KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA DUBEN

KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA DUBEN

Václav Seyfert, redaktor TN

1. DUBNA

PŘED 10 LETY

V sobotu 1. dubna 2006 krátce po půlnoci, přesně v 0.30 hodin, byl v Tišnově vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Již v pátek 31. března večer se Svratka vylila z koryta u obce Březina, před 23. hodinou pak voda zaplavila pole i v Tišnově za benzínovou čerpací stanicí a postupně pod ní zmizel celý hlavní silniční tah mezi Tišnovem a Předklášteřím. Na řadě míst byly tvořeny zábrany z pytlů s pískem a kolem páté hodiny ranní se očekávalo další zvýšení hladiny Svratky v Tišnově vlivem rázovitého odpouštění vody z vírské přehrady. Naštěstí k němu nedošlo a v 11 hodin dopoledne mohl být třetí stupeň povodňové aktivity zrušen.

Téhož dne byla v 10 hodin vernisáží první výstavy slavnostně otevřena nová galerie Diana v areálu firmy Mouka Tišnov u autobusového nádraží. Na akci nazvané Tišnov a svět zde prezentovali svoje díla místní autoři, malíř a ilustrátor Libor Balák společně s uměleckým kovářem Radomírem Bártou. Zejména v prvních létech své existence obohatila tato galerie významným způsobem kulturní život ve městě.

4. DUBNA

PŘED 80 LETY

V sobotu 4. dubna 1936 zemřel ve věku dvaašedesáti let, ještě v době svého funkčního období, dlouholetý starosta Tišnova Alois Řezáč. V čele města stál téměř dvaadvacet let, tedy vůbec nejdéle ze všech nejvyšších představitelů Tišnova v jeho historii. Řezáč byl továrníkem, podnikal v textilní výrobě, pivovarnictví, ve výrobě papíru a lepenky. Již v srpnu 1908 se stal městským radním, starostou byl poprvé zvolen v říjnu 1914 a poté byla jeho volba potvrzena ještě šestkrát, v létech 1915, 1918, 1919, 1924, 1927 a 1932. Alois Řezáč byl uvědomělým vlastencem, členem Československé národní demokracie. V době jeho starostování bylo v Tišnově například založeno gymnázium (1920) nebo Všeobecně prospěšné stavební a bytové družstvo (1921), jehož výsledkem byla výstavba rodinných domků pro chudší a střední vrstvy. V dalším desetiletí pak byla postavena na svou dobu velmi odvážně navržená budova spořitelny (1933). Řezáč vedl také organizační výbor slavné Podhorácké výstavy v roce 1927 a byl to právě on, kdo 17. června 1928 přivítal na tišnovském náměstí prezidenta republiky T. G. Masaryka. Po roce 1948 bylo jeho jméno z ideologických důvodů zamlčováno.

6. DUBNA

PŘED 10 LETY

Ve čtvrtek 6. dubna 2006 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Tišnovem a polským městem Sulejów. Dokument stvrdili svým podpisem tehdejší starosta Tišnova František Svoboda a burmistrz Sulejówa Stanisław Baryła. Svou velikostí (6 387 obyvatel v době uzavření smlouvy), okolní přírodou – sulejowským krajinným parkem, ale i zajímavou historií a architekturou (cisterciácké opatství) je toto město Tišnovu velmi podobné. Spolupráce byla uzavřena v oblastech školství, kultury, sportu, cestovního ruchu, územní samosprávy a podnikání. Sulejów leží v Lodžském vojvodství.

10. DUBNA

PŘED 230 LETY

V pondělí 10. dubna 1786, čtyři roky po zrušení kláštera Porta coeli, pronajal císař Josef II. celý klášter s přilehlými budovami podnikateli v oboru vlnařství Wilhelmu Mundymu. Mundy brzy v prostorách zrušeného kláštera umístil dvacet osm tkalcovských stavů a zaměstnával tu padesát šest osob, počet stavů se nakonec rozšířil až na čtyřicet šest. Ve svých provozech, mezi něž patřilo právě i Předklášteří, produkoval Mundy koncem 18. století celou čtvrtinu celkové textilní výroby města Brna. V únoru 1789 požádal císaře o šlechtický titul svobodného pána a ten mu byl dva měsíce nato udělen. V roce 1800 Wilhelm Mundy nakonec celé panství Porta coeli od císařské koruny koupil. Zemřel 22. května 1805, jeho majetek zdědil syn Jan, který pak panství prodal v únoru 1821 Friedrichu von Vittinghof.

PŘED 40 LETY

V sobotu 10. dubna 1976 se v tehdejším Sdruženém závodním klubu pracujících (dnešní Městské kulturní středisko) uskutečnilo první zasedání sběratelů nerostů na Moravě. Z této původně výměnné a vysloveně odborné akce, na níž nechyběly ani přednášky, se časem vyvinuly dodnes pořádané velkolepé mineralogické expozice, které postupně získaly mezinárodní věhlas a staly se největší akcí tohoto typu v celé republice. Brzy se místo konání přesunulo do sálů sokolovny, dnes ani tyto prostory počtu vystavujících nestačí, takže se řada výstavních míst nachází i v budově gymnázia a školy na Riegrově ulici. Kromě roku 1983, kdy se konala jen jedna akce v září, je expozice pořádána vždy dvakrát ročně (na jaře a na podzim), takže ve dnech 29. dubna až 2. května 2016 se uskuteční už poosmdesáté. V listopadu 2015 na ní vystavovalo celkem dvě stě dvacet osob z osmi zemí světa. O organizaci se po většinu let zasloužil dnes již nežijící Ing. Andrej Sučko, ve své době i Jan Běluša. Akce je v současnosti konána pod hlavičkou TJ Sokol Tišnov.

13. DUBNA

PŘED 75 LETY

V neděli 13. dubna 1941 byla tišnovská sokolovna obsazena německým vojskem. Stalo se tak v těch neblahých časech již podruhé, poprvé se tu němečtí vojáci na delší čas usídlili již krátce po 15. březnu 1939 a zanechali po sobě v zákulisí nezměrnou spoušť. Na podzim 1941 pak byla činnost Sokola úplně zakázána, jeho vedoucí funkcionáři byli zatčeni a odvezeni do Kounicových kolejí. Většina z nich pak skončila ve vězeních i na popravištích.

17. DUBNA

PŘED 240 LETY

Ve středu 17. dubna 1776 se v tehdejším Pressburgu (dnešní Bratislava) narodil Jan (Johann, Janos) Nepomuk Serényi, příslušník uherského šlechtického rodu Serényi von Kis-Serény, kterému od roku 1662 patřilo panství Lomnice. Majitelem Lomnice se Jan Nepomuk stal v roce 1810. Byl to významný mineralog a spoluzakladatel Františkova, nynějšího Moravského zemského muzea v Brně (1817). Během jeho vlády udržovala lomnická zámecká společnost rozsáhlé kontakty s moravským uměleckým a intelektuálním prostředím. Zemřel v Brně 29. listopadu 1854.

18. DUBNA

PŘED 125 LETY

V sobotu 18. dubna 1891 se ve vesnici Kořenec na Drahanské vrchovině narodil akademický malíř Oldřich Rosenbaum. Po studiu na pražské Akademii výtvarných umění se živil jako středoškolský profesor kreslení. Od roku 1922 až do konce svého života (25. července 1942) působil na gymnáziu v Tišnově. Maloval především portréty, zátiší, květiny a žánrové obrázky z tišnovské zahrady, méně časté byly krajinomalby. Významná byla jeho tvorba pro tišnovský Sokol, navrhl sokolský prapor a společně s manželkou vytvářel loutky a kulisy pro zdejší divadlo. Je pochován na starém tišnovském hřbitově.

19. DUBNA

PŘED 15 LETY

Ve čtvrtek 19. dubna 2001 byla na bývalém Kellnerově domě č. 86 v Jungmannově ulici odhalena pamětní deska, kterou Tišnov vzdal úctu obětem holocaustu. Akt proběhl v den, jemuž v židovském kalendáři odpovídá tzv. 27. nisan, který je od roku 1953 připomínán jako Den památky obětí holocaustu (Jom ha-šoa). V doprovodu starosty města Petra Fruhwirta byla ceremoniálu přítomna velvyslankyně Izraele v České republice Erella Hadarová, předseda brněnské židovské obce Petr Weber a zástupci okresního úřadu či Svazu bojovníků za svobodu. Modlitbu za oběti zapěl kantor židovské obce Arnošt Neufeld.

28. DUBNA

PŘED 125 LETY

V úterý 28. dubna 1891 se v rodině tišnovského měšťana a provazníka narodil Benedikt Antonín Kocián, propagátor sportu v daleké Jižní Americe, který byl na podzim loňského roku jmenován in memoriam čestným občanem města Tišnova. V roce 1912 se Benedikt místo do Srbska, kde měl bojovat za zájmy císaře pána, vypravil přes německé Brémy lodí do Argentiny, odkud později přesídlil do Chile. Sem jako vůbec první přinesl některé sporty, především volejbal, basketbal a gymnastiku. Stal se ústřední postavou instituce Vida Sana (Zdravý život), která byla založena na sokolských myšlenkách. Byl aktivní i v krajanském životě, v září 1939 například založil vůbec první krajanský spolek v Chile, Československé sjednocení. Zemřel náhle v roce 1965 během pobytu v Praze, kde byl hostem tehdejší spartakiády.

Další článek:
Předchozí článek: