Započítávání splátek dluhů

Započítávání splátek dluhů

Vážení čtenáři, v Poradně Porta se zabýváme mimo jiné pomocí s řešením dluhů.

Jeden z častých dotazů klientů se týká započítávání jednotlivých splátek dluhu. V případě započítávání splátek není klientům vždy zcela zřejmé, jak je vlastně prováděno.

Pro lepší pochopení uvedu názorný příklad: Pan Novák pomocí splátek hradil dluh, kdy samotná jistina činila 20 000 Kč. Po celou dobu splácení uváděl, že zaslané peníze mají být započítány na jistinu, tzn. na samotný ,,základ“ dluhu. Po zaplacení 10. splátky ve výši 2 000 Kč se pan Novák divil, že jistina není splacena.

A jak to tedy se započítáváním splátek dluhů vlastně je? V případě, kdy dlužníkem je spotřebitel v prodlení s plněním dluhu věřiteli (podnikateli), plnění dlužníka se nejprve započte na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení. Jistina pohledávky je upřednostněna před úroky a úroky z prodlení. Odlišný postup je dán v případě, kdy věřitelem je nepodnikatel a dlužníkem „obyčejná osoba“, nikoliv spotřebitel. Pokud ve smlouvě nebylo sjednáno jinak, platí, že má-li dlužník plnit na jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se jeho plnění nejprve na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu.

V případě změny pořadí plnění došlo k určitým změnám. Do 30. 6. 2021 záleželo výlučně na dlužníkovi, zda se rozhodl změnit pořadí započítávání. Od 1. 7. 2021 platí, že aby mohlo být změněno pořadí započítávání, musí s jiným pořadím započítávání věřitel souhlasit. Dlužník již nemůže určit způsob zápočtu splátek dluhu.

A co započítávání v rámci exekuce? V souvislosti se započítáváním splátek dluhů je potřeba zmínit i způsob započítání v případě hrazení dluhů ve vykonávacím řízení, nejčastěji v exekučním řízení. Do 31. 12. 2021 platilo, že povinný nemohl stanovit, zda má být splátka (její část) započítána na jistinu nebo na jinou součást vymáhané peněžité povinnosti. Od 1. 1. 2022 je přímo stanoveno, jak má být splátka započítána. Platí tak, že se splátka započte nejprve na náklady soudu na výkon rozhodnutí (náklady exekutora), pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení a nakonec na náklady oprávněného. Pořadí započítávání splátek dluhů ve vykonávacím řízení je tak stanoveno zákonem a povinný jej nemůže ovlivnit.

V případě dotazů se na nás neváhejte osobně, telefonicky (731 453 275) či prostřednictvím e-mailu (poradna@tisnov.charita.cz) obrátit. Služba je poskytována bezplatně.

František Halml, Poradna Porta

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno Jihomoravským krajem.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je realizováno za finanční podpory města Tišnova.
Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno z prostředků EU.

 

Další článek:
Předchozí článek: