Mateřská škola Sluníčko v Tišnově oslaví své 35. výročí

Mateřská škola Sluníčko v Tišnově oslaví své 35. výročí

35 let – je to hodně, nebo málo? Nejlépe by na tuto otázku odpověděly děti, dnes již dospělí, které 8. prosince 1980 oživily svojí přítomností prostory nově otevřené Mateřské školy Na Rybníčku. Tehdy na ně čekala nově postavená budova s prostornou zahradou. Tak se začaly psát první stránky historie školy, kterou bych chtěla krátce připomenout.

Škola byla původně postavená pro 120 dětí ve čtyřech třídách, později byla rozšířena o  další místnost. V  současnosti ji navštěvuje 132 dětí v pěti třídách, o které se stará sedmnáct zaměstnanců. Od 1.  července  1994 samostatně hospodaříme jako příspěvková organizace města a škola dostala jméno Sluníčko. Za celou dobu její existence se událo plno změn, vystřídalo se v ní velké množství dětí i zaměstnanců. V létech 2003 až 2009 byla ke škole připojena MŠ Horova. Od dubna 2005 jsme se zařadili do republikové sítě programu „Škola podporující zdraví“   – „Zdravá mateřská škola“. Její filozofií je podpora zdraví ve všech oblastech života. Naším cílem je, aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví tělesné i  duševní. Jsme jediná mateřská škola, která pracuje podle schváleného alternativního programu pro předškolní vzdělávání.

Velkou změnu zažila škola v  roce 2013, kdy proběhla revitalizace celé budovy. Získala ZŠ Smíškova ŠKOLY 12/2015 09 tak nejen novou zářivou fasádu, ale došlo i ke změnám  v interiéru. Mimo vnitřních stavebních úprav bylo pořízeno i  vybavení všech tříd novým nábytkem. Ohlédnutí a  zamyšlení nad celou dobou existence školy mě vedou k  veřejnému poděkování všem lidem, kteří stáli u jejího zrodu, kteří po celou dobu školu řídili, pracovali v ní a zasloužili se o naplňování jejího poslání. V neposlední řadě i těm, bez kterých by škola nebyla školou, to jest dětem a  rodičům, kteří si ji vybrali. Poděkování patří zřizovateli městu Tišnov, jeho představitelům a  zaměstnancům za poskytované finanční prostředky umožňující činnost MŠ v dobře vybavené a udržované budově. Velký dík náleží i bývalému vedení školy – paní ředitelce Ditě Fryčkové, která školu v roce 1980 otvírala a uvedla ji do života. Od roku 1992 v jejím čele stála paní ředitelka Jitka Zemanová, která se zasloužila v době velkých změn v  přístupu ke vzdělávání o  její správné nasměrování a získání dobrého jména ve městě. Ocenění patří pedagogickým i  provozním zaměstnancům, kteří každodenní obětavou a mnohdy i téměř celoživotní prací přispěli ke kladnému hodnocení školy. Děkujeme i rodičům a prarodičům docházejících dětí za aktivní spolupráci. Jsme vděční také všem přátelům a sponzorům školy, kteří se v průběhu mnoha let jakkoli podíleli na zlepšování její materiální úrovně.

Co dodat na závěr? Popřát Sluníčku další léta plná úspěchů, hlavně mnoho spokojených dětí a  rodičů. Zaměstnancům pak hodně sil a radosti při každodenní práci. Ať Sluníčko žije, hřeje a svítí na cestu dal- ším generacím šťastných dětí. To je nejhezčí přání k jeho 35. výročí. Přijďte nás navštívit, zavzpomínat na dobu minulou a porovnat ji se současností. Těšíme se na Vás.

Srdečně Vás zveme

v sobotu 12. prosince 2015 na návštěvu Mateřské školy Sluníčko u příležitosti 35. výročí zahájení provozu školy.

Program:

13.00–17.00 Den otevřených dveří pro veřejnost, děti a rodiče. V tomto čase si můžete prohlédnout celou budovu, pohrát si a všichni, kteří v minulosti školu navštěvovali, zavzpomínat na dobu více či méně minulou.

V 15.00 Uvedeme loutkovou pohádku pro děti v  provedení pana Zdeňka Ševčíka „O Jankovi a Andulce“.

Zaměstnanci MŠ Sluníčko

Jana Konečná, ředitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: