Pohled na dopravu v Tišnově očima strážníků městské policie

Pohled na dopravu v Tišnově očima strážníků městské policie

V silniční dopravě je z pohledu strážníků MP v Tišnově největší problém v nerespektování dopravního značení. V mnoha případech se nejedná ani tak o nerespektování dopravních značek, ale přesněji řečeno o jejich ignoraci. Lidé je prostě přehlížejí a nečtou, jezdí po paměti a pak se diví… Dalším velice závažným nešvarem je nerespektování a porušování tzv. obecné úpravy vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o situace a místa, která nejsou osazena, ani vyznačena dopravními značkami, ale řidič je povinen se řídit obecnou úpravou, což je např.:

  • zákaz stání ve vzdálenosti 5 m od hranice křižovatky (před i za křižovatkou)
  • stání ve vzdálenosti 5 m před přechodem pro chodce
  • nedodržení průjezdnosti (obousměrná komunikace 3 m v každém směru jízdy – jednosměrná komunikace 3 m)

V mnoha případech se při projednávání těchto přestupků nakonec ukáže, že řidič ani neví, co pojem obecná úprava znamená, a přitom pro získání řidičského oprávnění musel absolvovat výuku v autoškole. My máme jednoduchou pomůcku pro orientaci v průjezdnosti, protože je nám jasné, že metr s sebou nikdo nevozí. Pokud se jedná o obousměrnou komunikaci, tak nemohu stát tam, kde neprojedou kolem mého auta dvě vozidla vedle sebe, aniž by jedno muselo dávat přednost druhému, popř. zastavit, a v jednosměrné komunikaci musí kolem stojícího vozu projet druhý tak, aby nemusel přejíždět plnou čáru, nebo dokonce vjíždět na chodník na druhé straně jízdního pruhu.

Velkým zlozvykem je stání na chodnících, to je ale možné pouze za předpokladu, že je to povoleno dopravní značkou. Řidiči si neuvědomují, že svým jednáním omezují jiné účastníky provozu, většinou chodce, především matky s kočárky a handicapované osoby pohybující se pomocí invalidního vozíku. Tito lidé jsou pak nuceni vstupovat do vozovky, což je velmi často téměř nemožné a hodně nebezpečné, zvlášť pro vozíčkáře. A pozor, existují i kočárky pro dvojčata! U chodníků je třeba dbát na příčné stání před vjezdem, byť do vlastní nemovitosti, protože vždy musí zůstat chodník průchozí!

O parkování na místech vyznačených dopravní značkou O7, která upozorňuje na stání pro invalidy, není snad v dnešní vyspělé společnosti ani nutno psát. Řidič, který takováto místa bez oprávnění užívá, popírá empatii a lidskost, protože dnes jsem zdráv, zítra tomu ale tak být nemusí… Proto i zákon pamatuje na tyto přestupky, a to blokovou pokutou do 5 000 Kč na místě, ve správním řízení pak pokutou 5 000 až 10 000 Kč.

Samostatnou kapitolou je stání na zeleni. Jedná se o nešvar při parkování především na sídlištích, ale pozor na fakt, že není považován za přestupek v dopravě, ale za přestupek proti veřejnému pořádku. Je buď porušením vyhlášky města, nebo záborem veřejného prostranství. Zde je potřeba mít na zřeteli, že za přestupek proti veřejnému pořádku jsou finanční postihy několikanásobně vyšší a ve většině případů lze na vozidlo umístit i „botičku“. MP Tišnov „botičkami“ disponuje, a pokud se situace v tomto směru nezlepší, tak zcela určitě přistoupí k jejich využití, protože stáním na zeleni dochází k devastaci životního prostředí, a to naprosto zbytečně, protože auta patří na parkoviště.

 

Nejproblematičtějšími místy z hlediska dopravních přestupků jsou:

 

– okolí obchodního centra Albert – absolutní nerespektování a ignorace povinnosti ze strany řidičů umístit za čelní sklo parkovací kotouček s nastaveným časem příjezdu

– obytná zóna za Albertem – stání zde je povoleno pouze na vyznačených místech a řidiči velmi často zabraňují v průjezdu vozidlům zásobování, která jsou pak nucena použít k výjezdu travnatou plochu, což je v určitých klimatických podmínkách velice riskantní

– kruhový objezd – hitem Tišnova je zastavování a stání na kruhovém objezdu, což je nepřípustné, protože se jedná o křižovatku a zákon toto jednání zakazuje

– neprůjezdnost na ul. Brněnská v úseku od nám. Komenského po ul. Cáhlovskou – nerespektování vodorovného dopravního značení (V13a – bílé šrafování, které nejenže zakazuje na tomto místě stát, ale dokonce na něj zakazuje i vjíždět nebo ho přesahovat nákladem) především u Kina Svratka a vodorovného dopravního značení (V12a – žluté šrafování, které ohraničuje místo pro zásobování, jež se za jiným účelem nesmí užívat)

– stání v křižovatce ul. Neumannova a nám. Komenského – ač to někomu přijde divné, ulička naproti KB, která spojuje ul. Mlýnskou a nám. Komenského, je pozemní komunikací a vozidla stojící na nám. Komenského před výjezdem z této komunikace se nachází v křižovatce, navíc nerespektují vodorovné dopravní značení (žluté šrafování)

– jízda v protisměru – po roce fungování ul. Jungmannova jako jednosměrné komunikace se stále najdou hazardéři, kteří riskují své zdraví a majetek, ale i zdraví a majetek jiných osob jen proto, aby si zkrátili o pár metrů cestu, přestože sedí ve vyhřátém nebo klimatizovaném autě a nemusí žádnou vzdálenost absolvovat pěšky. Nedávno byla zjednosměrněna ul. Na Loukách, ale tam není situace tak tristní jako na ul. Jungmannova. Ovšem i v ní se každý den objeví vozidlo v protisměru

– překračování povolené rychlosti – nejmarkantněji to pociťují lidé především v zónách, kde je rychlost omezena na 30 km/hod. Jedná se o zónu ul. Na Honech, Drbalova, Družstevní, Jiráskova a o zónu ul. Králova, Květnická. V jedné z těchto zón již došlo k fyzickému měření rychlosti (za pouhou hodinu překročilo nastavenou toleranci 16 řidičů). K měření se přistoupilo na základě vyhodnocení záznamů ukazatele okamžité rychlosti, kdy bylo zjištěno, že v úseku s omezením rychlosti na 30 km/hod. je běžná rychlost 50 až 80 km/hod. Namátkové měření se bude provádět i nadále, protože jednou z priorit vedení města je bezpečnost občanů.

 

V posledních letech došlo v Tišnově ze strany řidičů k viditelnému zlepšení v respektování zákona a chování v dopravě. Za dobu našeho působení jsme projednali tisíce dopravních přestupků a je s podivem, že opakovanost (recidiva) za stejný přestupek byla zjištěna u minima řidičů.

 

Na závěr děkujeme všem, kdo dodržují pravidla silničního provozu, ale i pravidla slušného chování, protože tyto jdou ruku v ruce. Těm, kteří z nějakého nepochopitelného důvodu nechtějí pravidla respektovat, pokoj určitě nedáme. Právo každého končí totiž tam, kde začíná právo druhého. Přejeme mnoho kilometrů bez nehod a pokut.

 

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: