Ochrana přírodního bohatství Přírodní památky Květnice

Ochrana přírodního bohatství Přírodní památky Květnice

Ochrana přírodní památky Květnice je zakotvena v Nařízení Jihomoravského kraje o zřízení přírodní památky Květnice a v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nespočívá pouze v ochraně nerostů, jeskyní, krasových jevů jako takových, ale též v územní ochraně.

Květnice je významným krajinným prvkem, je součástí Územního systému ekologické stability jako regionální biocentrum, požívá ochrany coby zvláště chráněné území a je evropsky významnou lokalitou zahrnutou do mezinárodní sítě Natura 2000.

Zakázáno je rušení dochovaného stavu přírody na území přírodní památky, její poškozování, ničení živé i neživé přírody, provozování zakázaných činností nebo činností vyžadujících souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Bez tohoto souhlasu, kam patří mimo jiné i těžba a sběr minerálů, je hodnoceno dle ust. § 87 a § 88 zákona č. 114/1992. Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako přestupek, za který orgán ochrany přírody může uložit fyzické osobě pokutu až do výše 100 000 korun, právnické osobě pak až do výše 2 miliony korun.

Ilona Chaloupková, Odbor životního prostředí

Další článek:
Předchozí článek: