Téma měsíce února – rozpočet města Tišnova na rok 2017

Téma měsíce února – rozpočet města Tišnova na rok 2017

Rozpočet města – začali jsme naši „tematickou sérii“ poněkud zostra. Jak město hospodaří s penězi, jaké plánuje investice, jaké jsou jeho priority pro letošní rok? Kromě toho nás zajímá perspektiva občana. Seniora, který si dělá starosti, zda o něj bude v případě zdravotních komplikací dobře postaráno. Rodiče, který jen těžko najde před školou parkovací místo. Člověka, kterému se třese dům, když kolem něho po kostkách projíždí auto s přívěsem. Zná vedení města tyto starosti občanů? Jak na ně reaguje ve svém hospodaření?

Ptali jsme se tedy nejen odborníků z městského úřadu, ale i občanů. Výsledky našeho snažení najdete na této dvoustraně a obrázek (ač zdaleka ne úplný) si můžete udělat sami.

 

O ROZPOČTU S VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU, INŽENÝRKOU PETROU JŮZOVOU

Mohla byste uvést nejzásadnější změny, ke kterým došlo v rozpočtu oproti roku 2016 (kde se nejvíce škrtalo, a kde naopak navyšovalo)? Jak se tyto změny konkrétně dotknou občanů? 

Rozpočet města Tišnova na rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 je navýšen o necelých 26,4 mil. Kč. Občanů se tato změna dotkne převážně po realizaci plánovaných investic, u kterých došlo k navýšení o téměř 10 mil. Kč. Některé investiční akce jsou spolufinancovány dotacemi a některé se převádějí z loňského roku (např. vestavba učeben ZŠ 28. října, rekonstrukce bufetu a brouzdaliště na koupališti, most přes Závistku…). Mezi další plánované velké investiční akce patří výstavba víceúčelového hřiště na ul. Smíškova, Park pod kostelem, příspěvek na rekonstrukci fotbalového areálu, rekonstrukce ul. Smíškova-Kvapilova, autobusová zastávka Trnec, nákup hasičského auta (repase), projektová dokumentace v celkové částce 4 mil. Kč (z toho: smuteční síň – 800 tis. Kč, architektonická soutěž nám. Míru – 600 tis. Kč, parkovací dům Riegrova – 800 tis. Kč, areál letního kina – 500 tis. Kč…). V rámci běžných výdajů za zmínku stojí navýšení výdajů na opravy o 3,8 mil. Kč, a to zejména v oblasti silnic, bytového a nebytového hospodářství. Dále se zvedly výdaje na městskou policii o 1,6 mil. Kč z důvodu plánovaného navýšení o tři strážníky.

Velká čísla ne každému něco řeknou, mohla byste základní složky rozpočtu shrnout v procentech? Jaká část z rozpočtu jde například do dopravy, do školství, do ochrany životního prostředí, kultury a podobně? 

Výši výdajů v jednotlivých oddílech rozpočtu daného roku ovlivňují konkrétní, převážně velké investiční akce. Z celkového objemu rozpočtu na rok 2017 výdaje na místní správu činí cca 25 %, na tělovýchovu a zájmovou činnost 16 %, na bydlení, komunální služby a územní rozvoj 14 %, na vzdělávání a školské služby 11 %, na dopravu 10 %, na ochranu životního prostředí 9 %, na kulturu 6 %, na sociální služby 3 % a zbylých 6 % tvoří výdaje na ostatní složky rozpočtu (zemědělství, vodní hospodářství, bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochrana aj.).

Jaká je hospodářská politika města? Počítáte na konci roku s přebytkem, s nulou, nebo se schodkem? 

Rozpočet města Tišnova se dlouhodobě schvaluje jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je dokryt přebytkem – úsporou finančních prostředků minulých let, a to tak, aby městu na konci roku zůstalo min. 10 mil. Kč. Stejným způsobem se postupovalo i při sestavování rozpočtu na letošní rok.

Vnímáte ze strany občanů zájem o problematiku rozpočtu? Jaké jsou jejich reakce na rozpočet roku 2017? Jsou nějaké často se opakující připomínky?  

Sestavování rozpočtu je dlouhodobý proces, který začíná řešením potřeb ze strany úřadu, následně se projednávají požadavky zřízených příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, Centrum sociálních služeb, Městské kulturní středisko, Inspiro – středisko volného času), kterým město dává příspěvek na provoz, případně investiční příspěvek. Vypracovaný návrh je předložen komisím a výborům k projednávání. Téměř všechny připomínky z jejich strany byly do rozpočtu zapracovány. Následně je rozpočet zveřejněn a občané se mohou k němu ve stanovené lhůtě vyjadřovat nebo na samotném zasedání zastupitelstva, kde je schvalován. Na zastupitelstvu byly zodpovězeny dotazy položené ze strany zastupitelů i veřejnosti. Jako každým rokem byly diskutovány některé investiční akce z hlediska jejich potřebnosti a dále se probíraly právě neuskutečněné investice v roce 2016 a jejich převod do letošního roku. Důvodem bylo převážně to, že město se snaží maximálně využít dotací při realizaci svých projektů a některé dotační tituly byly vypsány až v druhé polovině roku a tím se realizace daných investičních akcí posunula.

V čem vnímáte největší nedostatek na poli hospodaření města, na kterém v tomto roce plánujete zvláště zapracovat?  

Město je sice zatíženo dlouhodobým úvěrem, jehož zůstatek je 41,8 mil. Kč a roční splátka činí 5 220 tis. Kč, ale vzhledem k tomu, že současně momentálně volné finanční prostředky deponuje na vkladových účtech s výhodnou úrokovou sazbou, v minulých letech úroky z těchto vkladů byly podstatně vyšší než úroky placené z úvěru. Nyní sice ještě setrvává tato pozitivní bilance, ale vzhledem k současné situaci týkající se nízkých úrokových sazeb na vkladových účtech se dá předpokládat, že v budoucnu již bohužel nebude město na úrocích z vkladových účtů tak vydělávat. I přes tuto skutečnost jsou podmínky úvěru výhodné a dá se říct, že město je v dobré finanční situaci, ke které přispěly i výnosy z daní, jež jsou příjmem města a loni byly o více jak 12 mil. Kč vyšší než v předchozím roce. Zůstatek finančních prostředků ke konci roku 2016 byl na provozních účtech přes 71 mil. Kč.

Redakčně kráceno.

 

FINANČNĚ NEJNÁROČNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE ROKU 2017

Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

 • Dokončení vestavby učeben na ZŠ 28. října s celkovými náklady 14 mil. Kč
 • Revitalizace Parku pod kostelem – I. etapa s rozpočtem 9 mil. Kč
 • Stavba víceúčelového hřiště s kluzištěm u ZŠ Smíškova s rozpočtem 18 mil. Kč
 • Rekonstrukce ulice Smíškova s rozpočtem 4 mil. Kč
 • Komplex staveb na koupališti – nové brouzdaliště s rozpočtem 5,5 mil. a rekonstrukce bufetu s náklady 2,2 mil. Kč
 • Nový most přes Závistku do lokality Za Mlýnem s rozpočtem 4 mil. Kč
 • Vybudování Centra služeb pro turisty v hotelu Květnice s náklady 3 mil. Kč

 

VAŠE NÁZORY:

 

Nad rozpočtem města Tišnova pro rok 2017

Zdenka Dohnálková

Schválení rozpočtu proběhlo bez větší diskuze vcelku na jednání zastupitelstva města 12. 12. 2016. Protože nejsou konečná data hospodaření za r. 2016, je možné pouze porovnání rozpočtu na r. 2016 s návrhem na r. 2017. Zde již může občan vidět, jaké jsou priority.

My, Zelení, jsme rádi, že si vládnoucí koalice v čele se zástupci MOST osvojila mnohé z našeho volebního programu, a tak se objevuje i potřebná částka na Park pod kostelem (9 mil.). Vážíme si odvahy, s kterou Rada města přistoupila k vypracování studie biokoridoru. Vítaná je podpora sběru bioodpadu, sbíraného u rodinných domů již od r. 2008, o rozšíření na sběr od bytových domů. Pokračuje podpora aktivit v oblasti ŽP, celkem je navýšení pro rozpočtový oddíl 37 Ochrana životního prostředí o 8,5 mil. (celkem 20 mil.).

Také investice do architektonické soutěže na nám. Míru, projektování smuteční síně, parkovací dům na Riegrově ulici jsou veřejnosti potřebné, stejně jako vyšší částky do oprav městského majetku. I výdaje v územním plánování na pořízení územních a urbanistických studií by měly přinést občanům přesnější představu o budoucí podobě města. Celkově je v oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj plánováno méně o 2 mil. Kč.

Překvapení čeká v oddíle 22 Doprava, kde je oproti loni plánovaným 45 mil. pouze 22,5 mil. Zřejmě je to reakce na skutečnost, že se velká část plánovaných prostředků nepodařila v r. 2016 proinvestovat?

V oddílech 31,31 Vzdělávání a školské služby nalézáme částku vyšší o 3,8 mil. Kč, největší je nárůst pro základní školy (o 2 mil. Kč, celkem 17,8 mil.), s vlastní investicí do vestavby učeben v ZŠ 28. října ve výši 4,5 mil. (celkové náklady cca 14 mil.). Bohužel však zde nenacházíme žádné prostředky pro řešení nedostatku míst pro předškolní děti, přestože zpráva školské komise uvádí i dost neumístěných tříletých dětí přímo z Tišnova. Takže splnění předvolebních slibů o umístění dětí mladších tří let je zřejmě nereálné. Přitom je třeba reflektovat i legislativní změny: povinné předškolní vzdělávání pro pětileté se zavádí od 1. září 2017, povinnost přijmout čtyřleté je již od letošního roku a od r. 2020 je i nárok na přijetí dvouletých. Proč není dostatek míst řešen v předstihu s dostatečnou intenzitou, se můžeme jen domýšlet. Demografická data z matrik má město k dispozici, stejně jako prázdné městské budovy v centru i místních částech. Takže uvážlivé investování do této základní a velmi potřebné občanské vybavenosti či vhodná podpora nových typů péče o předškolní děti v rozpočtu chybí…

Analýza oddílu 33 Kultura (celkem 13 mil.) přináší navýšení o 2,5 mil., pro největšího tahouna tišnovské kultury, Městské kulturní středisko, má však částku stejnou jako v r. 2016, což zřejmě žádný větší rozvoj služeb této organizace neumožní.

To oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost potěší více: nárůst je oproti r. 2016 téměř o 27 milionů (celkem oddíl 34 – 37,4 mil.). Zahrnuje i dotace spolkům, z nichž některé doznaly významného navýšení, např. dotační titul pro trenéry mládeže dosahuje již výše 450 tis. Kč (v r. 2015 – 200 tis.). Největší investicí je vybudování víceúčelového hřiště včetně kluziště u ZŠ Smíškova (18 mil.).

Oddíl 43 Sociální služby, činnost v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti je bez většího navýšení (+ 724 tis. Kč), naopak oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek je navýšen o více než 1 mil., obdobně oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém (+ 900 tis.).

V oddíle 61 Státní moc, státní správa, samospráva a politické strany se občan dozví o nepatrném navýšení nákladů na zastupitelstvo obce, a dokonce o sníženém nákladu na místní správu (nižší náklady o 4,7 mil), mzdy však o 2,7 mil. vyšší. Celkové výdaje oddílu pak o 4,8 mil. vyšší.

Rozpočtové výdaje města jsou plánovány ve výši 232,6 mil. Kč, což je o 15,5 mil. více než v r. 2016. Příjmy jsou plánovány ve stejné výši jako výdaje (232,6 mil.), z čehož daňové příjmy a přijaté transfery se odhadují na 176,5 mil. Vzhledem k ohlášenému výsledku výběru daní státem se dá očekávat, že tyto obohatí rozpočet města ve vyšší míře. Pak snad nebude nutné zapojovat do financování přebytek z minulých let v tak velkém rozsahu, jak je nyní plánováno (61 milionů). Každopádně je v návrhu rozpočtu z veřejných prostředků vhodné upřednostňovat výdaje na investice a aktivity sloužící co nejširšímu okruhu obyvatel (opravy chodníků a ulic, vytváření relaxačních zón, zklidnění dopravy, podpora péče o předškolní děti, seniory a osoby pečující o dlouhodobě nemocné apod.). Mnohá česká města nyní chystají investice do nových sociálních bytů.

Samozřejmostí by mělo být více investičních akcí propojených s kofinancováním z dalších zdrojů, aby jednotlivé záměry nefinancovalo město samo. Větší vyváženost a trvalá udržitelnost, efektivita investic pro veřejnost. V době růstu a ekonomické kondice je žádoucí investovat a vytvářet nové příležitosti, neprojídat přebytky z minula.

 

A co si myslí občané?

Vydali jsme se do ulic, abychom se na otázku hospodaření města zeptali přímo občanů Tišnova. Mnozí z nich byli ochotní odpovědět, ale odmítli uvést své jméno. Přesto by určitě stálo za to zmínit, že často padalo téma nemocnice (hlavně pochopitelně u seniorů) a dále stav silnic, především pak „kostky“ na Brněnské či Riegrově ulici. Mezi další opakovaná témata patřilo náměstí nebo třeba i chybějící krytý bazén. Zjistili jsme také, že většina z oslovených příliš nemá přehled o tom, jak město hospodaří s veřejnými prostředky. Nezajímají se o to… Nemůže to být také proto, že někteří lidé z vedení města vnímají rozpočet jako něco tak složitého, že mu vlastně porozumí jen „zasvěcenci“? Opravdu to tak musí být? Co si o tom myslíte vy?

Otázky byly dvě:

 1. Jste spokojený/á s tím, jak město hospodaří?
 2. Do čeho myslíte, že by mělo investovat více?

Eva Bílá, seniorka

 1. Moc o tom přehled nemám, ale myslím, že hospodaří dobře, podle mého laického pohledu.
 2. Nám vadí naše ulice – Riegrova, ta, co je kolem sokolovny. Ta nás zlobí už kolik let a včera byla dcera podepisovat něco na radnici a oni jí řekli, že až tak za dva roky, představte si. Jsou tam ty kostky, a když jedou zvlášť ty náklaďáky s přívěsy, to se celý dům třese… Takže ty silnice – možná do toho by mohli věnovat víc.

Marek Knoflíček, 49 let

 1. Vím, že město hospodaří s nadbytkem, ale potřebují s těmi penězi také něco dělat. Pokud budou ležet někde… Takže investovat do nějakých potřebných věcí.
 2. Tak určitě infrastruktura, hlavně ty kostky, tady ta Riegrova, Brněnská – to už je za zenitem dlouho. Minimálně vím, že se o tom už dlouho mluví. No a třeba tady taky chybí bazén. I objekty – městské byty, ale i třeba hospody – Květnice, Pěna dní – jsou na náměstí a obě hrůzostrašné. Květnice pořád zavřená, místo ubytování pro hosty jsou tam brigádníci… Pěna dní to samé, jsou v ní nájemníci a nikdo do toho investovat nebude. Takže spíš to náměstí, když už to má být výstavní plocha, tak by se do něj mohlo zainvestovat.

Hana Brtáňová, 42 let

 1. Myslím si, že asi líp než to bývalé vedení za pana starosty Schneidera, řekla bych, že je to asi hospodárnější.
 2. No nevím, jestli je v plánu třeba náměstí, ale to si myslím, že by si opravu zasloužilo, protože tam je ten terén takový špatný, špatně se tam chodí, přechází. Když jsem měla děti malé a jezdila tam s kočárkem, to bylo hrozné… Teď momentálně, jak jste mě zaskočila, tak si nevzpomínám, doma bych si určitě vzpomněla ještě na další věci…

Hana Procházková, 34 let

 1. Já ani nevím, jak hospodaří, takže na to vám asi ani neodpovím… Ale tak asi jo.
 2. Určitě třeba krytý bazén – pro děti. Ale to je asi otázka dlouhodobá, že už se to tady tak dlouho řeší, že investují tam, kam nemají, a třeba zrovna pro ty děti… Tak spíš pro děti něco.

Roman Havlík, 23 let

 1. Nemám o tom přehled.
 2. Já myslím, že by se třeba mohla trošku srovnat ta silnice od Humpolky směrem na Trnec, je to tam takové rozbombardované, ty kostky tam.

 

Příště se můžete těšit na téma doprava. Budeme rádi za vaše názory na stav silnic, parkovací situaci v Tišnově, dopravní spojení do okolních obcí apod. Své postřehy posílejte na e-mailovou adresu noviny@kulturatisnov.cz.

 

připravila Lucie Dymáčková, editorka TN

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: