Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je primární pomoc státu domácnostem s náklady na bydlení, a to jak pro rodiny, tak i jednotlivce. V souvislosti s růstem cen energií bylo pro rok 2022 schváleno mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení prostřednictvím zvýšení částek normativních nákladů tak, aby mohl pomoci s úhradou zvýšených nákladů na energie.

Kdo má nárok
Nárok na příspěvek na bydlení vzniká splněním níže uvedených zákonem stanovených podmínek a lze jej uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu všech společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 a současně tento součin není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Od 1. 1. 2022 má nově nárok také podnájemce celého bytu, který byt užívá se souhlasem vlastníka bytu, dále osoba, která byt užívá na základě služebnosti užívání celého bytu (tzv. věcné břemeno), a také vlastník, který užívá k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci (tato stavba musí splňovat zákonem stanovené technické požadavky).

Výše příspěvku na bydlení
Výše příspěvku činí rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny za kalendářní měsíc vynásobeným koeficientem 0,30. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobeným koeficientem 0,30.

Důležité posuzované informace
Za společně posuzované osoby (domácnost) jsou považovány všechny osoby, které společně užívají byt s výjimkou osob, které prokážou, že spolu trvale nežijí.

Pro stanovení nároku se posuzují tzv. rozhodné příjmy, tj. čisté příjmy všech společně posuzovaných osob a průměr uhrazených nákladů na bydlení za minulé kalendářní čtvrtletí. Pokud rozhodný příjem nedosahuje částky životního minima domácnosti, započítává se částka odpovídající životnímu minimu této domácnosti.

Náklady na bydlení tvoří:
a) u nájemních bytů a bytů v podnájmu nájemné,
b) u družstevních, vlastnických a bytů užívaných na základě služebnosti tzv. srovnatelné náklady (viz tabulka)
c) další náklady, což jsou u všech bytů náklady za plyn, elektřinu a za plnění poskytované s užíváním bytu např. teplo, vodné, stočné, spotřeba a úklid společných prostor, odvoz odpadu + příp. náklady na pevná paliva (viz tabulka)


Náklady na bydlení musí být vždy rozepsány na jednotlivé položky, které se prokazují podrobným rozpisem. Do nákladů na bydlení se promítají také částky záloh, doplatků nebo přeplatků.

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce (pro Tišnov i okolí platí obce do 9 999 obyvatel) a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Normativní měsíční náklady na bydlení v roce 2022

Kde se žádá
O příspěvek na bydlení se žádá na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, dle místa skutečného pobytu žadatele (tj. místa, kde žadatel bydlí, kde se nachází byt, na který o příspěvek na bydlení žádá). Nárok na dávku již není jako dříve vázán na trvalý pobyt žadatele a osob společně posuzovaných.

Žádost se podává zpravidla jedenkrát ročně, a to od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku a následně se vždy na počátku každého  kalendářního čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy domácnosti za předcházející kalendářní čtvrtletí jako podklad pro vyhodnocení dalšího nároku na dávku. Novou žádost o tuto dávku lze ale také podat kdykoli v průběhu roku (např. pro nárok od 1. 4. 2022 se budou dokládat náklady
a příjmy za 1. čtvrtletí 2022 atd.).

Žádost o dávku se podává na tiskopisu předepsaném MPSV na kontaktním pracovišti buď osobně, doručením poštou nebo elektronicky – s využitím zaručeného elektronického podpisu, odesláním z vlastní datové schránky nebo nejnověji s využitím bankovní identity občana. Při doručení žádosti poštou nebo elektronicky ovšem vzniká riziko, že zaslané doklady nebudou úplné, bude je třeba dodatečně doplňovat a doba vyřizování žádosti se tím prodlužuje. K žádosti o příspěvek na bydlení se dokládají další náležitosti, které naleznete na webu kontaktního pracoviště Úřadu práce.

Příklad výpočtu příspěvku
Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let); příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy plus přídavek na děti: 29 940 + (1 130 + 1 270 = 2 400), celkový měsíční příjem rodiny je 32 340 Kč. Bydlí v  nájemním bytě v Tišnově a jejich skutečné náklady na bydlení jsou 15 000 Kč za měsíc. 30 % příjmů = 9 702 Kč a normativní náklady na bydlení 15 211 Kč.

Podmínka 1: náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů = 15 000 Kč je větší než 9 702 Kč.
Podmínka 2: 30 % příjmů je nižší než normativní náklady = 9 702 Kč je menší než 15 211 Kč.

Výpočet příspěvku na bydlení:
Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení – 0,30 x příjmy rodiny
Příspěvek na bydlení = 15 000 – (0,30 x 32 340).
Příspěvek na bydlení = 15 000 – 9 702
Výše příspěvku na bydlení bude 5 298 Kč.

Ludmila Zahradníková, Úřad práce Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: