O budoucnosti letního kina

O budoucnosti letního kina

Každá radnice bez ohledu na politickou příslušnost by měla svými rozhodnutími zvyšovat komfort života obyvatel. Rating, kvantifikace komfortu a kvalita života v našem městě, se zřetelně odráží i na cenách realit. Jednou z velkých bolístek našeho města je chátrající areál letního kina. Současně je třeba poznamenat, že letní kino skýtá velký potenciál ke zvýšení životního komfortu. Jeho areál je (kromě přináležejících budov) svěřen příkazní smlouvou do péče Městského kulturního střediska. Nezastírám, že je areál letního kina již dlouhou dobu v bezútěšném stavu. I z tohoto důvodu jsem ihned po svém nástupu do funkce ředitele MěKS inicioval obnovení prací na projektu revitalizace letního kina. V tomto čísle Tišnovských novin mají obyvatelé města možnost ovlivnit budoucí podobu a programovou náplň letního kina tím, že vyplní podle svých preferencí anketní formulář. Základní otázkou by mělo být, komu, jaké skupině obyvatel, má areál sloužit?

Projekt dodaný studiem PamArch architekta Ševčíka navrhuje rozdělení projektu do tří časově i prostorově oddělených etap. První etapa zahrnuje rekonstrukci samotného amfiteátru letního kina, vybudování zázemí pro kulturní aktivity a vybudování nového sociálního zařízení. Druhá etapa je jablkem sváru, kde se střetávají zájmy MěKS a spolku Odyssea Tišnov. MěKS ve shodě s projektem Ing. Ševčíka navrhuje otevření a využití okolí amfiteátru širokou veřejností, je pro vybudování klidové zóny s dětským hřištěm, veřejných grilů, cvičebních prvků, dobrodružných a edukativních stezek pro děti v roklinkách, lezecké stěny, tanečního parketu a malé kulturní scény atd. O tento prostor usiluje též spolek Odyssea Tišnov, jenž nabízí využití areálu lukostřelbou. Etapa třetí, časově nejvíce vzdálená a finančně nejnáročnější, se týká budov náležejících k letnímu kinu. Dnes jsou prostory využity nájemci, kteří zde provozují restauraci a pivovar. Nyní je na místě se ptát, jakým způsobem se bude řešit chátrající stav zmíněných budov a jejich budoucí využití.

V současné době je část areálu letního kina využívána lukostřelci ze spolku Odyssea Tišnov. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly vyjasněny bezpečnostní podmínky provozu lukostřelnice a definována opatření k zajištění bezpečnosti, je prostor využíván lukostřelci bez smlouvy o pronájmu. Město Tišnov zadalo vypracování posudku bezpečnosti této aktivity soudním znalcem doc. Komendou a již v únoru tento dokument obdrželo. Posudek zřetelně definuje, za jakých podmínek je možné lukostřelnici provozovat. Není pochyb o tom, že by nešlo vytvořit dobře zabezpečený prostor proti náhodnému vniknutí do areálu. Avšak jak je vidět na obrázku, lukostřelnice značně limituje prostor pro veškeré další aktivity včetně provozu kulturních akcí většího rozsahu, u nichž musíme zajistit dostatečné rozptylové plochy z důvodu zachování bezpečnosti. Je třeba poznamenat, že návrh spolku Odyssea v rámci svých nároků nenabízí mnoho prostoru pro umístění a rozvoj dalších aktivit. Výchozí myšlenkou ze strany MěKS bylo otevřít a zpřístupnit prostor co nejvíce veřejnosti, samozřejmě s výjimkou samotného amfiteátru letního kina. Bohužel pro zajištění bezpečnosti je ze strany spolku Odyssea Tišnov nutné oplocení a jasné vymezení prostoru lukostřelnice.

K nárokování části areálu ze strany spolku Odyssea Tišnov se nabízí analogie tohoto postupu. Tak jako si dnes lukostřelci nárokují část areálu letního kina, mohl by např. pořadatel kulturních akcí přijít za vedením tišnovského fotbalového klubu, že právě jejich areál je ten jediný vhodný pro organizaci velkých koncertů, a to z mnoha důvodů. Považovali bychom tento nárok za oprávněný? Patrně nikoliv.

Rád bych uvedl na pravou míru zavádějící interpretaci dnešní výchozí pozice. Nyní nestojíme před rozhodnutím, kdy máme na straně jedné lukostřelnici a na straně druhé nákladný a jasně definovaný projekt studia PamArch. Budoucí nabídka aktivit letního kina je otevřená a bude záviset na preferencích občanů v anketě, doporučeních jednotlivých komisí a rozhodnutí Rady města. Naše odpovědná volba v anketě bude formovat využití a atraktivitu areálu letního kina na dalších mnoho let. Naše rozhodnutí přímo ovlivní rating města.

Chtěl bych touto cestou požádat občany města, aby svými hlasy v anketě podpořili takové aktivity, které povedou ke zvýšení životního komfortu všech obyvatel Tišnova, a to v dlouhodobém časovém horizontu.

 

Jan Brdíčko, ředitel Městského kulturního střediska Tišnov

Obr.: Vizualizace projektu architekta Ševčíka

Další článek:
Předchozí článek: