Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ( dále jen „ volby do Poslanecké sněmovny“ ) pro Jihomoravský kraj byly řádně zaregistrovány tyto kandidátní listiny volebních stran:

 

1 Občanská demokratická strana
2 Řád národa – Vlastenecká unie
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4 Česká strana sociálně demokratická
6 Radostné Česko
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8 Komunistická strana Čech a Moravy
9 Strana zelených
10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU -peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…
12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islamizaci – Obrana domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana
19 Referendum o Evropské unii
20 TOP 09
21 ANO 2011
22 Dobrá volba 2016
23 Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
24 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
25 Česká strana národně sociální
26 REALISTÉ
27 SPORTOVCI
28 Dělnická strana sociální spravedlnosti
29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů
31 Národ Sobě

 

Informace o jednotlivých kandidátech na výše uvedených kandidátních listinách volebních stran najdete na www.volby.cz.

 

Hlasovací lístky

 

Hlasovací lístky budou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně a budou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb – do 17. října 2017, a to na adresu trvalého pobytu voliče. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Volič může hlasovat způsobem:

  1. a) vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
  2. b) na hlasovacím lístku, který vkládá volič do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Požádat o umožnění hlasování mimo volební místnost můžete předem na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, Nám. Míru 346, č. kanceláře 114, Šárka Klusáková,

tel.: 549 439 772, sarka.klusakova@tisnov.cz.

 

Ve dnech voleb pak příslušnou okrskovou volební komisi.

 

Informace:

Další informace k volbám lze také získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webových stránkách města Tišnova http://www.tisnov.cz/informace-k-volbam nebo přímo na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí: Ing. Dagmar Dvořáková, tel.: 549 439 774 nebo Mgr. Bc. Veronika Michnová, tel.: 549 439 777.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

ilustrativní foto

Další článek:
Předchozí článek: