S končícími prázdninami začíná nový školní rok

S končícími prázdninami začíná nový školní rok

„Osmadvacítka“ končí o dva dny dříve. Děti budou mít delší prázdniny. Tyto věty byly koncem června slyšet po Tišnově často. Ano, škola se dočkala a od prvních dnů prázdnin začala dlouho připravovaná generální rekonstrukce toalet u tříd prvního stupně. Dětem přibyly dva dny volna, ale zaměstnanci odešli na dovolenou až v prvních červencových dnech. Rekonstrukce se ukázala velice náročná, v současné době již snad spěje do zdárného konce. Školní rok 2014/15 ale končí teprve s odcházejícími prázdninami. V červnu naši školu opustilo 74 žáků devátých tříd, se kterými jsme se rozloučili na již tradičním slavnostním setkání na Zahrádce U Palce. Na jejich místa do školních lavic za pár dnů zasedne 95 nových prvňáčků, na které se již paní učitelky a budoucí spolužáci velmi těší.

Dělá mi velkou radost, že naše škola i díky realizaci projektu „Začít spolu“ není místem pouze pro výchovu a vzdělávání, ale stále častěji se stává i komunitním centrem. Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model vycházející z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy. Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Využívá projektového učení, integrované tematické výuky a podnětného prostředí ve třídě. Učebny jsou netradičně členěny do tzv. center aktivit, která jsou vybavena knihami, učebnicemi a pomůckami vhodnými k výuce určitého předmětu. Poskytují tak dostatek možností pro individuální i skupinovou práci. Učební proces je odlišný pouze svým průběhem. Obsah učiva zůstává stejný jako v ostatních běžných třídách. V naší škole se jeho prvky realizují od roku 2012.

I v ostatních třídách se ale děti neučí jen v lavici s tabulí před sebou, ale velmi často také vyjíždějí na exkurze a poznávací zájezdy. Účastní se besed a vzdělávacích programů, používají mnohé moderní informační technologie. Běžnou součástí výuky jsou dnes interaktivní tabule, dataprojektory, počítače a tablety. Protože se u nás již stalo tradicí pořádání výukových a poznávacích zájezdů do Anglie, tak se i v letošním školním roce vypravilo čtyřicet žáků do Londýna. Všichni se vrátili nadšení, protože si ověřili, že znalosti z hodin angličtiny se jim podařilo uplatnit přímo v terénu, a všichni se ke svému úžasu byli schopni v cizí zemi domluvit. Tyto svoje znalosti mnozí získali i zapojením se do cambridgeských zkoušek YLE a KET/PET. Celkem bylo na přípravu přihlášeno 113 žáků a v únoru děti z 9. tříd absolvovali řádnou zkoušku FLYERS. Nejlépe byla v průměru vyhodnocena část speaking, kde žáci měli největší počet erbů, na dalším místě bylo reading a writing a nejméně erbů získali žáci v části listening. V březnu se potom Hedvika Ruszová, Tomáš Oharek a Zdeněk Dobeš zúčastnili zkoušky KET, což je první cambridgeská zkouška, kterou mohou skládat i dospělí. Těchto zkoušek se později zúčastnilo i 23 dětí 5. ročníků (úroveň starters a movers), 23 dětí ze 6. tříd (úroveň movers, 21 dětí ze 7. ročníku (úroveň movers a flyers) a 19 dětí (úroveň flyers).

Celkově byly všechny děti úspěšné. Pokud bude zájem ze strany žáků i rodičů, budeme v přípravě jazykových dovedností i nadále pokračovat. Druhým pololetím právě končícího školního roku se vinula nit vzpomínek na ukončení 2. světové války. Škola se na oslavách 70. výročí této celosvětové události podílela mnoha aktivitami. Troufám si však říct, že nejvíce naše žáky oslovily besedy s tzv. skrývaným dítětem, tišnovským pamětníkem Ing. Milanem Fryčkou a paní Erikou Bezdíčkovou z Brna. Velmi dobře byla všemi hodnocena i exkurze do dělostřelecké tvrze Bouda na Suchém vrchu a Vojenského muzea v Králíkách. Součástí oslav byla i velkolepá celoměstská výstava dětských prací, do jejichž tvorby se žáci zapojili s elánem, nadšením a velkou měrou kreativity, bez rozdílu věku. Na výstavě tak občané města Tišnova mohli spatřit jak mnoho  výkresů s válečnou tematikou, tak i plastické modely tanků, lodí, letadel a zbraní, makety pozemních a leteckých bitev. Všem výtvorům vévodilo osm postav v životní velikosti – vojáci různých národů, zdravotní sestra, a dokonce i pes!

Část prací byla literární a po jejich přečtení snad každého z nás dospělých muselo potěšit, že i dnešní děti, které znají útrapy války jen z filmů, knih a besed, se v nich s velkým citem a hlubokým prožitkem k událostem II. světové války vyjádřily. Všechny práce budou již během září umístěny v prostorách školy, kde je mohou zhlédnout i ti, kteří tuto ojedinělou výstavu v prostorách tišnovské radnice nemohli navštívit. Závěr školního roku jako každoročně proběhl v atriu školy za krásného počasí slibujícího nádherné prázdniny. Zde byli vyhlášeni nejlepší sportovci, mozky školy a také udělen titul Prima třída. Ocenění nejlepší sportovci: 1. Gabriela Humpolíková, 2. Klára Dvořáčková, 3. Dominika Kompanová, 1. Viktor Ondráček, 2. Lukáš Kristek, 3. Vojta Dušek. Sportovní třídou roku byla vyhlášena 9. A. Mozkem školy se letos stali Lukáš Kristek a Lenka Dvořáková.

Nedílnou součástí života naší školy je celoroční snažení všech tříd o získání titulu Prima třída. Účastní se všechny třídy 1. i 2. stupně a během školního roku mohou získat body za různé aktivity. V letošním roce mezi ně patřily: 4x sběr papíru, úklid šaten, sběr hliníku, Den společenského chování, Bílý den, Den Země a úklid v okolí školy. Nejvyššího počtu bodů dosáhly třídy 1. A a 6. A. Pro zajímavost – papíru jsme nasbírali celkem 78 237 kg. Žáci 5. D se opět zapojili do akce Celé Česko čte dětem. Pozoruhodný výkon předvedla Dorotka Pokorná, která za rok přečetla 97 knih, což je 17 156 stran textu. V prvních prázdninových dnech jsem obdržela velmi pozitivní zprávu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Naše škola splnila veškeré požadavky a získala dotaci v celkové výši 865 060 Kč v rámci výzvy č. 56 – OPVK Zvyšování kvality ve vzdělávání s klíčovými aktivitami Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických oborů v zahraničí a Zahraniční jazykověvzdělávací pobyt pro žáky. Myslím, že z těchto zpráv je zřejmé, že ani v novém školním roce nebude učení jednotvárné a nudné a že se do školy již všichni těší stejně tak jako já.

Děkuji všem, kteří pomáhají při zajišťování každodenního provozu školy. Zvláště pak vedení městského úřadu, Klubu přátel školy, Radě školy a sponzorům – často z řad rodičů, kteří nemalou měrou přispívají ke zlepšení technického vybavení školy. Přeji Vám všem krásné poslední letní dny a dětem šťastné vykročení do nového školního roku.

Radmila Zhořová, ředitelka školy
ZŠ nám. 28. října

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: