Rozhovor se starostou města Tišnova Jiřím Dospíšilem

Rozhovor se starostou města Tišnova Jiřím Dospíšilem

Od našeho prvního velkého rozhovoru uplynul již téměř rok, v jehož průběhu jste mnohokrát oslovil občany s různými informacemi, ať už v Tišnovských novinách, prostřednictvím chatu, anket, nebo jiných sdělovacích prostředků. Jak po roce vnímáte práci pro město z pohledu starosty?

Velmi si vážím důvěry občanů a příležitosti, které se mi dostalo. Práci pro naše krásné město z pozice starosty, jímž mám tu čest být, vnímám stále stejně – jako veřejnou službu a zároveň poslání. V této funkci mám příležitost ovlivňovat život ve městě, aby byl pro občany příjemnější. A o to se také každý den ze všech sil snažím.

Co se Vám v tomto roce podařilo, resp. s čím jste spokojen?

Hmatatelnými výstupy dobré práce vedení města, ale také zaměstnanců úřadu jsou vždy především úspěšně zrealizované investiční akce města. Těmi největšími jsou nová komunikace a parkoviště mezi nádražím a železničním přejezdem do Předklášteří, autobusový terminál a také nový sběrný dvůr s kompostárnou. Při této příležitosti bych rád poděkoval občanům za trpělivost, s níž snášeli zejména související dopravní omezení. Myslím, že výsledek stojí za to. Těší mne však také celá řada drobností – například vánoční strom na náměstí či zvýšení bezpečnosti zvýrazněním frekventovaných přechodů pro chodce. Ze záležitostí, na něž si nelze sáhnout, ale považuji je za neméně důležité, bych chtěl zmínit současnou veskrze pracovně-pozitivní atmosféru v zastupitelstvu města a nastolení příjemnějšího pracovního prostředí na úřadě, ovlivnění budoucí podoby Nemocnice Tišnov v souvislosti s její (Jihomoravským krajem plánovanou) rekonstrukcí, zřízení pozice městské architektky a její obsazení významnou odbornicí Ing. arch. Vydrovou.

Kterou pozitivní změnu v životě města považujete Vy osobně za zásadní?

Je to právě ona již zmíněná atmosféra. Jsem přesvědčen, že míra kultivovanosti, v níž pracuje zastupitelstvo a jedná vedení města, se promítá do celé řady oblastí ovlivňujících život ve městě. Odráží se v práci zaměstnanců úřadu, dotýká se činnosti příspěvkových organizací, spolků, podnikatelů a dalších institucí působících ve městě. Má tedy významný dopad na život každého z nás. Přál bych si, aby vedení města pracovalo aktivně a úřad fungoval profesionálně, a to navíc s úsměvem na tváři.

Jistě se o tom nemluví nejlépe, ale jsou věci, které se nevyvíjí podle Vašich představ nebo které jste musel prozatím odložit?

Město tíží neuspokojivá situace v dopravě, zejména co se týká parkování. Chtěli bychom proto velmi rychle zpracovat generel dopravy a následně začít realizovat opatření, která povedou ke zklidnění dopravy, především v centru města. S tím souvisí zcela neuspokojivý stav krajských komunikací v ul. Brněnská, Riegrova a Černohorská. O tomto problému jsem také nedávno jednal s panem hejtmanem. Vytrvalou pozornost věnujeme také problematice centrálního vytápění.

Občané jistě vnímali realizaci několika úspěšných projektů, jako např. nový sběrný dvůr, autobusový terminál, parkoviště nebo zateplení městských budov. Jaké projekty připravujete pro následující období?

Velmi důležité pro město bude přijetí nového územního plánu a územní studie lokality Hony za Kukýrnou. Největší investiční akcí bude bezpochyby letos již zahájená rekonstrukce kanalizace v lokalitě Za Mlýnem. Při této příležitosti budou opraveny komunikace, vybudovány chodníky a tato dlouho opomíjená část města získá tedy nový vzhled. Připravujeme také několik vylepšení v souvislosti s areálem koupaliště (nové brouzdaliště pro děti, cyklostezka, rekonstrukce prostor bufetu a další drobné změny). Chceme pokračovat v rekonstrukci sociálních zařízení na ZŠ nám. 28. října v dalším pavilonu a také hodláme zlepšit neutěšenou dopravní situaci v blízkosti ZŠ Smíškova. Zde by měla být rekonstruována komunikace před školou, vybudován chodník v ul. Smíškova a především vyřešeno parkování vozidel před školou.

Přestože došlo k vybudování záchytného parkoviště a umožnilo se parkování v areálu bývalé tržnice, stále v Tišnově chybí v pracovní dny parkovací místa. Jak budete tento problém řešit?

Výhledově bychom rádi rozšířili možnost parkování i na letos zakoupený pozemek, jenž navazuje na stávající parkoviště před sokolovnou. Lze předpokládat, že by mělo následně dojít k určité regulaci parkování na náměstí, kde dle mého soudu nelze bezplatně parkovat celý den a tím zabírat místa ostatním. Parkování by zde mělo být umožněno především na kratší dobu.

Tišnov netvoří jen samotné město, ale i několik dalších obcí (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov). Navázali jste spolupráci s občany i v těchto lokalitách?

Ano, myslíme i na tyto místní části. Abychom lépe poznali zdejší specifika a problémy, které místní obyvatele tíží, uskutečnili jsme v září výjezdní zasedání Rady města do těchto částí Tišnova. Díky místním aktivním občanům jsme byli seznámeni se situací v místě a mohli jsme některé jednodušší záležitosti neprodleně vyřešit a ve věcech dlouhodobějších se dohodnout na určení priorit a možnostech jejich řešení. Návštěva pro nás byla velmi užitečná a hodláme ji v první polovině příštího roku zopakovat.

Jak si vlastně Tišnov stojí z Vašeho pohledu po ekonomické stránce?

Mohu konstatovat, že v tuto chvíli je díky rozumné finanční politice v předchozích letech stav „městské kasy“ stabilizovaný. Hospodaření je zatíženo jedním úvěrem v souvislosti s nástavbou ZŠ Smíškova, jehož splátka činí ročně 5,2 mil. Kč. Přesto má město našetřeno cca 50 milionů korun, které hodlá zapojit do výdajové stránky rozpočtu roku 2016.

Tišnov je podle přehledu kulturních a sportovních akcí doslova městem kultury a sportu. Uskuteční se tu v příštím roce nějaké nové a zajímavé akce?

Ano, spolkový život v Tišnově je velmi pestrý a bohatý. Já si toho velmi cením a chtěl bych touto cestou všem, kteří se na něm podílejí, poděkovat. Nabídka činností či akcí pro občany je vskutku široká. Osobně bych rád pozval veřejnost na nejbližší akce, kterými jsou v zimním období již tradičně novoroční ohňostroj na tišnovském náměstí a také ples města. O dalších akcích budeme veřejnost s předstihem informovat.

Jak budete trávit letošní Vánoce?

Vánoce hodlám strávit v rodinném kruhu a moc se na to těším. Doufám, že nám letošní zima dovolí užít si ji naplno a bude možné se proběhnout na běžkách, postavit s dětmi sněhuláka anebo si jít zabruslit.

Co byste popřál občanům v souvislosti s blížícími se svátky a novým rokem?

Přeji všem obyvatelům města příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný vstup do roku 2016 a v něm hodně zdraví a pozitivní energie.

 

Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: