Místní poplatek za komunální odpad v roce 2016

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2016

Dovolujeme si Vám připomenout některé důležité skutečnosti k místnímu poplatku.

 1. Kdo je poplatníkem místního poplatku a kdo má ohlašovací povinnost (je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti)?

Poplatníkem je fyzická osoba,

 • která má na území města Tišnova trvalý pobyt – bez ohlašovací povinnosti
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů – ohlašovací povinnost
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců – ohlašovací povinnost
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců – ohlašovací

povinnost

 • která má na území města Tišnova ve vlastnictví nemovitost, v níž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
  1. stavbu určenou k individuální rekreaci – bez ohlašovací povinnosti
  2. byt – ohlašovací povinnost
  3. rodinný dům – ohlašovací povinnost

Fyzická          osoba             může být       poplatníkem místního poplatku současně z více důvodů, jednak z důvodu trvalého pobytu na území obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Například:

Fyzická osoba s trvalým pobytem v Tišnově a k tomu vlastnící byt a rodinný dům v Tišnově, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – výše poplatku činí 3x 500 Kč = 1 500 Kč.

V případě vlastnictví bytu nebo rodinného domu není důležité, kdo zde žije, ale zda je zde přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba.

 1. Jaká je výše poplatku?

V roce 2016 zůstává sazba poplatku ve výši 500 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 400 Kč.

 1. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit:
 • bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 – při bezhotovostním převodu je nutné znát individuální variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby a je po celou dobu poplatkové povinnosti stejný, lze ho získat přímo na Finančním odboru MěÚ Tišnov, na tel. 549 439 838 nebo mailem: alena.laskova@tisnov.cz; pokud využijete možnosti uhradit poplatek za více osob pod jedním variabilním symbolem, je třeba tuto informaci předat (osobně, telefonicky, mailem) na finanční odbor nebo lze pro tento účel využít formulář „Prohlášení společného zástupce“, který je zveřejněný na stránkách města v sekci: úřad – potřebuji vyřídit – žádosti a formuláře – finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad – Prohlášení společného zástupce
 • v hotovosti – pokladna se nachází v budově radnice, první poschodí, odbor finanční, dveře č. 323
 • poštovní poukázkou typu A (poštovní poukázku je možné vyzvednout na pokladně MěÚ nebo na podatelně MěÚ)
 1. Dokdy se musí poplatek uhradit a jaké jsou sankce za pozdní úhradu? Splatnost poplatku je do 30. 4. 2016.

Dle obecně závazné vyhlášky města Tišnova poplatky nebo jejich část, které nebudou zaplacené či odvedené do dvou měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 1,5násobek.

Navýšení poplatku je stanoveno ve vyhlášce města a není možné jej prominout.

 

 1. Kdo je od místního poplatku osvobozen?

Poplatek nemusí hradit poplatníci (nevztahuje se na vlastníky stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba), kteří prokáží, že

 • se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či pěstounské péči na přechodnou dobu (čestným prohlášením alespoň jednoho z pěstounů)
 • jsou umístěni v pobytovém zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) mimo území města Tišnova (potvrzením příslušného zařízení)
 • z důvodu pobytu v zahraničí (například čestným prohlášením) se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území města Tišnova
 • z důvodu pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území města Tišnova (potvrzením vězeňské služby nebo oznámením)
 • děti do dvanácti měsíců věku
 • poplatníci, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu určenou k individuální rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova trvalý pobyt

Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba, která

 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

 

Od 1. 1. 2016 došlo ke změně – dle obecně závazné vyhlášky města Tišnova již nejsou osvobozeni od platby poplatku za komunální odpad poplatníci, kteří pobývají mimo území města Tišnova po dobu delší než 250 dnů např. z důvodu dlouhodobé hospitalizace, pobytu v místě studia nebo zaměstnání. Tito poplatníci mohou využít možnosti prominutí poplatku na základě žádosti o prominutí místního poplatku.

 

Městský úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na úřední adrese (nám. Míru 111) jsou poplatníci místního poplatku, pokud neprokáží nárok na osvobození uvedený výše.

 

 1. Jaké jsou úlevy od poplatku?

Úleva se poskytuje:

 • poplatníkům s trvalým pobytem na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov – úleva je poskytnuta automaticky ve výši 100 Kč
 • poplatníkům, kteří se zapojili do systému třídění plastů a nápojových kartonů do pytlů označených čárovými kódy – úleva je poskytnuta automaticky ve výši 4 Kč za 1 kg plastů
 • poplatníkům, kteří prokáží, že byli v roce 2015 poživateli dávek v hmotné nouzi – je nutné doložit potvrzení o pobírání těchto dávek (úleva ve výši 150 Kč nebo 400 Kč)

Podrobnější informace k poplatku za komunální odpad můžete získat

 • na Odboru finančním MěÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323
 • na telefonu 549 439 838 (Alena

Lásková)

 • prostřednictvím e-mailu: alena.laskova@tisnov.cz
 • na stránkách města www.tisnov.cz – informace – komunální služby – odpady

 

Formuláře k místnímu poplatku za komunální odpad jsou zveřejněny na stránkách města (www.tisnov.cz) – (úřad – potřebuji vyřídit – žádosti a formuláře – finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad).

Místní poplatek za psa

Tento poplatek je beze změn již od roku 2011, přesto si dovolujeme připomenout jeho výši, včetně započtených úlev.

Poplatek za jednoho psa – v bytě Sazba v Kč
držitel psa 1 200,00
Důchodce 200,00
Poplatek za druhého a každého dalšího psa – v bytě
držitel psa 1 800,00
Důchodce 250,00
Poplatek za jednoho psa v rodinném domě
držitel psa 700,00
Důchodce 100,00
Poplatek za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
držitel psa 1 300,00
Důchodce 150,00
Poplatek za jednoho psa v místních částech
držitel psa 350,00
Důchodce 50,00
Poplatek za druhého a každého dalšího psa v místních částech
držitel psa 950,00
Důchodce 100,00

 

Poplatek je splatný do 30. 4. 2016.

V případě úhrady bankovním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 je nutné znát individuální variabilní symbol, který vám sdělíme (případně zodpovíme další dotazy) na tel. čísle 549 439 843 (Helena Marvánková) nebo prostřednictvím e-mailu: helena.marvankova@tisnov.cz

 

Alena Lásková, Odbor finanční MěÚ

Další článek:
Předchozí článek: