Novela zákona o přestupcích – Registr přestupků

Novela zákona o přestupcích – Registr přestupků

Vážení občané, od 1. 10. 2016 došlo k určitým změnám v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tzn. v přestupkovém zákoně, které se úzce dotýkají každého z nás.

Zásadní změnou je zahájení provozu dlouho dopředu avizovaného a diskutovaného registru přestupků. Jeho účelem je evidence vybraných přestupků a jeho následným cílem pak eliminace tohoto protiprávního jednání.
Pro upřesnění významu recidivy (opakovanosti) u přestupků: přestupek je spáchán opakovaně, jestliže ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo dvanáct měsíců.

V běžném občanském životě se jedná o přestupky dle § 47 – proti veřejnému pořádku, § 49 – proti občanskému soužití a § 50 – proti majetku, zákona o přestupcích. Současně se zavedením recidivy u vybraných přestupků došlo k navýšení finančního postihu za tyto přestupky.

Pro vaši představu a informovanost bych uvedl několik vybraných příkladů skutkových podstat a následný postup při jejich řešení, např.

osoba odcizí věc (v hodnotě do 5 000 Kč), popř. zatají nález věci, popř. neoprávněně užívá cizí věc aj. (§ 50 z. č. 200/1990 Sb.)
osoba znečistí veřejné prostranství, popř. neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky mimo vyhrazená místa, popř. poruší noční klid aj. (§ 47 z. č. 200/1990 Sb.)
osoba se dopustí vůči jinému schválnosti, popř. jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch, popř. se dopustí jiného hrubého jednání aj. (§ 49 z. č. 200/1990 Sb.)

Následný postup:

– Pokud osoba nemá záznam v registru přestupků, lze tento projednat na místě uložením blokové pokuty do výše 5 000 Kč a orgán, který blokovou pokutu uložil, provede ve stanovené lhůtě záznam do registru přestupků.
– Pokud osoba má již záznam v registru přestupků, věc se postoupí k projednání správnímu orgánu (ke komisi), který uloží pokutu v rozmezí od 15 000 do 75 000 Kč v návaznosti na právní kvalifikaci, která je přesně stanovena uvedeným zákonem.
U některých vybraných přestupků lze správním orgánem uložit i zákaz pobytu na území města (platí pro osoby, které nemají trvalé bydliště na území daného města nebo obce).

Z toho vyplývá, že poprvé lze přestupkové jednání vyřešit (projednat) s osobou na místě, ale při opakovaném jednání (recidivě) již nikoli.

Naší snahou je varovat a odradit ty, kterých se to týká, a tím také ušetřit některým lidem nemalé finanční zatížení při opakovaném protiprávním jednání. Naším cílem je především zabezpečení klidnějšího a bezpečnějšího života ve městě pro všechny, kteří si to zaslouží.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: