VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 pro obsazení funkce

 Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

 Popis pracovní pozice:

 • Řízení, koordinace a usměrňování odboru (agenda – sekretariát starosty, právník města, vnitřní kontrola, krizové řízení, dotace, školství, informační servis a propagace, správa IT),
 • komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům (tiskový mluvčí),
 • samostatné tvůrčí provádění publicistických činností, včetně případných elektronických verzí

a internetových prezentací,

 • zajišťování komunikace a prezentace města navenek (web, facebook, Tišnovské noviny a další),
 • zajišťování a odpovědnost za působnost a pravomoc v oblasti krizového řízení města, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění.

 Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání

v bakalářském studijním programu,

 • znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích;  zákon

č. 312/2002, o úřednících územně samosprávných celků; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; vše ve znění pozdějších předpisů),

 • pokročilá znalost Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet, e-mail,
 • ŘP skup. B,
 • trestní bezúhonnost,
 • řídící a komunikační schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, kreativní schopnosti,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti krizového řízení vítána, jinak nutnost absolvování do 18 měsíců po nástupu.

Výhodou:

 • Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení nebo při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
 • zkušenost s vedením kolektivu,
 • zkušenosti s prací ve veřejné správě.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 13.2.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 13.2.2019 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – vedoucí OKSVV – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

 K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis, vč. data možného nástupu do funkce,
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek; nemusí být ověřeno),
 • osoby narozené do 1. prosince 1971 dále doloží osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění.

 Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: