Radnice po komunálních volbách

Radnice po komunálních volbách

Tišnovskou radnici povede v následujícím čtyřletém období koalice Místního Občanského Spolku Tišnováků (MOST) a SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Svoji spolupráci stvrdily obě strany ve středu 5. 10. 2022 podpisem koaliční smlouvy.
V radě města obsadí post starosty lídr spolku MOST Jiří Dospíšil.
1. místostarostou bude Ing. Karel Souček ml. (SPOLU).
Dva neuvolnění místostarostové budou Aleš Navrátil (MOST) a Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (MOST). Radu města bude doplňovat PhDr. Irena Ochrymčuková (SPOLU) na postu radní.

Programové prohlášení koaličních stran města Tišnova pro volební období 2022–2026

A. Správa města a majetek
1. Stojíme o váš názor – garantujeme otevřenou, vstřícnou a nezávislou radnici.
2. Podpoříme projekt výstavby nových bytů dle bytové koncepce města, zejména pro mladé rodiny.
3. Budeme pokračovat v rekonstrukci náměstí a hledat smysluplné využití Hotelu Květnice.
4. Udržíme pozici městské architektky, protože nám záleží na kvalitě veřejného prostoru.
5. Maximálně podpoříme opravy ulic (silnic, chodníků, veřejného osvětlení) tam, kde jsou dožité rozvody vodovodu a kanalizace (např. Husova, Jungmannova, Halouzkova, Hynka Bíma).
6. Chceme zvýšit komfort a také regulovat parkování na nevhodných místech v centru – zadáme studii parkovacího domu.
7. Vylepšíme letní kino o nové toalety, lezeckou stěnu a prvky pro děti.
8. Podpoříme rekonstrukci sokolovny.
9. Projekčně připravíme rekonstrukci sociálních zařízení Centra sociálních služeb.

B. Životní prostředí
1. Zavedeme dotační titul na podporu energetických úspor v domech, zachytávání a využívání dešťové vody.
2. Podpoříme jednoduchá a účinná opatření reagující na změnu klimatu (např. vícedruhový les, tůně, mokřady, stromořadí, zelené střechy, využívání šedé vody, ozelenění stěn i střech a hospodaření se srážkovou vodou, cesta od nádraží na Květnici ve stínu).
3. Provedeme energeticky úsporná opatření na veřejných budovách (fotovoltaika, komunitní energetika).
4. Jsme pro rozkvetlý Tišnov, trvalkové záhony a kvalitní péči o veřejnou zeleň.
5. Ve spolupráci se školkami a školami zlepšíme osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadu.
6. Budeme motivovat občany, spolky a neziskové organizace k efektivnímu třídění odpadu s minimálním dopadem na životní prostředí.
7. Zavedeme odpadkové koše na tříděný odpad.
8. Podpoříme projekt odkanalizování místních částí (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov).
9. Zachycením dešťové vody u nového hřbitova odlehčíme kanalizační síti a čističce odpadních vod.

C. Život v Tišnově (spolky, školství, kultura, sport, volný čas, senioři, zdravotnictví, podnikání)
1. Budeme aktivně spolupracovat s místními spolky na tom, aby život v Tišnově byl bohatý, pestrý a krásný.
2. Chceme kvalitní školy a školky s dostatečným počtem míst (MŠ Hony, svazková škola).
3. Zdraví je nejcennější – vytvoříme pobídky pro vznik chybějících ordinací (pediatři, zubaři, oční lékaři atd.).
4. Vážíme si seniorů – podporujeme Seniortaxi, setkávání seniorů a dotační titul na podporu jejich aktivit.
5. Zavedeme pobytovou odlehčovací službu.
6. Poradíme občanům a neziskovým organizacím s energiemi – zřídíme konzultační středisko.
7. Budeme nadále udržovat a rozšiřovat veřejná sportoviště a dětská hřiště.
8. I nadále budeme s krajem jednat o regulaci nákladní dopravy v centru města.
9. Podpoříme nabídku Tišnovských trhů a místní produkci.
10. Stávajících podnikatelů si vážíme, mají naši podporu a novým začínajícím nabízíme pomoc v rámci projektu „Podnikni to!“.
11. Jsme pro ještě větší finanční podporu kultury a sportu.
12. Budeme pokračovat v podpoře cyklodopravy – více stojanů na kola, cyklopruhy v nově rekonstruovaných ulicích, větší podpora bezpečné cesty do práce a školy.
13. Chceme čistý a bezpečný Tišnov (prevence kriminality, socio-patologických jevů a práce s bezdomovci).
14. Najdeme vhodnou lokalitu pro vybudování skateparku a parkourového hřiště.
15. Podpoříme studii pro dobudování zázemí u sportovní haly SSK pro rozvoj sportovních klubů.
16. Podpoříme další rozvoj a zlepšení komfortu sportovního areálu Ostrovec.
17. Pokusíme se vyřešit zpřístupnění věže kostela pro veřejnost.
18. V okolí řeky Svratky vytvoříme příjemné místo pro procházky a relaxaci.
19. Necháme nainstalovat mlžítka do Parku pod kostelem a na dalších místech.
20. Budeme usilovat o zvýhodnění poplatku ze psů pro majitele psů se zkouškou základní ovladatelnosti.
21. Vytvoříme podmínky pro zbudování inovačního centra a podnikatelského inkubátoru.
22. Vybudujeme infrastrukturu pro podnikání budoucnosti (zejména coworkingové centrum pro Home Office).
23. Rozšíříme grilovací a pikniková místa pro společné trávení volného času.
24. Budeme usilovat o uzavření nového partnerství se samosprávou z německy či anglicky mluvících zemí.

D. Zdravé a moderní město
1. Podpoříme smysluplné moderní technologie: elektronicky dostupné informace z úřadu (web a Facebook), mobilní rozhlas, online rezervační systém agend městského úřadu; dostupný internet na veřejných místech; úsporné a inteligentní osvětlení.
2. Zavedeme možnost elektronické žádosti o městské dotace.
3. Podpoříme vysokorychlostní internet jako základní podmínku pro chytré, zdravé, hrdé a fungující město.
4. Jsme pro rozvoj moderní infrastruktury (nabíječky pro mobily, elektrokola a elektromobily na vhodných místech).
5. Budeme aktivně podporovat rekonstrukci tišnovského nádraží.
6. Spustíme interaktivní územní plán.
7. Vytvoříme podmínky pro lepší energetickou soběstačnost na městských budovách (fotovoltaika, tepelná čerpadla místo plynových kotelen).

Nově zvolení zastupitelé města Tišnova
Dne 19. 10. 2022 se ve Velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Tišnova.
Zúčastnilo se jej všech patnáct zvolených členů. S osmi z nich (Ing. Libuše Čermáková, Bc. Jiří Dospíšil, Tomáš Havlát, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, PhDr. Irena Ochrymčuková, Štěpán Pilný, MUDr. Veronika Pozděnová, Mgr. Martin Sebera, Ph.D.) jsme se v řadách tišnovských zastupitelů setkali již  v uplynulém volebním období. Lenka Knechtová, Ing. Vladimíra Knoflíčková a Mgr. Jan Schneider se do zastupitelstva vrací po čtyřleté odmlce. Mgr. Tomáš Blaha, Michala Dvořáková (nahradila Ing. Václava Šikulu, který se vzdal mandátu) a Ing. Karel Souček ml. jsou úplnými nováčky.

Na samotném začátku složili zastupitelé předepsaný slib, ve kterém se zavázali k věrnosti České republice, řízení se Ústavou a zákony České republiky a svědomitému plnění funkce v zájmu města a občanů.

Dále zvolili starostou města Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila, který bude tuto funkci zastávat již třetí volební období. Prvním místostarostou se stal Ing. Karel Souček mladší, který ve funkci nahradí svého otce. Na pozici druhého a třetího místostarosty zůstávají Aleš Navrátil a Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Radní byla zvolena PhDr. Irena Ochrymčuková.

Zastupitelé dále schválili rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy Rady města Tišnova, a to následovně:

  • starosta Bc. Jiří Dospíšil – oblast rozpočtu, financí a hospodaření, oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů, interního auditu a krizového řízení, oblast komunikace a vnějších vztahů, oblast komunálních služeb;
  • 1. místostarosta Ing. Karel Souček – oblast dopravy a majetku, oblast veřejného pořádku a bezpečnosti, oblast zdravotnictví, oblast klimatických změn a životního prostředí, oblast podnikání a zaměstnanosti;
  • místostarosta Aleš Navrátil – oblast investic, oblast vodovodů a kanalizací, oblast osadních výborů;
  • místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D. – oblast energetiky, oblast modernizace a elektronizace, oblast územního plánování, oblast sportu;
  • členka rady PhDr. Irena Ochrymčuková – oblast školství, oblast sociálních věcí, oblast rodinné politiky, oblast kultury a cestovního ruchu, oblast mládeže a volnočasových aktivit, oblast zahraničních styků.

Novinkou je skutečnost, že kromě starosty a 1. místostarosty bude pro výkon funkce uvolněna i radní. Starosta to zdůvodnil porcí práce, kterou obsahuje programové prohlášení a také náročnou aktuální celospolečenskou situací. Od uvolněného radního se též očekává užší kontakt se školskými a kulturními institucemi a cílenější pomoc města spolkům a neziskovým organizacím.
Řízením Městské policie Tišnov byl pověřen první místostarosta Ing. Karel Souček.
Zastupitelé města Tišnova také projednali a schválili měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon jednotlivých funkcí a rozhodli o zřízení výboru finančního a výboru kontrolního.

Kristýna Musilová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: