Zeptali jsme se zastupitelů – otázka pro TN 02/2022

Zeptali jsme se zastupitelů – otázka pro TN 02/2022

Tišnov je obcí s rozšířenou působností pro svůj region. Měl by být i přirozeným centrem a lídrem regionu nad rámec svých zákonných povinností? V jakých oblastech?

Vladimír Lieberzeit
(zastupitel města, ANO)
Správní obvod Tišnova – obce s rozšířenou působností tvoří 59 obcí a Tišnov je bezpochyby přirozeným centrem a lídrem tohoto regionu. Má k tomu prostřednictvím specializovaných odborů úřadu, historické zeměpisné spádovosti, organizací integrovaného dopravního systému, školství, zdravotnictví a v neposlední řadě díky účasti v nejrůznějších účelových svazcích a seskupeních všechny předpoklady.
Jedna z nejdůležitějších členství Tišnova jsou členství v DSO Tišnovsko, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Místní akční skupině Brána Vysočiny.
Účast v těchto a dalších zájmových uskupeních je pro Tišnov a ostatní členské obce cestou pro realizaci společných projektů např. v oblasti  komunálních služeb – sběr a třídění odpadů, v oblasti kultury – pořádání kulturních akcí, v oblasti cestovního ruchu a životního prostředí např. významné rozšíření sítě cyklostezek nebo realizovaný projekt – Obnova historické cesty Růzcká.
V rámci „svazku“ se dokážeme i inspirovat skvěle zvládnutými projekty např. v oblasti školství – jedná se bezesporu o svazkovou mateřskou školu Venkov v Železném. Dalším obdobným projektem může být zamýšlená svazková základní škola. Tento projekt může významně pomoci vyřešit otázku kapacity základního školství na Tišnovsku.
Pro okolní zúčastněné obce je členství ve svazcích cestou, jak dosáhnout rychlejšího zlepšení v oblasti občanské vybavenosti, zajištění servisu a služeb pro svoje obyvatele.
Aniž si to někdy uvědomujeme, je město Tišnov i významným samostatným hráčem v oblasti zajišťování služeb a dopravní infrastruktury. Bez vybudování dvou parkovišť v blízkosti tišnovského dopravního terminálu by tento dopravní uzel nebyl schopen plnit svůj účel zejména pro obyvatele okolních spádových obcí.

Radmila Zhořová
(zastupitelka města, ČSSD)
Město Tišnov je přirozeným centrem regionu již od nepaměti. Svojí polohou je častým startovním místem pro pracující, kteří se brzy ráno sjíždějí z mnoha okolních obcí, zanechávají na odstavných parkovištích svoje auta a vyjíždějí vlakem za celodenní prací do Brna. Při odpolední cestě domů se zastaví nakoupit, vyzvednou děti ze školní družiny, z Inspira, ze základní umělecké školy, z kroužku, ze sportovního tréninku nebo z některého z mnoha spolků a skupin neziskových organizací. Vypůjčí si nové knihy v knihovně. V podvečer se do Tišnova mnohdy vracejí a zajdou si do kina, na  posezení s přáteli do restaurace, případně si jdou sami zasportovat do některé z tělocvičen či venkovního sportovního areálu.
Tišnov je tedy velmi důležitým místem pro setkávání lidí. Lidí, kteří si pro svoje děti chtějí vybrat dobrou školu se speciálně zaměřenými třídami, s alternativními směry vzdělávání, s výborným zázemím.
V našem městě je také soustředěná síť kvalitních sociálních služeb. Charita Tišnov zde vykonává velmi nadstandardní práci a péče v Centru sociálních služeb je uznávána v širokém okolí. V neposlední řadě je zde pro Tišnováky i obyvatele z širokého okolí dobře fungující síť drobných provozoven mnoha služeb, několik supermarketů, mnoho ordinací praktických lékařů i specialistů, lékárny, optiky, nemocnice. Tišnovské firmy jsou také  nezanedbatelnými zaměstnavateli našeho regionu. Tento výčet tedy hovoří za vše.
Ano, Tišnov byl, je a věřím, že i v budoucnu bude centrem a hlavně uznávaným lídrem regionu v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury i sportu.

Irena Ochrymčuková
(zastupitelka města, KDU-ČSL)
Tišnov byl vždy ve své historii přirozeným centrem svého regionu. V časových etapách to bylo v oblasti tržní, dopravní, duchovní, správní, vzdělanostní, ekonomické, zdravotnické, společenské, kulturní a sportovní. Dnes Tišnov obklopený 58 obcemi včetně pěti městysů střediskem
bezesporu nadále je. Posouvání hranic správními reformami u tohoto „malého okresu“, „trojkové obce“, „obce III. stupně“ na to nemá valný vliv. Úkolem rozšířené působnosti je tvořit pomyslný můstek mezi krajským a obecními úřady v území. Nejčastěji takto vykonávané agendy – rozmanité evidence – neskýtají příliš tvůrčích možností. Jiné je to u sociálněprávní ochrany dětí, dopravy a silničního provozu, správy lesů, vodoprávního a odpadového hospodářství, u ochrany životního prostředí. Nutná je informovanost, dobrá komunikace, spolupráce, vědomí sounáležitosti, ale i zabezpečení dohod formou veřejnoprávních smluv. V souladu s kritérii přenosu působností se v rozsáhlých projektech musí vzít v potaz spolupráce s místní veřejnou správou, a to i při rozhodování, dopravní dostupnost, počet dotčených obyvatel, efektivnost a kvalita se zakalkulovanou náročností. Přímo se nabízí podíl a partnerství na kulturních a sportovních akcích a také v cestovním ruchu.
Záleží na jednotlivých konkrétních případech, které bývá zapotřebí řešit, protože se jen zřídka objevují neočekávaně anebo neplánovaně. Formulace „nad rámec svých zákonných povinností“ by při vyjádření odpovědi na výše položenou otázku mohla vést k povrchnosti či k populismu.

Libuše Čermáková, Jiří Dospíšil, Tomáš Havlát, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Veronika Pozděnová, Martin Sebera, Pavla Veselá Hanusová
členové zastupitelstva města za Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST)
Specifikum našeho regionu tkví v tom, že je rozsáhlý a čítá 59 obcí.
Ona „rozšířená působnost“ znamená především výkon určitých agend státní správy (např. občanské průkazy, cestovní doklady, evidence vozidel, stavební či živnostenský úřad atd.). Tyto jsou tišnovským městským úřadem poskytovány obyvatelům regionu ze zákona od doby, kdy byly v r. 2002 zrušeny okresní úřady.
Pokud jde o institucionální rozměr dané otázky, je město také členem a významnými příspěvky podporuje Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Stejně tak je tomu v případě Místní akční skupiny Brána Vysočiny, která sdružuje část obcí ze správního obvodu.
Samo město provozuje několik středisek regionálního významu – mateřské a základní školy, Inspiro, Centrum sociálních služeb, stálé a letní kino, kluziště, koupaliště. V městské budově sídlí poliklinika zajišťující lékařskou péči pro široké okolí. A zdaleka to není jen o městě a jeho příspěvkových organizacích. Působí tu celá řada spolků s nabídkou zapojení se do rozličných aktivit či účasti na množství akcí. A toto vše město podporuje. Nesmíme zapomenout též na budovanou smuteční síň, která v regionu dlouhodobě chybí. Přirozené centrum je podtrženo i přítomností krajských zařízení – gymnázium, základní škola a učiliště, dětský domov, základní umělecká škola, nemocnice.
Je zde dopravní uzel veřejné hromadné dopravy. Odstavná parkoviště na ul. Na Loukách a na ul. Moukova vybudovaná městem slouží širokému okruhu obyvatel. Do Tišnova se jezdí též za nákupy. Další obchodní dům naproti benzinové čerpací stanici, který se začíná stavět, bude přespolními jistě vítán. Svoji činnost zde realizují místní podnikatelé, jejichž služby mohou obyvatelé regionu využívat.
Tišnov je tedy bezesporu přirozeným centrem regionu.

Karel Souček
(místostarosta města, ODS)
V odpovědi na tuto ne zrovna jednoduchou otázku je nutné vycházet z historie. Z tohoto pohledu byl Tišnov minimálně 200 let regionálním centrem od dob zřízení regulovaného magistrátu v roce 1788. Město bylo důležitou křižovatkou obchodních cest a vše jen zesílilo a umocnilo zavedení a téměř již 140letý provoz železniční trati. I přes zrušení Tišnovského okresu v roce 1960 až po vytvoření systému obcí s rozšířenou působností v r. 2003 Tišnov stále přirozeně plnil roli spádového města. To je důležité vnímat i v současném dění a zejména pak při pohledu do budoucích časů.
Přirozenost lídrovství ovšem nelze nařídit ani rozhodnout. Ta musí vyplynout z autority. Z technického hlediska má Tišnov nepochybně spoustu předpokladů tímto lídrem být. Ostatně parkovací plochy u autobusového i vlakového nádraží, sportoviště, kultura, spolky, kino (jak stálé, tak letní) tomu všemu napovídají. Velmi ovšem záleží i na kvalitní, vstřícné a vzájemné komunikaci s blízkými obcemi. Je logické, že i ty chtějí pro své obyvatele to nejlepší zázemí vč. dalšího rozvoje. Ne všechno ale může být všude. Kvalitní silnice a fungující hromadná doprava by měly být z tohoto pohledu jedním z důležitých bodů zmiňované součinnosti mezi Tišnovem a představiteli samosprávy okolních obcí. Další oblastí, která se tohoto tématu aktuálně a nemálo dotýká, je také školství. Detailní rozebrání by ovšem zabralo výrazně více prostoru, než který mi je zde poskytnut. Snad se o něm dočtete v některém z příspěvků mých kolegů.
Myslím, že každý z nás je potěšen, vykoná-li pro nás někdo něco nad rámec svých zákonných povinností. Od úřadů přes různé instituce či obchodní partnery. Pomáhá to udržovat dobré vztahy ve společnosti.
A vystupuje-li takto i Tišnov, přirozeným lídrem našeho krásného regionu zcela jistě může být.

Jan Křehlík
(zastupitel města, Zelení Tišnov)
Děkuji redakci za anketu. Spojení „mělo by být přirozeným centrem“ je v podstatě protimluv. Není potřeba volit to, co je přirozené. Tišnov geograficky centrem regionu bezpochyby je. Leží na křižovatce silnic i železničních tratí. Byl sídlem správy panství, posléze okresním městem. Pro mě je  podstatné, jak naše současné politické vedení v tomto kontextu (ne)funguje. Nejlépe by to samozřejmě posoudili představitelé a obyvatelé okolních obcí. Jejich hodnocení by mě opravdu velice zajímalo.
Tišnov by se určitě měl snažit být centrem regionu nad rámec zákonných povinností, protože menší obce pomoc většího města potřebují. Mnoho otázek, zejména v sociální oblasti, školství a v řešení klimatické krize nebo zásobování vodou je regionálních a vyžaduje dobrou komunikaci a spolupráci vzájemně se respektujících partnerů. Například ve společných projektech péče o krajinu a lesy, zadržování vody v krajině a monitoringu ovzduší může naše město sehrát vedoucí roli.
I Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko má ochranu životního prostředí na prvním místě. Zde by se měl Tišnov snažit o pozici lídra. V minulosti tišnovský starosta svazku předsedal.
Tišnov se velice nepěkně zachoval k okolním obcím, když dostatečně nesledoval vývoj a těsně před zápisy do škol v březnu roku 2019 jednostranně vypověděl dohody o školských obvodech. Byla to ostuda okresního formátu. Rozzlobení představitelé těchto obcí na mimořádné jednání zastupitelstva přišli a záznam z něho rozhodně stojí za zhlédnutí.
Osobně se tedy domnívám, že současná vládnoucí koalice dobrým lídrem regionu není. Protože ale platí, že starého psa novým kouskům po sedmi letech vlády nenaučíš, čeká tato otázka nejspíš na jiné vedení města než to současné.

Další článek:
Předchozí článek: