Nabídka práce

Nabídka práce

MĚSTO TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

 

Referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

(pracovník kontroly)

Popis pracovní pozice:

 • organizace a provádění kontrolních činností,

 

  • zpracovávání ročních plánů kontrolní činnosti,
 • výkon veřejnosprávních kontrol hospodaření u příspěvkových organizací,
 • administrace dotací města a provádění následných kontrol,

 

 • dohled nad dodržováním vydaných vnitřních předpisů města,
 • zabezpečování a kontrola pořádání veřejných sbírek,
 • zajišťování vnitřního auditu v rámci organizace a další.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického směru,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 320/2001 o finanční kontrole; zákon          č. 255/2012 Sb., kontrolní řád; zákon č. 563/1991, o účetnictví, vše ve znění pozdějších předpisů),
 • dobrá znalost práce s PC,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.Nástup dle dohody.  – písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
 • a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent OKSVV– NEOTEVÍRAT“  
 • – písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 06.03.2017 – do 17:00 hod.
 • ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 06.03.2017
 • Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10.
 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další článek:
Předchozí článek: