Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice

 Referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

(pracovník/pracovnice krizového řízení a kontroly)

Popis pracovní pozice:

 • Výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • zpracovávání podkladů pro krizové stavy,
 • odpovědnost za ochranu utajovaných skutečností,
 • organizace a provádění kontrolních činností,
 • výkon veřejnosprávních kontrol hospodaření u příspěvkových organizací,
 • zabezpečování a kontrola pořádání veřejných sbírek,
 • provádění bezpečnostních analýz a návrhy bezpečnostních opatření a další.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání,
 • znalost problematiky krizového řízení nebo bezpečnostní problematiky výhodou,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 320/2001               o finanční kontrole; zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád; zákon č. 563/1991, o účetnictví, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; vše ve znění pozdějších předpisů),
 • dobrá znalost práce s PC,
 • řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita,
 • zkouška odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 23.4.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 23.4.2019 – do 14:00 hod., a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent OKSVV – NEOTVÍRAT“.

–          V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–          K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: