Informace z posledního letošního jednání Zastupitelstva města Tišnova

Informace z posledního letošního jednání Zastupitelstva města Tišnova

Zastupitelstvo města Tišnova schválilo jako jeden z prvních bodů Rozpočet města Tišnova na rok 2017, který tentokrát počítá s výdaji ve výši 233 milionů korun. Starosta Jiří Dospíšil nejprve popsal některé výdajové stránky rozpočtu. Ten počítá s plánovanými investičními akcemi, s mírným navýšením řádných dotací pro oblast sportu a prorodinných aktivit, dále např. s navýšením počtu strážníků Městské policie Tišnov na celkem pět osob, a to zejména s ohledem na aktuální vývoj v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku (rozšíření směn na odpolední a víkendové služby). Výdaje na chod městského úřadu pro příští rok mírně narostou mj. v rámci vládou schváleného navýšení mezd, dále se úřad bude snažit v příštím roce vybudovat moderní informační infrastrukturu za spoluúčasti významné dotace z IROP, po Novém roce dojde také k plánované vnitřní rekonstrukci městské budovy, kterou v ulici Ráboňova až donedávna využíval Úřad práce ČR a do níž se přesunou pracoviště Městského úřadu Tišnov z ulice Radniční. Pro příští rok se také finančně počítá s odloženými nebo již započatými projekty, jako jsou např. rekonstrukce komunikací kolem ZŠ Smíškova, most přes Závistku v lokalitě Za Mlýnem, vestavba učeben na ZŠ nám. 28. října, vybudování nového brouzdaliště a přestavba bufetu na tišnovském koupališti, rekonstrukce hřiště u ZŠ Smíškova spojená s budováním kluziště aj. V neposlední řadě rozpočet zohledňuje i projektovou přípravu akcí, jako je např. revitalizace areálu letního kina, budování smuteční síně u nového hřbitova nebo rekonstrukce náměstí Míru. Následně schválilo zastupitelstvo i Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2018 až 2020.

Další část jednání byla věnována několika novým vyhláškám. Jako první zastupitelé vydali vyhlášku o nočním klidu. Ta vznikla v reakci na novelu zákona o přestupcích. Stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou oproti zákonem vymezené době nočního klidu. Tato vyhláška bude platit od 1. ledna 2017 a zohledňovat kulturní akce, které se budou konat zejména v první polovině roku 2017.

Následně byla vydána obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zde došlo např. ke změně úlevy při sběru plastů do pytlů s čárovými kódy.

Změnou, která se dotkne zejména majitelů psů, je nově vydaná vyhláška o místním poplatku ze psů a vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova. Zásadní změnou je to, že po splnění ohlašovací povinnosti vydá město od roku 2017 každému držiteli psa známku označenou názvem obce a evidenčním číslem psa. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je potom povinna zajistit, aby byl touto evidenční známkou vybaven. Změny proběhnou i v oblasti poplatků ze psů. Město zjednodušilo sazby (těch bylo do současné doby dvanáct) na konečných šest. Nově se snížil poplatek za každého psa na 1 000 Kč v bytech (důchodci zaplatí 200 Kč), na 500 Kč v rodinných domech (důchodci zaplatí 100 Kč) a na 250 Kč v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov (důchodci zaplatí 50 Kč). Ten, kdo má více psů, již nebude při přihlašování druhého a dalšího psa finančně znevýhodněn. Město se snaží snížením sazeb odměnit poctivé poplatníky a ty s více psy chce motivovat k jejich řádné evidenci. Na druhou stranu se ten, kdo psa dosud nepřihlašoval, může oprávněně obávat případného postihu.

Poslední vydanou vyhláškou je ta, kterou se stanoví od příštího roku školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem. Ke všem nově vydaným vyhláškám připravujeme podrobné informace, se kterými seznámíme obyvatele prostřednictvím dalších čísel Tišnovských novin, Tišnovské televize, internetových stránek nebo samostatných letáků.

Zastupitelstvo se v dalších bodech věnovalo např. majetkovým záležitostem v souvislosti s odkupy nebo prodeji pozemků. Na závěr vzali zastupitelé na vědomí zápisy z jednání jednotlivých výborů Zastupitelstva města Tišnova. Další jednání zastupitelstva je naplánováno na 6. února 2017.
Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: