Svazkové školství – správná cesta?

Svazkové školství – správná cesta?

Zodpovědnost obcí
Nejdříve trochu teorie. Školský zákon hovoří o povinnosti každé, i sebemenší obce zajistit plnění povinné školní docházky, týká se to dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Týká se to také povinnosti obce zajistit dětem rok před zahájením povinné školní docházky možnost umístění v mateřské škole. Zajišťovat plnění povinné školní docházky může obec prostřednictvím školy, kterou sama zřizuje, nebo zajistí tuto službu v základní škole zřizované jinou obcí. Pokud sama není schopna vlastní školu zřizovat, nebo jí to nedovolují podmínky – například nízký počet dětí, může využít možnosti zákona o obcích a vytvořit za účelem zřízení základní nebo mateřské školy tzv. svazek obcí. Na financování školy se potom obce podílejí poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, popřípadě v jiném rozsahu na základě smlouvy.

V roce 2015 vznikla na půdě dobrovolného svazku obcí Tišnovsko rozvojová strategie, která řešila především problematiku předškolní a školní docházky. Bylo vytipováno území severovýchodně od Tišnova, kde nejbližší předškolní zařízení dlouhodobě vykazují nedostatečnou kapacitu v  umísťování dětí svých občanů, a docházelo zde často k takzvané školské turistice, to znamená účelové přehlašování trvalého pobytu dětí tam, kde mají jistotu přijetí do školky, především do města Tišnova. Jednalo se o území obcí Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín a Hluboké Dvory. Většina z těchto obcí se dynamicky rozvíjí, ve sledovaném období deseti roků se výrazně zvyšuje počet obyvatel a především dětí. V těchto obcích se rozvíjí  výstavba rodinných domů, v rámci schválených územních plánů jsou pro to vytvořeny ideální podmínky.

Proto DSO Tišnovsko podpořil aktivitu obcí a stal se investorem a zřizovatelem mateřské školy pro tuto oblast. Byl tedy schválen záměr v orgánech svazku a byla vytipována vhodná lokalita v obci Železné, na které se shodly všechny zúčastněné obce. Ne všichni představitelé obcí v regionu souzněli s myšlenkou tohoto postupu. Náš svazek má takřka padesát členských obcí, profitovat z tohoto projektu však mělo pouze šest zapojených obcí. Bylo nutno dořešit otázky jako – proč jít formou svazkového školství, je vůbec svazek obcí vhodným investorem pro výstavbu, jak eliminovat případný záporný výsledek nezapojeným obcím v projektu, jak ošetřit možnosti vstupu dalších obcí nebo výstupu ze systému svazkového školství. Podařilo se nám však upravit stanovy svazku tak, abychom většinu těchto otázek vyřešili.

Svazkové mateřské školy
Po vyřešení těchto administrativních problémů začala vlastní fáze realizace. V roce 2017 byla vypracována PD pro územní a stavební řízení, vydáno stavební povolení, vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a 8. 12. téhož roku bylo požádáno o dotaci na MŠMT. Naše žádost byla úspěšná, a proto 16. 6. 2018 v 16 hod. byla zahájena realizace stavby. Přesně na rok – 15. 6. 2019 byla stavba dokončena a předána, 2. 9. 2019 proběhlo slavnostní otevření a zahájení provozu dvoutřídní MŠ Venkov o kapacitě 52 žáků. Celkové náklady byly ve výši 25 mil. Kč, dotace od MŠMT, MMR, JMK a nadace ČEZ byly ve výši takřka 20 mil. Kč, zbývajících 5 mil. Kč uhradilo šest zmíněných obcí zapojených v projektu. Třetí rok provozu MŠ Venkov nás přesvědčil o tom, že cesta společného postupu, kterou jsme se vydali, je správná. Cesta byla nevyšlapaná, a to nejen v našem regionu, ale i v rámci celého Jihomoravského kraje. Jsme první vlaštovkou a průkopníky v této oblasti.

Dnes jsme však v situaci, kdy naše zařízení vzhledem k velkému zájmu rodičů a naplněnosti kapacity musí odmítat děti. Také proto se k našemu společnému projektu připojily obce Všechovice a Skalička, od 1. 9. letošního roku bude spuštěno nové pracoviště MŠ Venkov ve Všechovicích v  zrekonstruované budově staré školy. Navýšíme tak kapacitu pro dalších 34 dětí v oblasti, kde je v současnosti velký problém s umísťováním dětí v MŠ. V projekční fázi je příprava další provozovny ve Vohančicích s kapacitou 25 dětí, sloužit bude pro obce Březina, Heroltice a Vohančice. Předpokládaný termín spuštění provozu je 1. 9. 2024. Zájem o zapojení do systému už projevily i některé obce v regionu provozující malotřídní školku. Takto může vzniknout jeden velký subjekt, který může spolupracovat při vhodném umisťování dětí, přesunu o prázdninách, zajištění kvalitních pedagogů, specializaci dle jednotlivých pracovišť.

Svazkové základní školství
To, co však vidíme v předškolních zařízeních, se nám brzy projeví i v základním školství. Setrvačnost je neúprosná. Zřejmě i z těchto důvodů odsouhlasilo před časem zastupitelstvo města Tišnova výpověď školských obvodů pro šestnáct přilehlých obcí, které spádově využívaly tradičně tišnovské školství.

Opět zde odkaz na školský zákon. Obec musí zajistit … Obrátili jsme se na Ministerstvo školství, to situaci vyhodnotilo a regiony Tišnovska a Slavkovska byly určeny jako nejvíce potřebné dvě aglomerace v oblasti JMK. Na MŠMT byl v červenci 2021 vyhlášen dotační titul s podmínkou vzniku nové školy s kapacitou dvakrát devět tříd (540 žáků). Celková výše investiční dotace může být až 800 000 Kč/žák, výše dotace v případě investorství svazkem je 85 %. Dle předběžných jednání se do projektu nové školy zapojí patnáct obcí z regionu, rada DSO Tišnovsko na svém jednání dne 11. 8.  2021 projednala a schválila záměr. Nová škola by měla stát na pozemku ve vlastnictví obce Předklášteří. V návaznosti je propojení na stávající ZŠ, s jejím využitím se počítá pro mimoškolní a volnočasové aktivity. Celková předpokládaná investice pro stavbu nové školy, která by opět probíhala v režii svazku, je ve výši cca 664 mil. Kč. V prvním kroku, na kterém se již intenzivně pracuje, vytvoří svazek studii, poté se obce zúčastněné ve společném projektu musí zavázat na spolufinancování. Předpoklad spuštění provozu tohoto nového zařízení je rok 2027. Tímto krokem si všechny zapojené obce zajistí, že děti budou mít odpovídající a moderní zázemí pro realizaci výuky základního školství.

„Svazková škola je rozhodně dobrá cesta, jak při vždy omezených zdrojích zajistit kvalitní podmínky pro základní vzdělávání. Svazek obcí je společně silnějším zřizovatelem jak vůči škole, tak vůči státu a dalším aktérům ve vzdělávání a rozhodně takový postup lze doporučit jak Tišnovsku, tak jiným částem našeho kraje,“ sdělil Mgr. Jiří Nantl, LL.M., náměstek hejtmana JMK.

Radomír Pavlíček

Další článek:
Předchozí článek: