Důležité informace pro žadatele o dotace

Důležité informace pro žadatele o dotace

Dovolujeme si upozornit žadatele o dotace z rozpočtu města Tišnova, že žádosti v rámci Vyhlášeného dotačního programu Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí pro rok 2019 lze podávat v období od 21. 1. 2019 do 21. 2. 2019.

Žádosti se podávají pouze na předepsaném formuláři s uvedením příslušné oblasti činnosti, a to prostřednictvím:
• podatelny MěÚ Tišnov (budova MěÚ, nám. Míru 346 – přízemí),
• administrátora dotací (Ing. Gabriela Nováková, MěÚ, Ráboňova 117 – přízemí),
• poštou na adresu MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,
• e-mailem (epodatelna@tisnov.cz, gabriela.novakova@tisnov.cz) se zaručeným elektronickým podpisem,
• prostřednictvím datové schránky města (ID qzjbhat) se zaručeným elektronickým podpisem.

Žádost o dotaci musí obsahovat povinné přílohy uvedené ve Vyhlášeném dotačním programu a zejména konkrétní a podrobný rozpočet projektu, ve kterém budou rozepsány předpokládané příjmy a výdaje projektu a uvedeno, na které výdajové položky bude dotace použita. Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi přílohami podané ve lhůtě pro podávání žádostí.

Veškeré informace k dotačnímu programu včetně formuláře žádosti naleznete na webových stránkách města Tišnova „Dotační program na rok 2019 – Řádné dotace“ http://www.tisnov.cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta, případně Vám budou poskytnuty administrátorem dotací.

 

Gabriela Nováková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: