Co nového na radnici?

Co nového na radnici?

Doprava ve městě
Většina z nás se denně setkává s problematickým parkováním (nejen v centru města), nedostatečnou bezpečností provozu i nevyhovujícím stavem komunikací. Proto skýtá oblast dopravy z pohledu zkvalitnění života občanů ve městě opravdu velký potenciál.
Bohužel nám doposud chyběl základní koncepční dokument, který by oblast dopravy ve městě zmapoval, analyzoval a navrhl provedení konkrétních opatření. Postrádáme rovněž pracovníka, který by se této problematice věnoval komplexně. Na obou důležitých aspektech nyní pilně pracujeme. Věřím, že do konce letošního roku budeme mít jak generel dopravy, tak dopravního koordinátora. Dlouhodobě „držíme krok“ s vyspělými městy pouze v cyklodopravě. Tišnov je členem Asociace cykloměst a pravidelně se účastní celostátních cyklokonferencí. V souladu s generelem cyklodopravy z r. 2004 se snažíme postupně zlepšovat podmínky pro jízdu na kole jak ve městě, tak v jeho blízkém okolí. Dalšími „vlaštovkami“ by v brzké době měly být úseky mezi ulicí Ostrovec a tišnovským koupalištěm a také cesta vedoucí od železničního přejezdu do Předklášteří podél železnice k Ostrovci. Realizací obou těchto úseků by v návaznosti na již vybudovanou část cyklostezky podél řeky vznikla komfortní a bezpečná cesta pro cyklisty od koupaliště až po železniční přejezd do Předklášteří. Oba projekty jsou již zpracované a Odbor investic a projektové podpory nyní připravuje žádosti o dotace. Realizace akcí je pak plánována na příští rok.

Tišnovští dobrovolní hasiči oslavili 140 let od svého založení
Naše město je zcela jistě výjimečné velkým počtem spolků a značnou rozmanitostí jejich činnosti. Dobrovolní hasiči jsou jedním z mnoha, které zde působí. Výjimečné na jejich činnosti je však právě to, že jsou pro blaho nás všech mnohdy ochotni riskovat svoje zdraví, nebo dokonce životy. Proto je postavení sboru dobrovolných hasičů mezi spolky naprosto nenahraditelné. Letošní 140. výročí založení tišnovského sboru dobrovolných hasičů bylo vhodnou připomínkou této skutečnosti a zároveň příležitostí vyjádřit naši úctu a poděkování za jejich činnost. Myslím, že zbrusu nový prapor jim bude slušet!

Cesta hrdelního práva
Ve čtvrtek 9. června 2016 byla symbolickým poklepáním základního kamene zahájena realizace Cesty hrdelního práva. Jak známo, tento unikátní projekt, jenž se bezprostředně dotýká historie našeho města, obohatí veřejná prostranství na několika místech o zastavení s kamennými stélami symbolizujícími hříchy a připomínajícími také jednotlivé ctnosti. Jako Tišnovák mám radost, že se několik obyčejných, tak trochu zapomenutých nebo i nevzhledných zákoutí promění v místa oku lahodící s možností spočinutí. Z pohledu cestovního ruchu je zřejmé, že naše město se díky tomuto projektu stane atraktivnějším. Těší mne, že se našemu malému týmu podařilo z různých zdrojů získat finanční prostředky na jeho realizaci. Dobrý základ položilo zastupitelstvo města, když v letošním rozpočtu vyhradilo 1 milion korun. Dalším významným zdrojem je dotace okolo 1,5 milionu korun přidělená Ministerstvem pro místní rozvoj. Projekt také podpořil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, přičemž z rozpočtu kraje by v letošním a příštím roce měla být poskytnuta částka v celkové výši 1,5 milionu korun. Sponzorsky se budou podílet také místní podnikatelé a na září 2016 je plánováno vyhlášení veřejné sbírky pro občany. Tak tedy začínáme!

Větší podpora sportu, kultury, životního prostředí, sociálních služeb, volnočasových, prorodinných a zájmových aktivit
Tak jako každý rok i letos rozhodovala Rada města a Zastupitelstvo města Tišnova o přidělení dotací spolkům, klubům, ale i jednotlivcům na různé aktivity. Z našich společných peněz jsme na základě doporučení jednotlivých odborných komisí a odborů úřadu opět podpořili celou řadu dobrých projektů – nejvíce sport částkou 1 464 700 korun, dále sociální služby (664 960 korun), prorodinné aktivity (100 000 korun), životní prostředí (87 100 korun), kulturu (268 000 korun), ostatní zájmovou činnost (200 000 korun), volnočasové aktivity mládeže (200 000 korun). Celková podpora byla tedy v součtu o více než 100 000 korun vyšší než vloni. Všem žadatelům přeji, ať se jim projekty podaří zrealizovat k jejich spokojenosti, a nám ostatním přeji příjemnou ochutnávku plodů, které jejich snažení přinese. A protože si současné vedení města potrpí na transparentnost, je podrobný seznam, ve kterém jsou k dispozici celkové hodnoty jednotlivých projektů, požadovaná částka i výše poskytnuté dotace, zveřejněn na webu města.

Hony za Kukýrnou jako příklad zklidněné atmosféry
Budu se opakovat, když konstatuji, že si velmi cením toho, jak se během půldruhého roku změnila atmosféra v zastupitelstvu a také ve vztahu radnice–občané. Snad mi toto opakování prominete. Podle mě je totiž pro nás na radnici velmi důležité, aby nám šla práce společně od ruky. Je to také důležité pro vás občany, abychom vás neobtěžovali svými půtkami a abyste se za nás nemuseli stydět. Příkladem budiž dubnové jednání zastupitelstva, jehož předmětem bylo odkoupení veřejných ploch v sousedství ulice Marie Pavlíkové ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s. r. o. a odkoupení stavby komunikace, parkovacích stání, chodníku a veřejného osvětlení v ulici Valova. Byly tak naplněny smlouvy uzavřené již v předchozích volebních obdobích a došlo tím k vyrovnání dříve uzavřených závazků. Město nově získalo do vlastnictví pozemky, na kterých se nachází např. dětská hřiště, ale také okolí několika bytových domů, do kterých nebyl až do současné doby umožněn vstup z veřejných ploch. V této souvislosti se nám podařilo nad rámec uzavřených smluv vyjednat rozložení úhrad do několika splátek. Důležitým bonusem pro město a především obyvatele lokality Hony za Kukýrnou bude rovněž dokončení ulice Dlouhé, které je předmětem závazku developera. Toto řešení podpořilo jedenáct přítomných zastupitelů a pouze dva se zdrželi. Světe, div se, nikdo nebyl proti! Jak je to možné? Je to jednoduché – materiály byly připravovány pečlivě, s dostatečným předstihem projednány v poradních orgánech a díky oboustrannému korektnímu jednání se podařilo zajistit městu ve smlouvách vyváženou pozici. Všem kolegyním a kolegům v zastupitelstvu tímto děkuji za jejich konstruktivní přístup nejen v této věci.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
krásné letní dny, prázdniny plné zážitků a pohodovou dovolenou vám přeje

Jiří Dospíšil,
starosta města

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: