Průvodce komisemi a výbory města – 4. část: Komise bytová

Průvodce komisemi a výbory města – 4. část: Komise bytová

Počtvrté představujeme jednotlivé komise, poradní orgány zřízené Radou města Tišnova. Na naše otázky, z nichž prvních šest je společných pro všechny oslovené a závěrečná vždy speciální, tentokrát odpovídá předsedkyně Komise bytové Lenka Knechtová.

Jste předsedkyní jedné z komisí, poradního orgánu městské rady. Jakým způsobem vaše komise pracuje, jak často se scházíte a na co kladete hlavní důraz?
Komise se schází pravidelně každý měsíc a celoročně. Projednává zejména žádosti o pronájem bytu občanům, kteří mají trvalý pobyt v Tišnově a jejich životní, rodinná, sociální a zdravotní situace je tíživá. Spravujeme evidenci žadatelů o pronájem a výměnu bytů v majetku města včetně návrhu doporučení na zařazení do užšího výběru žadatelů o byt. Bereme na vědomí přehled ubytovaných i užší výběr žadatelů o byt v Centru sociálních služeb Tišnov. Víme, že bydlení patří mezi základní životní potřeby, proto se zajímáme také o výstavbu městských bytů a rekonstrukce stávajících bytů.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
Zpracováváme samozřejmě zápis, ale nejen to. V tomto volebním období se komise sešla čtyřikrát a z toho třikrát i za účasti zástupce rady. Pro mě je důležité, aby vedení města nejen četlo zápis, ale i rozumělo tomu, jakou diskusi vedeme například k výšce nájemného, výstavbě bytů. Všem nám jde o to, jak pohled města a potřeby občanů co nejlépe sladit, jak vyjít občanům vstříc. Zájem o pronájem bytů z majetku města je stále velký, v současné době je v seznamu žadatelů o byt cca 50 čekatelů.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca posledních dvou až tří let?
Zásadním dokumentem byla v únoru 2016 Bytová koncepce města Tišnova 2017–2027, na kterou navázal Akční a střednědobý plán. V roce 2017 jsme provedli hloubkovou kontrolu všech žádostí o pronájem bytu v souvislosti se zavedením nařízení GDPR a současně i aktualizace žádostí o byt. V roce 2018 byl v řešení přesun nájemníků z důvodu rekonstrukce bytů Bezručova 35 a Na Mlékárně 255. V lednu 2019 jsme se zabývali zvýšením nájemného v bytech v majetku města. Pravidelně dáváme návrhy na pronájem bytu městské radě a projednáváme žádosti o výměnu bytu.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslovit spokojenost či naopak?
V minulosti se tato komise nazývala sociální a zdravotní. Vzhledem k poměrně nepřehlednému množství zájmů často docházelo k neefektivnímu nebo duplicitnímu jednání. Řešily se akutní problémy s kritickou bytovou situací, ale i program pro seniory v domě s pečovatelskou službou. Zvýšení efektivity nastalo poté, co se komise zaobírá pouze bytovými tématy a sociální složkou, která jde s bytovou ruku v ruce. Životní situaci občanů města vidíme komplexně a řešení hledáme souběžně a zároveň individuálně, dle aktuálních reálných potřeb žadatelů. Dále došlo ke snížení dluhů za nájemné a služby spojené s užíváním bytu u bydlících občanů a pokračuje trend snižování dluhů u již nebydlících. Město rekonstruuje bytové jednotky a realizuje průběžné opravy. Doba je vhodná i pro výstavbu malometrážních bytů. Dle mého názoru je podpora města pro občany v tíživé situaci na velmi dobré úrovni.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje městská rada doporučení předložená komisí?
Rada města Tišnova naše doporučení akceptuje.

Máte v řadách své komise také členy, kteří mají s touto prací již dřívější zkušenost z minulých volebních období a stálo by za to je za jejich dlouhodobou činnost jmenovat?
Velký dík patří paní tajemnici komise Kateřině Smetanové, která nejenom činnost komise perfektně zajišťuje, ale na pozici úředníka péči o občany a byty zastřešuje. Za sebe chci poděkovat bývalé předsedkyni a současné místopředsedkyni komise Ivě Havlátové, která má s touto oblastí dlouholeté zkušenosti.
Mezi spolehlivé a pracovité členky komise patří Michala Dvořáková a Milena Ševčíková, které doplňuje svým mužským úhlem pohledu nově Jan Láska. Pan Eduard Seidl, kterého touto cestou zdravím a přeji mu pevné zdraví a brzké zotavení, je dlouhodobě omluven. Také si velmi vážím vedoucího Odboru sociálních věcí Mgr. Michala Kudláčka, který ve svém nabitém pracovním programu je ochoten účastnit se jednání komise a spolupodílet se na hledání řešení životních osudů našich spoluobčanů.

Kolika městskými nájemními byty dnes Tišnov celkově disponuje a kolik jich je ještě z tohoto počtu výhledově určeno k budoucímu prodeji?
Dle Zprávy o hospodaření s byty za rok 2018 schválené Radou města Tišnova 27. 3. 2019 má město ve svém vlastnictví v současné době 163 bytů. Z toho 38 bytů bylo rozhodnutím zastupitelstva určeno k prodeji. Dále vlastní podílem 51 % 92 bytových jednotek v ulici Dlouhá a 205 se jich nachází v Centru sociálních služeb Tišnov v ulicích Králova a K Čimperku.

Václav Seyfert

Foto: archiv Lenky Knechtové

Další článek:
Předchozí článek: