Přijďte se podívat na nové kurty

Přijďte se podívat na nové kurty

Sportovní klub Tenis Tišnov, z. s., provozuje areál tenisových dvorců na Ostrovci a dlouhodobě usilujeme o zkvalitňování jeho podmínek. Zájem o tenis především u mládeže roste a prostorová kapacita areálu do r. 2018 (4 kurty) neskýtala možnost dalšího rozvoje.

S tím souvisela i naše snaha o rozšíření tenisových kurtů. Přivítali jsme možnost vzniku dalších dvou tenisových dvorců v návaznosti na vybudování nové fotbalové plochy s umělým povrchem, na níž jsem se dohodli se zástupci sousedního fotbalového klubu. Jiné možnosti rozvoje sportovních ploch na Ostrovci v současné době nejsou.

Projekt nových kurtů považujeme z dlouhodobého hlediska za strategický, proto jsme urychleně řešili projekční přípravu, vyřízení nezbytných formalit,  finanční zabezpečení a samotnou realizaci. Z časového hlediska jsme museli vzít ohled na zprovoznění travnatého fotbalového hřiště, aby nebyly ohroženy fotbalové soutěže.

Rozpočtové náklady na tuto akci byly vyčísleny na 2,3 mil. Kč. Je zřejmé, že tenisový klub, který funguje stejně jako podobné spolky – tedy neziskově, se bez dotací neobejde. Proto jsme zažádali o přidělení mimořádné dotace od města ve výši 1 mil. Kč a také od Jihomoravského kraje ve výši 0,5 mil. Kč, kterou jsme bohužel nezískali. Za podporu města ve výši 1 mil. Kč moc děkujeme. Jihomoravský kraj nám v řádných dotacích přispěl částkou 200 000 Kč a tenisový klub
dokázal sehnat přes 600 000 Kč z dalších zdrojů. Částka 400 000 Kč však klubu stále na dofinancování investice chybí.

Uznáváme, že v době projednávání naší žádosti o dotaci na zastupitelstvu města nebyla tato stavba řádně povolena stavebním úřadem. Za tuto chybu, která nebyla způsobena úmyslně, se omlouváme. O povolení však bylo firmou, kterou jsme si na inženýrskou činnost najali externě, řádně zažádáno. Důvodem pro nevyřízení povolení stavby před její realizací bylo nedodání povinných vyjádření některých orgánů státní správy. Za to také zřejmě dostaneme od stavebního úřadu pokutu, kterou jsme připraveni uhradit. V současné době byla dodána kladná vyjádření všech dotčených orgánů, na základě kterých by měla být stavba dodatečně povolena.

Na dokreslení uvádíme, že od roku 2007 bylo do tenisového areálu investováno více než 12 mil. Kč, na něž jsme dokázali získat dotace ze státního či krajského rozpočtu v celkovém objemu více než 7 mil. Kč. Město na některé tyto investice přispělo částkou 2 675 000 Kč (tedy cca 21 %). Samotný klub ze svých prostředků a ze soukromých zdrojů dokázal získat téměř 2,2 mil. Kč. Podařilo se nám nebývale zmodernizovat celý areál, který je využit převážně dětmi a mládeží. Členové klubu a rodiče dětí ročně dobrovolně odpracují přes 1 300 hodin. Provozovat tenisový areál není jednoduché, přesto to děláme rádi a máme radost, že dobře slouží tišnovské veřejnosti. Těší nás, když zejména návštěvníci z jiných měst areál obdivují a chválí jako jeden z nejmodernějších a nejhezčích v kraji. Přijďte se podívat a třeba si i zahrát.

Dne 11. 9. 2019 od 15.00 hod. bude na kurtech den otevřených dveří, jste srdečně zváni!

Zdeněk Kunický, předseda klubu

Foto: Pavel Navrátil

Další článek:
Předchozí článek: