Ohleduplnost a benevolence – Respektujeme se navzájem

Ohleduplnost a benevolence – Respektujeme se navzájem

Okolnosti posledních měsíců přiměly leckteré z nás vykročit místo zaběhnuté cesty do práce, obchodních center nebo za zábavou do přírody. A bohužel byl v ní tento pohyb hned znát. Zvyky jsou železná košile, a tak se nám příroda hustěji než dříve začala hemžit nešvary v podobě hald odpadků, hygienických kapesníčků v místech, kde byla využita jako veřejné wc, nebo motorových vozidel stojících tam, kam nepatří. Když jsme se tedy, ať už jako pravidelní nebo sváteční návštěvníci, vyhrnuli mimo „bezpečný“ a nám důvěrně známý intravilán našich obydlí, měli bychom si uvědomit, že člověk již přírodu mnoho staletí neobývá, a proto zde platí pravidla, která nám už úplně vlastní nejsou. Tak se bez postojů, jako je osobní ohleduplnost a vzájemná tolerance, pochopení a respekt, prostě neobejdeme. Třeba hlavně proto, že jsme tady, a to úplně VŠICHNI, NA NÁVŠTĚVĚ.

Zlaté pravidlo
Abychom v přírodě nekazili pěkné zážitky ostatním a ostatní je nekazili nám, je ideální akceptovat zodpovědnost za vlastní chování a jeho možné  důsledky a ohleduplnost k prostředí, přírodě, divoce žijícím zvířatům, ostatním lidem i jejich majetku. Podle zlatého tisíce roků platného pravidla: „Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim.“

Jak se pohybovat v přírodě
Pro lepší pochopení existuje řada desater, doporučení a zákazů zakotvených i v jasně daných zákonných úpravách. Pro návštěvníka v přírodě platí především zákon č. 289/95 Sb., o lesích, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A samozřejmě i zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jejich podstatou je vždy povinnost neohrozit své okolí. Lépe než suchý jazyk zákonných nařízení je však pro každého návštěvníka srozumitelný nějaký základní kodex pravidel, a tak si je dovolíme v převyprávěné verzi nabídnout.

Kodex návštěvníka a pár dobrých rad k tomu:
1. Chovejte se tiše
Ostatní turisté i volně žijící zvířata ocení, když budou mít v lese klid a ticho.
2. Užívejte pouze existující a povolené cesty
Jestliže je cesta legálně označena jako uzavřená nebo zakázaná, nepoužívejte ji. Nevytvářejte stezky nové.
3. Nezanechávejte stopy a odpadky
Přizpůsobte chůzi či styl jízdy povrchu cesty tak, abyste jej nepoškozovali. Nezanechávejte po sobě odpadky – co jste si s sebou přinesli, také odneste.
4. Buďte ohleduplní ke zvířatům, rostlinám a majetku
Naučte se přírodu vidět, nejen prohlížet. Neplašte zvířata a dávejte jim dostatek prostoru k úniku. Neničte rostliny, zejména chráněné, a nesbírejte neznámé plody. Nepoškozujte přírodní útvary, skály, stromy ani turistické značení nebo soukromý majetek. Zavírejte brány ohrad a nepoškozujte zemědělské kultury.
5. Nenechávejte psy volně pobíhat
Mějte své psy na vodítku. Psi představují pro volně žijící zvířata velkou nepříjemnost, nejsou jejich kamarády a nutí zvěř před nimi utíkat.
6. Tábořte a bivakujte jen na vyhrazených místech
Stejně tak v přírodě nekuřte a raději ani nerozdělávejte oheň.
7. Buďte soběstační
Berte si s sebou takové oblečení a vybavení, abyste byli v přírodě soběstační za každé situace. Na kole používejte přilbu. Kontrolujte pravidelně nejen technický stav svého kola, ale i jeho vybavení. Vozte si s sebou nářadí.
8. Vyhněte se nástrahám a nebezpečí
Předvídejte nebezpečí a změny počasí. Nepřeceňujte svou technickou a fyzickou zdatnost. Do neznámého terénu nevyrážejte sami. Při setkání s divokou zvěří si udržte odstup a pomalu vycouvejte. Dejte si pozor na jedovaté rostliny, houby a živočichy. Když se dostanete do problémů, kontaktujte složky záchranného systému.
9. Dávejte přednost ostatním, ovládejte své kolo
Pohybujte se tak, abyste nepřekvapili nepředvídatelným jednáním. Jezděte tak, abyste dokázali zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžete někoho nebo něco potkat.
10. Buďte vstřícní a přátelští
Usmějte se, pozdravte, i když to pro někoho může být překvapující. Na kole upozorněte ostatní, že kolem nich projíždíte. Při míjení raději zpomalte, a je-li to nezbytné, i zastavte. Buďte vyslanci ohleduplnosti a dobré nálady!

A co ti motoristé
S rostoucím vybavením se rozmáhá nešvar nechat se dovézt svým vozem, „kam až to půjde“. Druhým jevem je pak častý pohyb řidičů offroadových čtyřkolek a terénních motorek v polních a lesních terénech. Základní stanovisko Policie ČR, která je v dané problematice kompetentním orgánem, se opírá o již zmíněnou legislativu. § 20 lesního zákona uvádí, co je v lesích zakázáno. Mimo jiné rušit klid a ticho a jezdit a stát s motorovými vozidly.
To platí i pro všechny motorky a čtyřkolky.

Rada nakonec…
Každý z nás má své chyby, emoce a jistá míra benevolence vůči jiným je vždy namístě. I sami bikeři či motoroví nadšenci si jsou zpravidla nelegálnosti své vášně vědomi. Narazíme-li však na situaci, vůči které chladní zůstat nemůžeme, v žádném případě nemá smysl, abychom se snažili pachatele zadržet sami a vystavili se tak možnosti úrazu. Protiprávní jednání je třeba zdokumentovat, oznámit Policii ČR a ponechat jí prostor k dalšímu postupu.

Buďme ohleduplní a respektujme se navzájem!

Další článek:
Předchozí článek: