodnutí.

Pocházím z Ivaně a vyrůstal jsem ve věřící rodině spolu s dalšími třemi sourozenci. Víra byla přirozenou součástí mého každodenního života. O kněžském povolání jsem poprvé krátce přemýšlel již ve druhé třídě na základní škole, ale skutečné rozhodnutí a přesvědčení vystudovat teologii a stát se knězem přišlo až ve čtvrtém ročníku Arcibiskupského gymnázia.

Do Tišnova jste přišel ze svého předchozího působiště – obce Tvarožná. Jak vzpomínáte na tuto farnost?

Farnost v Tvarožné byla nepatrně menší než ta zdejší, i lidí v kostele bylo v porovnání se zdejší farností o trochu méně, přesto na toto působiště rád vzpomínám. Tamní farníci přijedou občas na návštěvu a já jsem se zúčastnil několika svátečních událostí v Tvarožné.

V Tišnově jste byl ustanoven nejenom farářem, ale také děkanem. Tišnovské děkanství patří do brněnské diecéze a spadá do něj 18 farností, ve kterých slouží spolu s vámi devět kněží. Jak vnímáte tuto svou duchovní roli a pozici?

Děkanství je jakýsi mezičlánek mezi biskupstvím a jednotlivými farnostmi a úlohou děkana je zprostředkovávat informace mezi biskupstvím a farnostmi, uvádět do farností nové kněze, které jmenuje biskup, provádět vizitace. Jednou měsíčně se v rámci děkanství scházíme k informačním, duchovním, ale i obyčejně lidským poradám.

A vaše každodenní náplň kněze?

Smysl svého kněžského povolání vidím v modlitbě a hlásání evangelia. Člověk musí dělat práci celou svou bytostí. Vnímám ji ne jako povolání, ale jako poslání. Duchovní služba spočívá ve slavení mše svaté, v modlitbě, setkávání s lidmi, ale i každodenním plnění hmotných povinností a péči o svěřenou farnost. V chodu farnosti je zapojena celá řada lidí, od organizace akcí až po úklid. Mohu se na ně vždy spolehnout.

Život ve farnosti je velmi pestrý, máme aktivní mládež, která se podílí na organizaci pravidelné čajovny, táborů a víkendovek, konáme dětské mše svaté. Máme společenství rodin, která se pravidelně setkávají nejen na faře, ale také v rodinách z okolních farností.

Povolání i poslání kněze je jistě velmi náročné. Máte nějaký volný čas, kdy relaxujete?

Občasné volné chvíle využívám k procházkám do přírody. Mám rád les a hory. V okamžicích klidu a ticha mohu nejenom relaxovat, ale je to především ideální prostor pro modlitbu.

Oblíbil jste si některá místa na Tišnovsku?

Rád chodím na Květnici a velmi se mi líbí i návrší nad Lipůvkou, kde stával kostelík svatého Klimenta.

V tomto roce byla zrealizována Cesta hrdelního práva a 7. října jste slavnostně vysvětil Kapli smíření – sv. Dismase, dobrého lotra. Jak vnímáte tento společenský i duchovní počin?

Považuji ho nejenom za dobrý nápad, ale také za možnost připomenout si, že i dnes je možné rozlišit, co je dobré a co zlé. Již generace našich předků pojmenovaly před staletími tradiční lidské ctnosti a také hříchy, na které bychom neměli zapomínat. Kaple smíření – sv. Dismase je symbolem velkého Božího milosrdenství a nadějí, že i ten nejbídnější má naději na Boží milosrdenství.

Zajímavé je výtvarné zpracování jednotlivých zastavení i kaple samotné. Domnívám se, že návrší s kaplí může oslovit nejenom člověka věřícího a poutníka, ale také každého člověka, který ještě dokáže žasnout.

Plánujete u kaple nějaká pravidelná setkání či pobožnosti?

Zatím jsme o tom nepřemýšleli, ale možná bychom sem mohli směřovat naše každoroční křížové cesty na Velký pátek. Žádnou konkrétní představu ale zatím nemáme.

Můžete prozradit čtenářům, jaké máte plány a záměry do budoucna?

Pokud se vše podaří, čeká nás rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří. V tomto okamžiku je podána žádost o finanční prostředky na IROP a pokud bude schválena, započne od jara pětiletá oprava této církevní stavby.

Mohou se nějakým způsobem zapojit nebo přispět i občané z Tišnova a okolí?

Ano, jakoukoliv finanční pomoc uvítáme.

Blíží se vánoční období. Co byste popřál nejenom farníkům, ale všem občanům města a okolí?

Přeji Vám, ať Vánoce přinesou do prózy všedního života trochu poezie, umění a krásy. Ať dárky, které dáte a dostanete, nejsou přehlídkou luxusu a ukazatelem toho, co si může člověk dovolit, ale ať jsou znamením lásky. Ať odkazují k pravé Lásce a ke skutečnému Daru, k Bohu, který se pro nás stal člověkem, dokonce chudým betlémským dítětem.

Děkuji za Váš čas, poutavé povídání a příjemně strávené chvíle.

Sobota, naděje a společenství aneb Kdo jsou tišnovští adventisté

Martina Laušmanová

Procházíte-li ulicí Procházkovou, třeba cestou na finanční úřad, minete bílou budovu, která nese nad vchodem nápis: Modlitebna církve adventistů. Možná už jste si někdy říkali, co to tu sídlí za církev, spolek či snad sektu…? Vězte tedy, že v tomto domě se pravidelně schází skupina vašich spoluobčanů, lidí jako vy, které běžně potkáváte a ani netušíte, že právě oni jsou také těmito adventisty. Kdo tedy jsme a proč si tak říkáme? Celý název – Církev adventistů sedmého dne – reflektuje dvě klíčové myšlenky, které toto společenství vyznává – a to brzký advent, tedy druhý příchod Ježíše na tuto zem a sedmý den – sobotu, která je pro nás biblickým dnem odpočinku i dnem bohoslužby.

Byl to především důraz na očekávání Ježíšova návratu, který inspiroval vznik církve v polovině 19. století v USA. Za více než 150 let existence se z malé skupiny věřících stala více než dvacetimilionová celosvětová církev a důrazy na praktické prožívání křesťanství, které zahrnuje zakládání nemocnic, sanatorií a škol a v neposlední řadě i humanitární organizaci ADRA, která v naší zemi patří k nejznámějším a nejdůvěryhodnějším pomáhajícím organizacím.

A proč sobota? Právě tento den je pro nás biblickým dnem odpočinku, který vnímáme jako velký Boží dar lidem. No řekněte, komu by se nelíbilo mít den oddělený od povinností, každodenních starostí a práce? Den, kdy se potkáváme s Bohem na bohoslužbě, den, kdy jsme se svými blízkými, chodíme do přírody místo na nákupy, hrajeme si se svými dětmi, navštěvujeme přátele… Den, který u nás v rodině vítáme po židovském způsobu zapalováním svíčky v páteční podvečer a který je pro nás chrámem v čase, záchytným bodem v dnešní hektické a odosobněné době. Na sobotních bohoslužbách trávíme čas jako většina protestantů čtením a studiem Bible, poslechem kázání, zpěvem a sdílením.

Během mnoha let, kdy adventisté v Tišnově působí, jsme vždy hledali cesty, jak být tomuto městu „solí země“, jak jsme k tomu vyzýváni v Bibli. A tak jste u nás možná byli na dobročinném koncertě či semináři o manželství nebo rodinných řádech, cestopisném povídání, nebo na výstavě svatebních oznámení. Možná jste nás mnozí potkali při Živém Betlémě, který každý rok pořádáme na místním náměstí.

Až tedy zase půjdete Procházkovou ulicí kolem naší modlitebny, zastavte se u naší nástěnky či se k nám v sobotu přijďte podívat. Budete vítáni.

Křesťané Tišnov

Marek Hančík

 

Křesťané Tišnov je společenství věřících, kteří se na Tišnovsku schází k bohoslužbám již osmým rokem. Od letošního roku máme bohoslužby v prostorách RC Studánka na Riegrově ulici. Patříme do společenství evangelikálních církví, jmenovitě ke Křesťanským sborům, které mají v Českých zemích stoletou tradici.

Naše pravidelná nedělní setkání jsou naplněna písněmi chval, četbou Bible, modlitbami, kázáním Božího slova, slavením Večeře Páně a sdílením se navzájem o tom, jak Bůh působí v našich životech. Naší touhou je uctívat Boha, společně následovat Ježíše a učit se vzájemné lásce. Různými aktivitami se snažíme být užiteční lidem, mezi kterými žijeme a šířit evangelium o Boží lásce ke každému člověku. K rozhovorům nad Biblí se setkáváme také ve čtvrtky v kavárně Diana vždy od 18 hodin. Všechna naše setkání jsou otevřena pro veřejnost a rádi vás na nich přivítáme.

Jednou z našich služeb je pomoc mladým rozvíjet jejich znalost konverzační angličtiny. Za tímto účelem pořádáme Anglické dny, Herní večery a další zábavné aktivity pod vedením rodilých mluvčích. V létě pak organizujeme Englishweek, tedy denní kemp v prostorách Gymnázia Tišnov za účasti amerických křesťanů. Letos proběhl jeho druhý ročník, jak jste se mohli dozvědět i prostřednictvím Tišnovské televize. V příštím roce plánujeme pro mladé (od 12 let) pravidelné setkání každou středu, nabité hrami, soutěžemi, písničkami a slovem z Bible, vše samozřejmě v angličtině.

Více informací o nás a našich aktivitách naleznete na www.krestanetisnov.cz.

 

Modlitby matek v Tišnově

Milada Halouzková

Hnutí Modlitby matek založila v roce 1995 v Anglii Veronika Williams. Pro své děti a vnuky chtěla udělat víc než jen každodenní péči. Snažila se o jejich duchovní růst a podporu ochrany před zlem. Na začátku se modlila jen se svojí švagrovou Sandrou. Postupně se k nim přidávaly další matky, a to bez nutnosti reklamy, jen na základě viditelných výsledků jejich modlitebního úsilí. Jednoduchost modlitby a síla sdíleného společného slova pomohly rozšířit hnutí do více než 122 zemí světa.

V Tišnově se na Modlitby matek scházíme po rodinách a ve dvou otevřených skupinkách. Jde o hnutí sdružující různé křesťanské církve, ale i matky, které Boha teprve hledají. Modlíme se za své děti, vnuky a manžely. Modlitba, ve které se důvěrně odevzdáváme Bohu, nás spojuje a naplňuje pokojem. Setkání jsou vedená původními texty naší zakladatelky doplněná modlitbami vycházejícími z našich srdcí.

Pokud máte chuť se k nám přidat, rády Vás přivítáme každou středu v 18:00 v Rodinném centru Studánka ( Riegrova 318) nebo každé pondělí v 18:30 na faře v Tišnově.

www.modlitbymatek.cz, tel. 603 455 463

Následující číslo bude již sice mít v záhlaví uvedeno „leden 2018“, ale dostane se Vám do rukou v optimálním případě již 21. prosince. A protože na závěr roku bývá dobrým zvykem zamyslet se nad tím, co uplynulých 12 měsíců přineslo, bude téma měsíce v lednovém čísle bilanční. ČTENÁŘSKÁ ANKETA BILANCOVÁNÍ ROKU 2017 se otevírá komukoliv z Vás, pište nám, co se Vám letos v Tišnově líbilo či naopak nelíbilo; my se navíc budeme na totéž sami ptát různých vybraných respondentů z řad občanů města. Těšíme se na Vaše názory!

Redakce TN

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: