Podzimní pozdrav starosty města

Podzimní pozdrav starosty města

Milí Tišnované,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik aktuálních radostí i starostí.

Investice do našich školských zařízení
Těší mne, že na obou základních školách o prázdninách úspěšně proběhla rekonstrukce sociálních zařízení. Na „Osmadvacítce“ to byla další z etap (již předposlední), přičemž tu závěrečnou (u tělocvičen) máme připravenu na příští rok. Na ZŠ Smíškova se jednalo o investici mimořádně zařazenou do rozpočtu, s níž se původně nepočítalo. Umožnil ji totiž letošní pozitivní vývoj hospodaření města. Díky rekonstrukci také konečně prokoukne sídlo Inspira, střediska volného času. A ačkoliv to zvenku není vidět, probíhají stavební úpravy i v budově Riegrova, kde kromě již „zabydleného“ gymnázia a ZaHRAdy najdou nově azyl některé obory ZUŠ. A jak již bylo avizováno, v září jsme zahájili výstavbu šesti nových učeben v půdních prostorách pavilonu 8 na ZŠ nám. 28. října.

Územní plán
Zastupitelstvo města dne 5. září 2016 završilo téměř desetileté přípravy a práce na jednom ze strategických dokumentů města a schválilo nový územní plán. Tento osmisetstránkový materiál přečte asi málokdo, nicméně každého z nás se dotýká, ať už si to uvědomujeme, či nikoliv. Bezpochyby je lepším nástrojem územního plánování než ten původní z roku 1998. A já jsem přesvědčen, že je dobrým kompromisem mezi zájmy vlastníků a zájmem veřejným. Poděkování patří pověřenému zastupiteli Ing. Karlu Součkovi a všem ostatním, kteří se podíleli na jeho tvorbě a vydání. Děkuji také těm z vás, kteří jste se zajímali o jeho obsah či podali námitky. Podíleli jste se tím na jeho podobě. Těší mne také, že jako „vedlejší produkt“ jsme společně především s obyvateli lokality Hony za Kukýrnou dokázali vytvořit územní studii regulující budoucí výstavbu. Vydáním územního plánu tak i tato studie vstupuje v platnost. Schválení proběhlo za minimálního zájmu veřejnosti, což si zcela neskromně dovolím považovat za známku dobré přípravy, nikoliv za obecnou apatii občanů o věci veřejné.

Jamborův dům
Rád bych se na dané téma vyjádřil a zároveň navázal na článek pana MVDr. Jiřího Mouky s názvem „Návrh na zřízení Památníku Josefa Jambora“, jenž vyšel v minulém čísle (na vysvětlenou, pod onou protistranou, která byla vyzvána k reakci a nereagovala, se skrývá MěKS Tišnov, nikoliv vedení města, které k reakci bohužel nebylo vyzváno). Toto téma je poměrně bohaté na události a jednání, stejně tak na emoce, jež v poslední době vyvolává. Proto se pokusím být stručný a především věcný:
1) Současné vedení města není viníkem vzniklé situace (dá se v tomto případě s úspěchem použít ono přirovnání o „kostlivci ve skříni“).
2) Nemohu zcela souhlasit s tvrzením, že současná politická reprezentace pokračuje v chybných krocích ve využití Jamborova domu. Omlouvám se, pokud jsme delší dobou vyplněnou úvahami a hledáním odpovídajícího řešení bez sdělení konkrétního stanoviska navenek způsobili nervozitu v kulturních kruzích. Již od konce loňského roku se však intenzivně zabýváme otázkou postoje města k „odkazu Josefa Jambora“, přičemž naším cílem je nalézt trvalé a po všech stránkách (historicky, ale i technicky) vyhovující řešení. Za tímto účelem jsme požádali o názor zastupitele města, Komisi pro kulturu a cestovní ruch i vznikající Spolek přátel Josefa Jambora.
3) Důležité tedy je, že:
– členové zastupitelstva města jsou toho názoru, že „po drobných technických úpravách prostor Jamborova domu by bylo vhodné vrátit Jamborovy obrazy zpět na toto místo“.
– Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučila vrátit odkaz Josefa Jambora do prostor Jamborova domu a současně doporučila MěKS zajistit vypracování architektonické studie na koexistenci současného umění i výstavy či expozice Josefa Jambora v prostorách Jamborova domu.
– Spolek přátel Josefa Jambora doporučuje, aby byla zřízena městská Galerie Josefa Jambora na Brněnské ulici 475 v Tišnově, sestávající z dvou rovnocenných subjektů (stálá expozice Josefa Jambora a galerie současného výtvarného umění).
– s ohledem na tato doporučení přijala Rada města usnesení, jímž uložila řediteli MěKS Tišnov zajistit do 31. října 2016 vypracování architektonické studie řešící koexistenci stálé expozice Josefa Jambora a galerie současného výtvarného umění v prostorách Jamborova domu.
4) Osobně jsem zadal provedení mimořádné kontroly zaměřené na evidenci, inventarizaci a pojištění obrazů Josefa Jambora v majetku města. Výsledkem je ubezpečení, že obrazy jsou evidovány, pojištěny a každoročně probíhá jejich řádná inventarizace.
5) Vedení města tedy v plném respektu k dílu a osobnosti našeho čestného občana Josefa Jambora a s vědomím současného neutěšeného stavu dělá všechno pro to, aby se odkaz Josefa Jambora vrátil po nezbytných stavebních úpravách do Jamborova domu, a to s dostatečným předstihem před oslavou výročí 130 let od jeho narození v roce 2017.
Všem, kteří přispěli do diskuse na toto téma, patří poděkování. Současně platí, že dveře na radnici jsou pro každého vždy otevřené.

Pořádek ve městě
Názory na péči o veřejné plochy v našem městě se různí. Někteří jsou spokojeni a tvrdí, že oproti jiným městům je Tišnov plný zeleně a veskrze čistý. Jiní jsou kritičtí a nelíbí se jim nepořádek, který tu a tam napáchají naši bezohlední spoluobčané a pracovníci zajišťující úklid jej nestačí obratem odstranit. Osobně jsem člověk spíše kriticky smýšlející, také si všímám nedostatků a vadí mi, pokud není veřejné prostranství uklizené. V současné době se potýkáme s nedostatkem pracovníků zajišťujících tuto činnost. Na trhu práce je všeobecný nedostatek. A pokud jde o kvalitní pracovníky, to je kategorie, která je vskutku naprosto nedostatkovým zbožím. Slibuji však, že se na tuto oblast nyní i přes všechny objektivní potíže intenzivně zaměříme. Aktuálně řešíme především dvě frekventovaná místa – prostor za kostelem a před nádražím. Pomohlo by nám však, pokud byste se také trošku zapojili. Stačí málo. Pokud bude něco v nepořádku, nebojte se to oznámit. Bude-li se v ulicích dít něco nekalého, přivolejte policii (státní či městskou). A závady a nedostatky na veřejných prostranstvích nahlaste na městský úřad. Nejde o „bonzování“, ale ono opravdu nejde mít oči všude. Děkujeme!

Co nás čeká do konce roku?
Poslední čtvrtletí roku bude tradičně vyplněno přípravou rozpočtu na rok následující. O jeho konkrétní podobě vás budeme samozřejmě informovat. Do konce roku bude též zpracován generel dopravy. A protože čas plyne jako voda, budou to za chvíli už dva roky od posledních komunálních voleb, což je příležitost vyhodnotit úspěšnost plnění našich slibů, které jsme vám dali. Stále platí, že naši práci na plnění programového prohlášení můžete průběžně sledovat na webových stránkách města.
Pohodou a optimismem naplněné podzimní dny vám přeje

Jiří Dospíšil
Foto: archiv MěÚDalší článek:
Předchozí článek: