Zdárné ukončení projektu

Zdárné ukončení projektu

V letech 2010–2012 realizovala naše škola projekt s názvem Podpora a zlepšování podmínek výuky ICT v souladu s implementací ŠVP, který získala z globálního grantu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy č. 1 – Počáteční vzdělávání a oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Tento program byl financovaný ve větší míře z Evropského sociálního fondu a částečně ze státního rozpočtu ČR. Škola jeho prostřednictvím získala finanční prostředky ve výši 1 780 000 Kč.

Úspěšná realizace tohoto projektu byla pro školu velkým přínosem. Získala díky němu nové vybavení pro výuku informatiky (odborná učebna s 25 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem), vznikl elektronický zásobník výukových materiálů, tým složený z pedagogů školy vytvořil vlastní učební materiály a metodické příručky Informatika s Písíkem I. a II. pro výuku informatiky na prvním stupni.

Podařilo se nám zavést výukové metody a formy práce s podporou moderních informačních a komunikačních technologií, zvýšit informační gramotnost pedagogických pracovníků školy, využít moderní vyučovací metody ve všech vzdělávacích oborech. Díky projektu se zvýšila efektivita celého výchovně-vzdělávacího procesu ve škole.

Během přípravy a realizace projektu jsme samozřejmě řešili různé problémy, které souvisely především se správným nastavením klíčových aktivit projektu a jejich následným plněním. V přípravné fázi projektu bylo velmi důležité pracovat s podmínkou, že se jedná o neinvestiční projekt s povinným prvkem začlenění komponenty pro podporu vzdělávání žáků a pedagogů. Stáli jsme tedy před velkým úkolem – na jedné straně potřeby školy, na straně druhé podmínky projektu.

Na škole byl vytvořen šestičlenný tým sestavený z jejích pracovníků, jehož úkolem bylo zajistit celou realizaci projektu, tedy nejen úspěšné plnění výstupů klíčových aktivit zaměřených na potřeby cílové skupiny, ale také zajištění náročné administrace. Ta spočívala v pravidelném vytváření povinných monitorovacích zpráv během období realizace projektu, jež se kontrolnímu orgánu – Krajskému úřadu Brno –předkládaly v půlročních intervalech.

Po ukončení projektu následovalo pětileté období udržitelnosti (2012–2017), během něhož bylo naší povinností zajišťovat ve škole podmínky pro to, aby výstupy klíčových aktivit byly stále aktivní, a v souvislosti s tím také v ročních cyklech předkládat zprávy o udržitelnosti projektu. Dnes, kdy dobíhají poslední dny tohoto pětiletého období, lze říci, že přes všechna nepříjemná úskalí, která bylo třeba překonat, můžeme považovat realizaci tohoto grantového projektu pro školu za velmi přínosnou.

I když s sebou práce na projektu přinesla zvýšené nároky na personální zajištění a vyžadovala i zvýšenou aktivní účast pracovníků školy, finance, které se škole podařilo tímto způsobem získat, výrazně přispěly k zefektivnění a zdokonalení nejen samotné výuky, ale také ke zlepšení materiálního vybavení školy.

 

 

Simona Komprsová, ZŠ nám. 28. října

Obr.: Ukázka z tvorby žáků 4. a 5. ročníku v programu Malování

Další článek:
Předchozí článek: