O investicích a rozvoji města s Karlem Součkem

O investicích a rozvoji města s Karlem Součkem

V letošním roce se v Tišnově rozjel poměrně veliký počet investičních akcí. Kterou z nich považujete za nejvýznamnější a proč?

Za nejvýznamnější považuji v tomto případě tu finančně nejnáročnější, která musí být zároveň ukončena v co nejkratším čase, aby stavba mohla být co nejdříve využívána. Jedná se o víceúčelové hřiště u ZŠ Smíškova, kde bude rekonstruována jak atletická dráha, tak vnitřní hřiště. Od jara do podzimu bude sportoviště využíváno podobně jako doposud pro široké spektrum sportů, v zimě bude potřeba zejména ledová plocha. Počítáme s tím, že kluziště bude navštěvovat jak široká veřejnost, tak základní i mateřské školy pro výuku bruslení.

Jaký harmonogram prací je pro rekonstrukci hřiště u ZŠ Smíškova stanoven?

Časový harmonogram je velmi přísný, nicméně stavební firma, která provádí realizaci, přislíbila dokončení stavby do tří a půl měsíce od jejího zahájení. Tato lhůta je vzhledem k rozsahu prací velmi ambiciózní. Jedná se o odbagrování povrchu, odvoz a likvidaci materiálu, vybudování nových sportovišť i instalaci moderní úsporné chladicí technologie pro nové kluziště. Pro dohled nad pracemi máme k dispozici smluvní stavební dozor, který bude tuto akci v podstatě každý den kontrolovat. Na tuto stavbu navíc navazuje i budování nových komunikací v ulicích Smíškova a Kvapilova, kdy tyto musí být dokončeny rovněž v tomto kalendářním roce.

V Tišnově je dáván poměrně veliký prostor rozvoji sportu obecně, je to trend, se kterým se dá počítat i do budoucna?

Upřímně řečeno do sportu se v poslední době investuje několikanásobně víc prostředků, než tomu bylo v minulosti. Sportovci a sportovní kluby využívají vstřícného postoje vedení města, které tyto aktivity podporuje, na druhou stranu Tišnov potřebuje v následujícím období investovat také např. do veřejných komunikací, chodníků, veřejných ploch apod. Investice do rekonstrukce stávajících sportovišť nebo výstavby nových činí jen v letošním roce částku převyšující 20 milionů korun. Město dále poskytuje každoročně dotace sportovním klubům na provoz a činnost. V loňském roce jsme také dlouhodobě pronajali pozemek určený pro výstavbu druhého fotbalového hřiště na Ostrovci. Samotný pozemek včetně úpravy terénu stál více než 5 milionů korun. Z toho tedy vyplývá, že podpora sportu a sportovních klubů ve městě je na velmi dobré úrovni.

V poslední době se rovněž mluví o rozvoji cykloturistiky v Tišnově a okolí, byla dokončena cyklotrasa z Předklášteří k fotbalovému hřišti podél řeky Svratky. Plánují se v této oblasti ještě další investiční akce?

Rádi bychom navázali na dlouhodobě plánovanou cyklostezku mezi hradem Veveří a hradem Pernštejnem podél Svratky. Na tomto projektu se pracuje již téměř patnáct let. Nové vedení Jihomoravského kraje přislíbilo mnohem aktivnější přístup a pomoc při budování jednotlivých úseků mezi konkrétními obcemi. V příštím roce by mohl být realizován projekt od mostu přes Svratku kolem restaurace Červený mlýn až ke koupališti, kde se cyklostezka napojí na stávající nezpevněnou cestu směrem na Březinu. Jedná se o náročnou investici, neboť zasahuje do krajské komunikace procházející městem Tišnovem, ale věříme, že vzhledem k dobře nastavené spolupráci se povede část finančních prostředků investovat z rozpočtu Jihomoravského kraje, resp. Správy a údržby silnic JmK. I my máme požádáno o dotaci na tento projekt. Je třeba doplnit, že trasa je volena tak, aby se cyklisté vyhnuli frekventované státní silnici vedoucí od Hradčan směrem na Předklášteří.

Dokončuje se vestavba učeben na ZŠ nám. 28. října. Jde všechno podle plánu a co ještě zbývá v rámci této akce dokončit?

Tato vestavba, která byla zahájena na podzim loňského roku, je akcí, která je financována z 85 % dotací z rozpočtu Ministerstva financí ČR. Nejprve probíhala demolice, hned po ní následovaly stavební práce, které budou ukončeny v závěru měsíce května tohoto roku. V následujících dvou měsících se zde bude instalovat zejména nové vybavení a nábytek. Rádi bychom měli všechny práce ukončeny v červenci, tak aby se mohly nové učební prostory připravit na výuku ve školním roce 2017/2018.

Nedávno odhlasovalo zastupitelstvo směnu pozemků v lokalitě Hony za Kukýrnou. Kdy město tyto pozemky získá, popřípadě plánuje se již nějak jejich využití?

Část pozemků získáme již v následujících týdnech, čekáme jen na zápis do katastru nemovitostí. Třetinu pozemků v prostoru budoucí autobusové zastávky na ulici Černohorská dostaneme do vlastnictví na jaře příštího roku na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Podle územního plánu je nutné využití těchto pozemků řešit územní studií a my připravujeme výběrové řízení na její pořízení. Stěžejní je pro nás propojení ulice Dlouhá a Na Honech, o to se budeme snažit v co nejkratší době. Dále zvažujeme parkové úpravy těchto pozemků, ale ty by mohly být využity i k vybudování další mateřské školy ve městě, která by sloužila zejména obyvatelům zmíněné lokality, neboť se jedná o oblast s vysokým podílem malých dětí na celkový počet obyvatel.

Jaké projekty připravujete pro další roky?

V letošním roce končí projektová příprava na rekonstrukci ulice Brněnské, a to v úseku od křižovatky U Humpolky až pro křižovatku u bývalé pily. Hlavní část prací bude provádět Správa a údržba silnic, a to jak po stránce finanční, tak realizační. Dále se zde připravuje rekonstrukce kanalizace a inženýrských sítí, ta proběhne ještě letos. S výstavbou komunikací samotných by se mělo začít na jaře příštího roku, aby byla rekonstrukce na podzim 2018 ukončena. V dalším roce se snad dočkáme rekonstrukce ulice Riegrova a ulice Černohorská. V příštím roce bude rovněž zahájena výstavba smuteční síně na novém hřbitově v Tišnově. Letos jsme vybírali ze čtyř architektonických návrhů, podle toho vítězného se nyní zpracovává projektová dokumentace.

 

Roman Skřepek

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: