O práci se seniory s Janou Wildovou

O práci se seniory s Janou Wildovou

Ing. Mgr. Jana Wildová pochází z Tišnova. V roce 1989 vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, v roce 2007 Fakultu sociálních studií MU Brno, bakalářské obory psychologie a sociální politika a sociální práce, v roce 2012 dokončila magisterské studium sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU Brno. V minulosti působila jako ekonomka v Brněnských papírnách a jako učitelka na střední škole Fortika v Lomnici. Od roku 2008 je ředitelkou Centra sociálních služeb v Tišnově.

Paní ředitelko, jak se vlastně člověk může stát Vaším klientem, resp. co všechno musí udělat, pokud o ubytování v centru stojí?

V  Tišnově se častěji než o  centru hovoří o  „penzionu“ a  každý si představí areál na Králové. Ubytování seniorů v „penzionu“ však není jedinou činností, kterou jako centrum provádíme. Poskytujeme pečovatelskou službu klientům z celého Tišnova a obědy vozíme i  do některých obcí v  okolí. Například právě obědy od nás denně odebírá na sto třicet klientů, kterým často teplé jídlo a kontakt s pečovatelkou stačí k tomu, aby mohli zůstat i přes různé zdravotní obtíže ve své domácnosti. Pro všechny seniory z  Tišnova jsou určeny také kulturní a společenské akce, které pořádáme. Pokud chce u  nás někdo bydlet, ať už na Králově ulici, nebo K Čimperku, musí si podat s předstihem žádost. Čekací doba na byt je minimálně tři roky, a to přestože ubytujeme přes dvě stě dvacet seniorů. Žádosti přijímáme pouze od těch, kteří již pobírají důchod – starobní nebo invalidní nejvyššího stupně. Současně musí být člověk soběstačný do té míry, aby zvládl bydlení v  samostatném bytě, a  nesmí mít dluhy vůči obci, kde má trvalý pobyt. Typický žadatel je senior, který se sice obslouží v bytě, ale má již problém chodit po schodech, pečovat o dům nebo si nakoupit.

A pokud se někdo stane Vaším klientem, jaké služby potom získá?

Stěžejní je poskytování pečovatelské služby. Jedná se o sociální službu fungující na základě smlouvy. Klient si tedy jednotlivé úkony nasmlouvá podle svých individuálních potřeb. V rámci pečovatelské služby je možné potřebné osobě například přivézt oběd, nakoupit, uklidit, vyřídit pochůzky na úřadě, pomoci s  oblékáním nebo s  osobní hygienou. V  DPS Králova funguje pečovatelská služba v  nepřetržitém režimu. To umožňuje do určité míry dožít ve svém bytě i  takovým seniorům, jejichž zdravotní stav se zhorší, což není v jiných domech s pečovatelskou službou běžné. Vedle sociální služby zajišťuje centrum také opravy v bytech v DPS, úklidy společných prostor, kulturní a společenské akce. Celou nabídku najde zájemce na našich stránkách www.css.tisnov. cz nebo doporučuji přijít osobně v době mezi 7.00 a 15.30 přímo k nám, na Královu 1742.

Z publikovaných článků je zřejmé, že senioři u Vás vedou aktivní kulturní i společenský život. Co pro ně připravujete na závěr roku?

V  závěru roku organizujeme řadu akcí, z nichž některé jsou již tradiční a k předvánoč- nímu času v centru neodmyslitelně patří. Jedná se o speciálně zaměřené předvánoční dílničky, prodejní výstavu, Mikulášskou zábavu, vystoupení Jiřího Helána nebo dětí z mateřské školy. Současně se snažíme vymýšlet stále nové akce. Letos jsme například pozvali herečku ND Brno Moniku Maláčovou a varhaníka Martina Jakubíčka s pořadem vánočního rozjímání. Co se Vám v letošním roce nejvíce povedlo, ať už jako ředitelce, nebo celému týmu? Úspěchy v našem oboru jsou obvykle nenápadné a  málo viditelné, přesto významné pro jedince a rodiny, kterých se dotýkají. Každý člověk, kterému pomůžeme vyřešit složitou životní situaci, prodloužit možnost bydlení ve své domácnosti, umožnit dožití v  důstojných podmínkách nebo napomoci k  prožití aktivnější- ho stáří, je pro nás úspěchem. Za zmínku snad přesto stojí, že jsme v  letošním roce výborně obstáli v kontrole hodnocení kvality pečovatelské služby, za čímž je třeba vidět velké množství práce. Radost mám také z  toho, že se podařilo nastavit sociální služby tak, abychom nemuseli rušit nepřetržitý provoz na DPS Králova, což by znamenalo zásah do života mnoha obyvatel domu s pečovatelskou službou. Na úseku správy domů s  pečovatelskou službou byl letošní rok velmi náročný vzhledem k nezvykle velkému počtu obměn nájemníků v bytech. Přesto se byty obsazovaly bez prodlev.

Podařila se také řada akcí pro starší obyvatele, jako byl Den seniorů, hodová zábava nebo oblíbené výlety. Připravujete pro klienty nějaké novinky nebo změny pro nadcházející období?

V  souvislosti s  optimalizací sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji jsme museli přistoupit k řadě změn. Od 1. 1. 2016 budou zrušeny sociálně aktivizační služby coby sociální služba. Počítáme však s tím, že nadále budeme organizovat společenské zábavy, výlety, přednášky, tvůrčí dílny nebo trénování paměti, a to ve stejném rozsahu jako dosud. Další změna se týká pedikúry a  dovozů klientů autem, které přestanou být součástí sociální služby. Senioři si je budou moci sjednávat i v případě, že jinak nevyužívají pečovatelskou službu, což dosud nebylo možné. U pedikúry bych poukázala na fakt, že naše pracoviště v  budově A  centra je vybaveno všemi přístroji a  prochází kontrolami zaručujícími hygienické provádění této služby, přičemž se stejná pravidla uplatňují i na poskytování pedikúry v domácnostech. Zmiňuji to také proto, že od 1. 1. nás čeká i jedna změna nepříjemná  – zvýšení sazeb u  pečovatelské služby i  pedikúry, ani potom však nebudeme s cenami na zákonném maximu.

Práce v centru bude nejspíš psychicky velmi náročná, jak se Vám při ní spolupracuje s Vašimi kolegy?

Spolupracuje se mi s  nimi výborně. Kvalita služby je vytvářena lidmi, jejich přístupem k  práci a  ke klientům. To platí nejen o  pracovnících v  sociální službě, ale také o  zaměstnancích ve správě, jako jsou uklízečky, údržbář, administrativa. Takže pro mě je důležité, že mohu všem věřit a spolehnout se na ně. Práce zde je opravdu náročná psychicky a  fyzicky, je třeba se občas dobít společným kulturním zážitkem nebo výletem. Velmi pomáhá, že dokážeme přistupovat i  k  poněkud smutným a  nepříjemným věcem s  humorem a  nadhledem. Snad se i  zaměstnancům zde pracuje dobře, protože náš kolektiv je velmi stabilní. Pokud někdo odchází, tak ze zdravotních důvodů.

Co byste přála Vašim klientům a zaměstnancům v souvislosti s blížícími se svátky?

Klientům bych popřála zejména zdraví, spokojenost, klid a lásku nejbližších. Zaměstnancům bych chtěla v prvé řadě poděkovat za celoroční práci. A přestože již teď vím, že nás čeká náročný rok plný změn, věřím, že ho společně zvládneme, stejně jako všechny ty předchozí. Popřála bych jim k tomu mnoho sil psychických i fyzických, mnoho zdraví a radosti z práce.

Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: