Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016

OBČANSKÉ PRŮKAZY
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let

Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností

I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

CESTOVNÍ DOKLADY
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do šesti pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.

V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do šesti pracovních dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší 15 let 2 000 Kč.

Zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na šest měsíců.

Další článek:
Předchozí článek: