Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Rozhodnutím prezidenta České republiky ze dne 31.12.2020 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny dny jejich konání na 8. a 9. října 2021.

Informace pro voliče
První den voleb – v pátek 8. 10. 2021 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 9. 10. 2021 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování na území města Tišnova proběhne na obvyklých místech v 9 volebních okrscích.
(Podrobnější informace o době a místu konání voleb najdete v příštím vydání TN č. 10/2021.)

Kdo může volit
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 9. 10. 2021, dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Opatřeny budou otiskem razítka Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb – do 5. 10. 2021. Prosíme o kontrolu přístupnosti a označení Vašich poštovních schránek, aby bylo možné hlasovací lístky řádně doručit.

Způsoby hlasování
• volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, který nijak neupravuje. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
• volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek a na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na  témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě  okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požádat o umožnění hlasování mimo volební místnost můžete předem na podatelně Městského úřadu Tišnov, budova úřadu na nám. Míru č.p. 346 (vedle Polikliniky), tel. 549 439 711 nebo 549 439 773. Ve dnech voleb pak příslušnou okrskovou volební komisi – kontakty do volebních místností budou zveřejněny v příštím vydání TN č. 10/2021 a dále na www.tisnov.cz / VOLBY 2021

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Voličský průkaz opravňuje volit do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020.

Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:
1) žádost v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné podobě zaslat na adresu: Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, evidence obyvatel – voličské průkazy, nám. Míru č.p. 111, Tišnov, 666 19

2) žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky
Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat Ve výše uvedených případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. 10. 2021.

3) osobně o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin.

Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadu Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru č.p. 346, Tišnov, přízemí budovy úřadu, Mgr. Jitka Hamerníková, kancelář č. 117, tel. 549 439 775, e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu najdete na www.tisnov.cz/VOLBY 2021. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky výše uvedenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Zkontrolujte si prosím včas platnost Vašeho občanského průkazu, případně cestovního pasu.
Od 8/2021 již není možné požádat ve dny voleb o vydání dočasného občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva.

Zájemcům o členství v okrskových volebních komisích v Tišnově
Pokud byste měli zájem stát se členem některé okrskové volební komise ve městě Tišnově, můžete již nyní vyplnit na webu města Tišnova prostřednictvím elektronického dotazníku přihlášku pro zájemce o členství v okrskové volební komisi: www.tisnov.cz/VOLBY 2021.
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho překážka výkonu volebního práva a není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny.
Podání přihlášky neznamená automatické zařazení do okrskové volební komise, neboť dle příslušného zákona musí být při obsazování míst v okrskových volebních komisích v první řadě zohledněny delegační listiny jednotlivých volebních stran.
V případě, že bude zájemce do některé okrskové volební komise zařazen, bude o tom ze strany Městského úřadu Tišnov včas informován.

Volby a covid-19
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 byl v srpnu schválený zákon o zvláštních způsobech hlasování pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19, a to na obdobném principu jako v případě krajských a senátních voleb v roce 2020. Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li dne 15. 9. 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres.  Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. 10.) od 8 do 17 hodin.
• hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. 10.) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. 10.) do 18 hodin.
• hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. 10.) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. 10.) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. 10.) do 14 hodin. Informace k volbám budou na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby/ průběžně aktualizovány a doplňovány.

Další informace k volbám naleznete také na webových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz/VOLBY 2021 nebo kontaktujte Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí: Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 549 439 774.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: