Informace k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a k souběžným volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016

Informace k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a k souběžným volbám do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016

Do Zastupitelstva Jihomoravského kraje byly řádně zaregistrovány tyto kandidátní listiny volebních stran:

(vylosované číslo 67)

Informace o jednotlivých kandidátech na výše uvedených kandidátních listinách volebních stran najdete na www.kr-jihomoravsky.cz → Volby→ Volby do zastupitelstev krajů → Hlasovací lístky.

Do volebního obvodu č. 55 (Brno-město) Senátu Parlamentu České republiky byly řádně zaregistrovány přihlášky těchto kandidátů:

 1. Burian Michal Ing., Ph.D. (navrhující strana Starostové a nezávislí)

 2. Brančík Jiří PhDr. (navrhující strana Svoboda a síla)

 3. Minařík Ivo (navrhující strana Úsvit)

 4. Žaloudík Jan prof. MUDr., CSc. (navrhující strana ČSSD)

 5. Staněk Pavel Ing. (navrhující strana ANO 2011)

 6. Ventruba Jiří MUDr., CSc. (navrhující strana ODS)

 7. Klíma Bohuslav doc. PhDr., CSc. (navrhující strana Moravané)

 8. Skála Radoslav (navrhující strana KSČM)

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů budou mít barvu šedou. Budou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Dále budou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu JMK. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 4. října 2016.

Volič může hlasovat způsobem:

a) Vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

b) Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Hlasovací lístky pro 1. kolo voleb do Senátu budou barvy žluté. Budou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Dále budou opatřeny otiskem razítka Magistrátu města Brna – pověřeného obecního úřadu pro volební obvod č. 55. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj. do 4. října 2016.

Volič hlasuje způsobem:

Vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro 2. kolo voleb do Senátu budou barvy šedé. Hlasovací lístky nebudou voličům dodány předem, volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požádat o umožnění hlasování mimo volební místnost můžete na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, č. kanceláře 114, Kateřina Lepková, tel. 549 439 772, katerina.lepkova@tisnov.cz.

Ve dnech voleb pak příslušnou okrskovou volební komisi.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

 • pro volby do zastupitelstev krajů – na voličský průkaz může volič hlasovat pouze v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny

(občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou na voličský průkaz hlasovat v územním obvodu Jihomoravského kraje)

 • pro volby do Senátu – na voličský průkaz může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

(občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou na voličský průkaz hlasovat v územním obvodu volebního obvodu č. 55 Brno-město)

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:

 1. žádost v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné podobě zaslat na adresu:

Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence obyvatel – voličské průkazy, nám. Míru 346, Tišnov, 666 19

2) žádost v elektronické podobě podepsaná uznávaným elektronickým podpisem voliče

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem zaslat na:

epodatelna@tisnov.cz

3) žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky:

ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat

Ve výše uvedených případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016.

4) osobně o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, přízemí budovy úřadu, Bc. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, tel. 549 439 775,

e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22. září 2016, osobně voliči nebo tomu, kdo se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně. Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, tj. do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Informace:

Další informace k volbám lze také získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx, na webových stránkách města Tišnova http://www.tisnov.cz/informace-k-volbam nebo přímo na Městském úřadě Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí: Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 549 439 774, nebo Mgr. Bc. Veronika Slavíčková, tel. 549 439 777.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Foto ilustrační
Další článek:
Předchozí článek: