Poplatky za komunální odpad a za psy zůstávají stejné jako loni

Poplatky za komunální odpad a za psy zůstávají stejné jako loni

V roce 2019 zůstávají sazby za poplatek za komunální odpad a ze psů stejné jako v roce 2018. Dovolujeme si Vám připomenout některé důležité skutečnosti k těmto místním poplatkům.

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2019

1. Kdo je poplatníkem místního poplatku a má ohlašovací povinnost (je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti)?
Poplatníkem je fyzická osoba,
• která má na území města Tišnova trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
• která má na území města Tišnova ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
a) stavbu určenou k individuální rekreaci
b) byt
c) rodinný dům.
Fyzická osoba může tedy být poplatníkem místního poplatku současně z více důvodů, jednak z důvodu trvalého pobytu na území obce, nebo z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Například: Fyzická osoba s trvalým pobytem v Tišnově a k tomu vlastnící byt v Tišnově, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – výše poplatku činí 2 × 500 korun = 1 000 korun. V případě vlastnictví bytu nebo rodinného domu není důležité, kdo zde žije, ale zda je zde fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu.
Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na úřední adrese (nám. Míru 111), že jsou poplatníky místního poplatku, pokud neprokáží nárok na osvobození uvedený níže.

2. Jaká je výše poplatku?
V roce 2019 zůstává sazba poplatku ve výši 500 korun, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 400 korun.

3. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit?
bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 – při bezhotovostním převodu je nutné znát svůj variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby a je po celou dobu poplatkové povinnosti stejný a lze ho získat přímo na odboru finančním MěÚ Tišnov, telefonicky na tel. 549 439 838 nebo mailem: alena.laskova@tisnov.cz; pokud využijete možnosti uhradit poplatek za více osob pod jedním variabilním symbolem, je třeba tuto informaci předat (osobně, telefonicky, mailem) na finanční odbor, pro tento účel je nutné vyplnit formulář „Prohlášení společného zástupce“, který je zveřejněný na stránkách města v sekci: úřad/potřebuji vyřídit/žádosti a formuláře/finanční odbor/místní poplatek za komunální odpad/Prohlášení společného zástupce.
v hotovosti, popř. platební kartou – pokladna se nachází v budově radnice, první poschodí, odbor finanční, dveře č. 323
poštovní poukázkou typu A

4. Dokdy se musí poplatek uhradit a jaké jsou sankce za pozdní úhradu?
Splatnost poplatku je do 30. dubna 2019.
Dle Obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 2/2018 poplatky nebo jejich část, které nebudou zaplacené nebo odvedené do dvou měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 1,5násobek. Navýšení poplatku je stanoveno ve vyhlášce města a není možné jej prominout.

5. Kdo je od místního poplatku osvobozen?
Poplatek nemusí hradit poplatníci (nevztahuje se na vlastníky stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba), kteří prokáží, že
se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či pěstounské péči na přechodnou dobu,
• jsou umístěni v pobytovém zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) mimo území města Tišnova,
z důvodu pobytu v zahraničí, pobytu v místě zaměstnání, pobytu v místě studia, dlouhodobé hospitalizace, důvodu pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody se v daném kalendářním roce nebudou zdržovat nebo se nezdržovali po dobu delší než 250 dnů na území města Tišnova,
děti do dvanácti měsíců věku,
poplatníci, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu určenou k individuální rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova trvalý pobyt.

Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba, která
• je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
• je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
• je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

6. Jaké jsou úlevy od poplatku?
Úleva se poskytuje:
• poplatníkům s trvalým pobytem na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov – úleva je poskytnuta automaticky ve výši 100 korun,
• poplatníkům, kteří se zapojili do systému třídění plastů a nápojových kartonů do pytlů označených čárovými kódy ve výši 6 korun za každý odevzdaný naplněný pytel s plasty,
• poplatníkům, kteří prokáží, že byli v roce 2018 poživateli dávek v hmotné nouzi. Je nutné doložit potvrzení o pobírání těchto dávek (úleva ve výši 150 korun nebo 400 korun).

7. Kdo má ohlašovací povinnost?
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu, zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. prosince 2019, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká. Podrobnější informace k poplatku za komunální odpad můžete získat na Odboru finančním MěÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323, telefon 549 439 838 (Alena Lásková) e-mail: alena.laskova@tisnov.cz
www.tisnov.cz/informace/komunální služby/odpady

Formuláře k místnímu poplatku za komunální odpad jsou zveřejněny na stránkách města (www.tisnov.cz) – (úřad/potřebujivyřídit/žádosti a formuláře/finanční odbor/místní poplatek za komunální odpad) nebo na finančním odboru MěÚ Tišnov.

Místní poplatek ze psa
U místního poplatku ze psů zůstávají sazby stejné jako v roce 2018 (viz tabulka níže). Poplatek je možné uhradit stejnými způsoby jako u komunálního odpadu (bezhotovostním převodem, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Tišnov, poštovní poukázkou).

Od poplatku za psa jsou osvobozeni:
• osoba nevidomá, osoba, které byl přiznán II.–IV. stupeň příspěvku na péči, a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (držitel průkazu ZTP/P),
• osoba provádějící výcvik asistenčních psů,
• osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
• osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis (lovečtí psi),
• držitel záchranářského psa s příslušným osvědčením,
• držitel služebního psa sloužícího Policii ČR nebo městské policii,
• držitel psa s canisterapeutickým výcvikem, s nímž je prováděna canisterapie, držitel, jímž je osoba se zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP podle zvláštního právního předpisu.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. prosince 2019, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.

Poplatek je splatný do 30. dubna 2019.

V případě úhrady bankovním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 je nutné znát svůj variabilní symbol, který je po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný a sdělíme ho na požádání na tel. čísle 549 439 843 (Helena Marvánková), e-mail: helena.marvankova@tisnov.cz.

 

Alena Lásková, Odbor finanční

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: