MAS Brána Vysočiny má schválenou strategii a vyhlašuje první výzvy!

MAS Brána Vysočiny má schválenou strategii a vyhlašuje první výzvy!

MAS Brána Vysočiny má od 13. dubna 2017 schválenu strategii pro komunitně vedený místní rozvoj (SCLLD), která se vztahuje na území MAS Brána Vysočiny (území 17 obcí – Borovník, Lubné, Níhov, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Deblín, Úsuší, Nelepeč-Žernůvka, Vohančice, Březina, Tišnov, Heroltice, Lažánky, Maršov, Braníškov, Svatoslav).

První výzvy budou vyhlášeny v červnu 2017 na prorodinná opatření a na sociální služby v operačním programu Zaměstnanost. V červenci bude následovat výzva z Integrovaného regionálního operačního programu na vzdělávání a školství (na odborné učebny pro základní školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání) a v září pak výzva na sociální služby také z IROP. V lednu 2018 bychom rádi vyhlásili výzvu v Programu rozvoje venkova. Sledujte webové stránky www.masbranavysociny.cz.

Operační program Zaměstnanost

  • výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora prorodinných opatření – I.

 

Finanční alokace výzvy 4 000 000 Kč

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč

 

Oprávnění žadatelé obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované kraji; příspěvkové organizace; nestátní neziskové organizace; OSVČ; poradenské a vzdělávací instituce; školy a školská zařízení.
Spoluúčast dle typu příjemce 0–15 %

 

Cílové skupiny osoby pečující o malé děti, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
Popis podporovaných aktivit aktivity jsou určeny pro děti, které jsou žáky

1. stupně ZŠ

 

a) Zařízení zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

b) Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

c) Příměstské tábory

 

 

V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity:

– volnočasové aktivity

– lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických předpisů)

– provoz mateřských a rodinných center

 

 

 

  • výzva MAS Brána Vysočiny – Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb – I.

 

Finanční alokace výzvy 3 000 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč

 

Oprávnění žadatelé nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové organizace

 

Spoluúčast dle typu příjemce 0–5 %

 

Cílové skupiny osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, ohrožené osoby do 18 let věku, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

 

Popis podporovaných aktivit podpora sociálních služeb

 

 

a)    Odborné sociální poradenství – § 37, v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství

 

b)    Odlehčovací služby – § 44

 

c)     Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – § 62

 

 

Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce).

 

Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

Změny výzev před vyhlášením jsou možné!

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.

Veškeré informace k prvním výzvám naleznete po vyhlášení výzvy zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz.

Ke každé výzvě bude po jejím vyhlášení uspořádán i seminář pro žadatele.

Kontaktní údaje na pracovníky MAS, kteří poskytují informace při zpracování žádosti o podporu a posouzení jejího souladu s výzvou MAS:

Vedoucí pracovnice SCLLD – PhDr. Libuše Beranová, manager@masbranavysociny.cz, 777 706 722

 

Koordinátorka pro IROP a OP Z – Mgr. Sylva Veselá, sylva.vesela@volny.cz, 777 558 154

 

Projekt Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny.

 

Libuše Beranová

Další článek:
Předchozí článek: