PŘEHLEDNÁ GALERIE DOSAVADNÍCH LAUREÁTŮ TITULU

PŘEHLEDNÁ GALERIE DOSAVADNÍCH LAUREÁTŮ TITULU

Václav Seyfert, redaktor TN
Zdroj fotografie: ČTK
V minulém čísle jsme zahájili vyprávění o našich čestných občanech mimo jiné informací, že dosud obdrželo toto „nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem“ celkem 33 osob, z nichž dvěma byla tato pocta dodatečně odebrána, takže oficiálními držiteli titulu je k dnešnímu dni 31 laureátů, z toho 30 mužů a jedna žena.
Podívejme se v chronologickém přehledu na jejich jména, životní data a konkrétní časové i věcné údaje související s udělením čestného občanství. Veškerá jména uvádíme bez akademických titulů.

poř.

číslo

jméno a příjmení

datum

narození

datum

úmrtí

důvod udělení

datum

jmenování

1

Filip DVOŘÁČEK

01.05.1800

15.12.1882

za dlouholeté působení starostenské

1880

2

Benedikt NEUMANN

1807

za třicetileté působení učitelské

1880

3

Jan HANUŠ za padesátileté působení jako lékař

1880

4

Petr SEKORA za zásluhy o založení městské spoři-telny

10.07.1883

5

Jan ODERSKÝ

30.05.1822

20.03.1896

za zásluhy o město

02.08.1892

6

František MÜLLER

27.02.1847

08.01.1909

za zásluhy o město

17.02.1898

7

František NAVRÁTIL za dary věnované místním chudým

18.08.1905

8

Alois JIRÁSEK

23.08.1851

12.03.1930

za projev spisovatelů z 30.05.1917

30.08.1917

9

Jan MÁŠA

24.06.1867

27.02.1933

za národní práci

22.10.1927

10

Tomáš Garrigue MASARYK

07.03.1850

14.09.1937

za zásluhy o národ a stát

09.06.1928

11

Edvard BENEŠ

28.05.1884

03.09.1948

za zásluhy o národ a stát

27.10.1945

12

Jaroslav KVAPIL

25.09.1868

10.01.1950

za celoživotní dílo

21.12.1945

13

Josef JAMBOR

29.10.1887

17.09.1964

za celoživotní tvorbu

28.10.1957

14

Josef František KARAS

04.12.1876

19.02.1931

za celoživotní uměleckou tvorbu

27.01.1961

15

Alois KRÁL

30.07.1877

27.02.1972

za celoživotní vědeckou práci v oblasti speleologie, zejména za objev Demä-novských jeskyní

26.07.1967

16

Vasil ROMANČENKO jako výraz našeho poděkování sovět-skému lidu za naše osvobození i za je-ho osobní podíl

07.05.1985

17

Marie PAVLÍKOVÁ

23.01.1906

27.09.2003

za celoživotní hereckou kariéru a vztah k rodnému městu

08.12.1985

18

Miloš WASSERBAUER

14.06.1907

17.08.1970

za celoživotní uměleckou tvorbu

15.12.1987

19

Emanuel RANNÝ

29.12.1913

16.03.2008

za realizované malířské dílo

květen 1989

20

Vladimír SEDLÁK

31.03.1911

25.07.1999

za odbojovou činnost v době 2. světo-vé války

16.10.1996

21

František KUTHAN

02.03.1862

15.01.1944

za zásluhy o rozvoj a věhlas města za-ložením a provozováním vodoléčebné-ho sanatoria

09.09.2013

22

Bohuš SEDLÁK

01.01.1880

18.07.1957

za celoživotní přínos pro oblast kultury a vlastivědy v Tišnově a jeho podíl na založení tišnovské knihovny

09.09.2013

23

Petr FRUHWIRT

27.06.1902

02.12.1966

za osobní statečnost při pomoci účast-níkům druhého a třetího odboje a lé-kařský věhlas

09.09.2013

24

Karel VACHEK

04.08.1940

———

za dlouholetý přínos dokumentárnímu filmu

09.09.2013

25

Karel FIC

18.06.1946

11.07.2005

za celoživotní přínos pro oblast kultury, vlastivědy a nářečí na Tišnovsku

09.09.2013

26

Vladimír Josef PROCHÁZKA

25.09.1862

30.10.1913

za celoživotní dílo v oboru geologie, paleontologie, pedologie a mineralogie

30.09.2013

27

Ladislav SUCHOMEL

21.07.1930

———

za celoživotní zásadové postoje, za statečnost a odhodlání v boji proti totalitě a pro obnovení demokracie

06.10.2014

28

Stanislav SEDLÁČEK

11.11.1909

06.08.1996

za celoživotní činnost při rozvoji zdra-votnictví v Tišnově a velký podíl při za-kládání ambulantní zdravotnické péče ve městě

06.10.2014

29

Václav Hynek MACH

15.02.1882

24.03.1958

za celoživotní sochařské dílo spjaté ze-jména se sochařskou výzdobou brněn-ské meziválečné architektury

06.10.2014

30

Benedikt KOCIÁN

28.04.1891

27.07.1965

za celoživotní přínos sportu a jeho propagaci v Jižní Americe

21.09.2015

31

Karel SEYFERT

09.04.1925

19.11.1987

za zásluhy o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména v oblasti kultury a sportu

21.09.2015

Osoby, kterým bylo dříve udělené čestné občanství zrušeno rozhodnutím městského zastupitelstva

ze dne 28.11.1996

1

Zdeněk NEJEDLÝ

10.02.1878

09.03.1962

za zásluhy o rozvoj školství

24.03.1948

2

Klement GOTTWALD

23.11.1896

14.03.1953

za povznesení dělnické třídy

19.04.1948

 

Naše tabulka má, jak vidíte, svoje bílá místa, která se budeme snažit v průběhu zveřejňování následujících dílů podle možnosti postupně doplňovat. Není ovšem vůbec jisté, že se to ve všech případech podaří, neboť chybějící informace budou mnohdy velmi obtížně dohledatelné. U některých z nejstarších držitelů titulu jsou data narození a úmrtí známa zatím jen částečně nebo vůbec. Tytéž údaje chybí u člena partyzánské skupiny Jermak Vasila Romančenka, jemuž bylo čestné občanství uděleno při oslavách 40. výročí osvobození.

Ani předposlední sloupec tabulky však není bez otazníků. Důvod udělení je jednoznačný u čestných občanů uvedených pod čísly 21 až 31. Jedná se o oficiální formulaci, která doprovázela jejich jmenování i následující slavnostní akt. V předchozích případech jde ovšem mnohdy – řekněme – jen o „kvalifikovaný odhad“, protože postup při udělení titulu byl v různých dobách zcela odlišný a přesné zdůvodnění se často vůbec nepublikovalo. V městské kronice z let 1985 až 2011 například není u žádného z pěti nově jmenovaných čestných občanů uvedeno nic bližšího a stejně tak se nic konkrétního nedá nalézt ani na stránkách tehdejšího městského měsíčníku, ať už se jmenoval Tišnovsko, nebo Tišnovské noviny. Vždy jde pouze o informace typu „u příležitosti životního jubilea udělila rada MěNV titul čestná občanka herečce Marii Pavlíkové“. U prvních patnácti titulů udělených do roku 1957 včetně je formulace důvodu udělení převzata z materiálu dr. Karla Fice, tak jak jej publikoval ve vlastivědném čtvrtletníku Tišnovsko, č. 3–4/1996, str. 6–7.

Jako datum jmenování je v tabulce přednostně uveden den, kdy příslušný kompetentní orgán města rozhodl o udělení titulu, ale přesný termín opět v některých případech není znám, takže například u Vasila Romančenka a Miloše Wasserbauera je místo toho uvedeno datum, kdy si buď jmenovaný, nebo jeho rodinní příslušníci ocenění převzali. I tyto údaje se budeme snažit upřesnit. Pokud nám k tomu kdokoliv z Vás může být nápomocen, rádi uvítáme jakékoliv Vaše připomínky.

Od dalšího čísla tedy začneme zveřejňovat podrobnější profily jednotlivých držitelů titulu. Logika věci by velela postupovat při tom chronologicky, ale protože někteří z nejstarších laureátů zůstávají nadále poněkud „tajemní“, není vyloučeno, že nás okolnosti donutí použít pro pořadí těch, jimž budou postupně věnovány další díly seriálu, nějaký jiný klíč. Nechte se překvapit…

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: