Město pomůže žadatelům o dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj

Město pomůže žadatelům o dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj

Až 85% dotaci z  maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a  tzv. mikroenergetická opatření. Městský úřad Tišnov nabízí občanům města v rámci dotační kanceláře bezplatnou pomoc s  přípravou podkladů. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze zažádaly kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům (fyzickým osobám). Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude: tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV, mikroenergetická opatření. Na začátku roku 2016 bude vyhlášena od Jihomoravského kraje tzv. kotlíková dotace. Kontaktní osobou na Jihomoravském kraji je Ing. Jiří Michna, e-mail michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 441.

Kotlíkové dotace v kostce

Na co dostanete dotaci:

– zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

– nová otopná soustava

– rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest

– finančně méně náročná opatření na sní- žení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

– služby energetického specialisty

– projektová dokumentace Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR. Výše podpory:

– kotel výhradně na uhlí 70 %

– kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %

– kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %

– + dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Kde a kdy budete žádat:

– na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany

Co budete muset určitě povinně doložit:

– žádost o poskytnutí dotace

– budou k dispozici na krajských úřadech

– průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

– fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech

– písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více

– písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází

– další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

K dotazům veřejnosti na kotlíkové dotace lze využít info e-mail: kotliky@sfzp.cz. Další informace včetně základních pravidel o kotlíkových dotacích jsou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje. V  případě, že budete potřebovat pomoc se žádostí o  poskytnutí dotace, kontaktujte projektovou manažerku MěÚ Tišnov PhDr. Libuši Beranovou, e-mail libuse.beranova@ tisnov.cz, tel. 777 706 722.

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: