Návrh na imisní monitoring ovzduší v Tišnově

Návrh na imisní monitoring ovzduší v Tišnově

Na jednání zastupitelstva města dne 30. ledna 2019 jsem přednesla příspěvek na téma kvality ovzduší v Tišnově. Při inverzích a nízkém tlaku vzduchu je kvalita ovzduší výrazně zhoršena. Nadměrnou soukromou dopravou, zvýšenou přepravou zboží všeho druhu, například ve středu města těžkou dopravou z lomu Rosa, se kumulace škodlivin v ovzduší zvyšuje. Přes omezení nevhodného otopu v lokálním vytápění pociťují mnozí lidé dechové potíže. Amatérská měření jednotlivců mobilními snímači potvrzují, že škodliviny sice nedosahují takových hodnot jako v Brně či na Ostravsku, nicméně Tišnov už dávno není tím zdravým městem jako kdysi.

Kvalita ovzduší Tišnova není žádným způsobem sledována, neboť ve městě není umístěna měřicí jednotka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která by spadala do sítě imisního monitoringu ČR. Přitom na území města působí střední i větší znečišťovatelé ovzduší, informace pocházejí z jejich vlastních hlášení státní správě. Občané tak nemají možnost znát a sledovat stav ovzduší v tišnovské kotlině a ani se nedozvědí, kdy byly případně překročeny imisní limity, které mají následně významný vliv na jejich zdraví, zejména na zdraví dětí a seniorů.

Proto jsem navrhla měření kvality ovzduší (tzv. imisní monitoring), které by zaznamenalo v zimním a následně i v letním období znečištění ovzduší způsobené dopravou, tepelnými a energetickými zdroji, chemickými provozy a sekundárními vlivy probíhajícími v atmosféře (působením slunečního záření na primární složky znečištění). Měří se zejména veličiny: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, polétavý prach, ozón, suma uhlovodíků, těkavé organické látky, polyaromatické uhlovodíky atd. Tato měření a další odborné služby poskytuje ČHMÚ, pobočka Brno. Svůj návrh postoupím dále komisi životního prostředí, která navrhuje podněty Radě města. Věřím však, že po vyslechnutí příspěvku můj návrh podpoří přímo i zastupitelé napříč politickým spektrem, neboť je jistě věcí nás všech znát data o kvalitě vzduchu. A že najdou potřebné peníze v rozpočtu města. Je dobré také připomenout, že pokud pobýváte hojně uvnitř budov, kde není zajištěn dostatek čerstvého vzduchu, také dýcháte nezdravý vzduch. Tam dochází ke zvýšené koncentraci oxidu uhličitého, tedy vydýchaného vzduchu. S ním pak narůstají i koncentrace dalších nebezpečných látek. I kvalitu vnitřního vzduchu je možné změřit, tzv. indoor skenery. Ty určené pro veřejnost neměří sice všechny „špatné“ věci v ovzduší, ale již znalost hodnot koncentrace oxidu uhličitého vás donutí vyvětrat. Vhodné je měření zejména v prostorách jako školy, čekárny, úřady.

Odkaz na můj celý příspěvek s návrhem naleznete na https://youtu.be/W_A9h52_Mwc?t=8393. Více o imisním monitoringu v Brně na https://www.brnenskeovzdusi.cz/.

Zdeňka Dohnálková

 

Další článek:
Předchozí článek: