O životním prostředí s Janem Křehlíkem

O životním prostředí s Janem Křehlíkem

Tématem tohoto čísla TN je životní prostředí, a proto jsem se rozhodl vyzpovídat člověka, kterému na něm i na Tišnově velmi záleží, je aktivním předsedou komise životního prostředí, v minulosti kandidoval do zastupitelstva města, pracoval i v jiných poradních orgánech města, jen stěží ho potkáte bez dobré nálady. Pane Křehlíku, začnu odlehčeně, které místo v Tišnově nebo okolí je vám nejbližší a proč? Kam rád chodíte?

Pane Skřepku, děkuji za milý úvod. Tišnov je krásné město s úžasným okolím. Nejčastěji mě potkáte na Květnici, z obou vrcholů je krásný výhled na mou rodnou Vysočinu. Děti si tam naposledy užily prolézačky a balancování na padlých stromech. Klucaninu má zase ráda moje manželka. Na kole většinou jezdím delší tratě, ale pokud se jedu jen provětrat, tak poslední dobou končím na Brumově. Cesta přes Lomničku a Lomnici je skoro bez aut.

Tišnov je známý jako město podporující poměrně široké spektrum třídění odpadu. Někteří z nás však odpad netřídí, čím byste je přesvědčil, aby změnili názor?

Máte pravdu, Tišnov se třídění věnuje dlouhodobě a výsledky tomu odpovídají. Máme nový sběrný dvůr, třídíme plasty, připravuje se rozšíření sběru bioodpadu. Možností je opravdu mnoho. Prostor pro zlepšení ze strany města vidím ve včasném vyprazdňování sběrných nádob, udržování pořádku kolem nich a obecně jejich funkčního umístění. Není to lehký úkol, vyžaduje samozřejmě také přiměřené prostředky v rozpočtu.

Zásadní je obecné povědomí o prospěšnosti třídění odpadů. V tom je důležitá výchova a vzdělávání zejména mládeže. Konec konců, s odpadky často chodí děti.

Domníváte se, že je v současnosti ekologická osvěta dostatečná, resp. jak by mohly vzdělávací zařízení, spolky nebo třeba i rodiny přispět k lepšímu vnímání přírody a souladu s ní.

Myslím, že v Tišnově se environmentální výchově věnují všechny organizace, které pracují s mládeží. Vždycky budou mít můj obdiv a podporu. Město tuto oblast rozhodně nezanedbává. Příkladem je už toto vydání Tišnovských novin. Nenápadným, ale ve světě politiky poměrně výjimečným je osvícený krok Rady města Tišnova, která už druhým rokem vyhlašuje dotační program pro oblast životního prostředí v nezanedbatelné částce 200 000 Kč. Cílem programu je také podpora environmentální výchovy. Letos bylo podáno sedm žádostí, tři jsou určeny přímo pro vzdělávání. Přeji žadatelům úspěšnou realizaci projektů a děkuji za jejich práci.

Jak hodnotíte oblast životního prostředí v Tišnově, existuje z vašeho pohledu něco, na co by se mělo město více nebo lépe zaměřit?

To je těžká a složitá otázka, ale děkuji za ni. Pojem životní prostředí je značně široký a především názor na jeho kvalitu se ve společnosti neustále vyvíjí a proměňuje.

V první řadě předpokládám, že inventura a možná i účet z této oblasti vyplynou z příspěvků v tomto vydání novin. Těším se na ně, určitě to bude zajímavý materiál do jednání komise životního prostředí.

V druhé řadě je určitý obraz této oblasti obsažen právě v zápisech z jednání naší komise. Jsou psány poměrně podrobně. Častým tématem je například pořádek ve městě.

V poslední řadě je můj názor. Životní prostředí máme takové, jaké si zasloužíme. Žádná vyšší moc, nepřátelé, mimozemšťané. Jen my sami jsme zodpovědní za jeho stav. Je otázkou našich priorit, moudrosti, zodpovědnosti, konfrontací a kompromisů. Drobné práce, načasování a také štěstí a peněz při péči o ně.

Základním předpokladem je dobrý územní plán a respektování jeho limitů. Tvorba byla podpořena vypracováním několika studií, které byly veřejně projednány. Pracuje se na Územní studii sídelní zeleně Tišnov, její závěry budou podle prvních informací docela překvapivé.

Osobně hodnotím tišnovské životní prostředí v rámci možností jako dobré. Nelíbí se mi těžká nákladní doprava v centru města, zimní večerní smog v údolí Tišnova. Vadí mi pochybení projektantů autobusového nádraží, kteří nezajistili ochranu ptactva před nárazem do velkých skleněných ploch. Těším se na novou energetickou koncepci města.

Městu doporučuji dbát na dodržování vlastních regulativ a vyhlášek a pokud možno z nich neudělovat výjimky.

Jste předsedou komise životního prostředí, jak se vám v ní spolupracuje s kolegy a jak vy sám hodnotíte interakci mezi vedením města a komisí?

Tak toto je naopak poměrně lehká otázka, spolupráce je dobrá. Složení komise vyplynulo z povolebních jednání a v tomto případě měla rada města šťastnou ruku. Spolupráce je snad to správné slovo, které vystihuje atmosféru jednání. Všichni v komisi, každý ze svého pohledu a odbornosti, máme nakonec stejný cíl. Hlasování o usneseních bývají často podpořena většinou hlasů, daří se najít shodu. Velice děkuji kolegyním, kolegům a tajemnici komise za jejich práci a aktivitu.

Komise je poradní orgán rady a toto zaměření se snažíme naplňovat. Garantem komise je pan první místostarosta Ing. Šikula. Daří se nám jednat věcně, rychle, korektně a s respektem. Totéž platí i v případě pana starosty a ostatních radních. Pan starosta měl na podzim hodnoticí a poradní schůzky s předsedy komisí a výborů. To velice oceňuji, nebyly pouze formální, závěry byly zobecněny a použity v další práci.

Jaké kroky komise, potažmo vedení města v oblasti životního prostředí považujete např. za poslední rok za přínosné?

Můj pohled je zásadně ovlivněn ideou udržitelného života. Prosím neplést s ideou „trvale udržitelného rozvoje“. To je mantra, která se táhne jako červená nit všemi materiály státní správy včetně zákonů a vyhlášek, ale podle mnohých je protimluvem.

Tedy z pohledu udržitelnosti života se vždy musím ptát – bude tento projekt, tato akce, stavba udržitelná? Proto dávám přednost údržbě, popřípadě rekonstrukci před novými velkými projekty. Například rekonstrukce letního kina – dva rozdílné projekty, jak jsou na tom s provozními náklady, údržbou, zásahem do biotopu? Domnívám se, že tato kritéria by alespoň rámcově měla být zahrnuta už v zadání příslušných studií.

Přínosem je rozhodně přijetí územního plánu, zadání územní studie sídelní zeleně, rekonstrukce kanalizace v lokalitě Za Mlýnem, snaha o řešení dopravní situace v Tišnově a s tím související plán rekonstrukce ulice Brněnská.

Komise dlouhodobě prosazuje realizaci biokoridoru, upozornila na potřebu biologického hodnocení lokality u projektu letního kina, zorganizovala návštěvu realizovaných prvků ÚSES. Do terénu ostatně vyráží často, koncem března to byla návštěva významných krajinných prvků Kolbábkův kopeček a Čimperská lada. Odborný výklad měli Vlastimil Martiško z Českého svazu ochránců přírody a zakládající člen komise doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

Pane Skřepku, děkuji za otázky a za možnost odpovědět. Přeji redakční radě hodně příspěvků do tohoto vydání a těším se na diskusi, kterou, doufám, vyvolají. Spoluobčanům přeji pěkné jaro a stálé zdraví.

 

Roman Skřepek

Foto: archiv SZ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: