Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Tišnova

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Tišnova

Starosta města Tišnova na základě § 15
písm. b) a v souladu s ustanovením § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
➊ Volby do Zastupitelstva města Tišnova:
pátek 5. října 2018, 14.00–22.00 hod.
sobota 6. října 2018, 8.00–14.00 hod.
➋ Místa konání voleb dle trvalého pobytu
voliče (pokud není uvedeno jinak, platí
pro celou ulici):
volební okrsek č. 1
Mateřská škola Na Paloučku
(Horova č.p. 960)
Brněnská č.p. 198, 498, 800, 909, 916,
1600, 1890, Cihlářská, Hanákova, Hradčanská,
Jamborova, Mahenova, Mánesova,
Mrštíkova, Na Nové, Olbrachtova,
Těsnohlídkova, Trnec, U Lubě, U Pily
volební okrsek č. 2
restaurace Na Terase
(Hornická č.p. 1698)
Brněnská č.p. 429, 500, 711, 722, 764,
791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova,
Halasova, Hornická č.p. 950–953,
957, 1519–1530, 1698, Horova
volební okrsek č. 3
Základní škola Smíškova
(Smíškova č.p. 840)
Alšova, Brněnská č.p. 184, 262, 264,
268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305,
320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700,
701, 727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček,
Dobrovského, Dvořákova, Havlíčkova,
Hornická č.p. 468–471, 899–901,
Hřbitovní, Husova, Hybešova, Hynka
Bíma, Kvapilova, Máchova, Majorova,
Na Mlékárně, Na Rybníčku, Purkyňova,
Revoluční, Riegrova č.p. 212, 285, 302,
313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397,
425, 707, Smetanova, Smíškova, U Humpolky
č.p. 1862, Vrchlického, Wagnerova
volební okrsek č. 4
Městské kulturní středisko Tišnov
(Mlýnská č.p. 152)
Brněnská č.p. 2–4, 6, 7, 9–11, 147–151,
153–159, 178, 185, 196, 231, 232, 234,
252, 260, 286, 325, 475, 792, 1710–1712,
1739, 1887, 1935, Cáhlovská, Červený
Mlýn, Dvořáčkova, Halouzkova, Janáčkova,
Jungmannova, Karasova, Klášterská,
Koráb, Kostelní, Mlýnská, Moukova, Nádražní,
Na Kopečku, Na Loukách, Na Zahrádkách,
nám. Komenského, nám. Míru,
Neumannova, Ostrovec, Pejškov, Pod Květnicí,
Procházkova, Ráboňova, Radniční,
Trmačov, U Humpolky (kromě č.p. 1862),
U Náhonu, U Střelnice, U Svratky, U Tratě,
Za Krétou, Za Mlýnem z k.ú. Tišnov
Čísla popisná větší než 1000 a menší než
1500 jsou domy z katastrálního území
Předklášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří
(zejména ul. Za Mlýnem).
volební okrsek č. 5
Gymnázium Tišnov
(Na Hrádku č.p. 20)
Bezručova, Černohorská, Drbalova, Družstevní,
Jiráskova, Kukýrna, Květnická
č.p. 821, 1610–1620, 1717–1724, 1944,
Lomnická, Na Hrádku, nám. 28. října,
Nerudova, Parolkova, Polní, Riegrova
č.p. 25, 270, 281, 310–312, 318, 321,
323, 324, 332, 431–435, 676, 677, 686,
Sv. Čecha, Tyršova
volební okrsek č. 6
Základní škola nám. 28. října Tišnov
(nám. 28. října č.p. 1708)
Dřínová, Králova (kromě č.p. 1742), Květnická
č.p. 1621–1640, 1684, Osvobození
volební okrsek č. 7
bývalá škola v Jamném
(Jamné č.p. 28)
pro voliče s adresou trvalého pobytu
v místní části Jamné
volební okrsek č. 8
budova Kulturního domu Hajánky
(Hajánky č.p. 42)
pro voliče s adresou trvalého pobytu
v místní části Hajánky a Hájek
volební okrsek č. 9
Centrum sociálních služeb
(Králova č.p. 1742)
Dlouhá, Formánkova, K Čimperku, Králova
č.p. 1742, Kuthanova, Marie Pavlíkové,
Na Honech, Ranného, Štěpánova, Valova
➌ Právo volit do Zastupitelstva města
Tišnova má státní občan ČR, který je
na území města Tišnova hlášen k trvalému
pobytu, alespoň ve druhý den voleb
dosáhne věku nejméně 18 let a nenastala
u něho překážka volebního práva, a to
ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán
do stálého seznamu voličů. Za stejných
podmínek může volit rovněž státní občan
jiného členského státu Evropské
unie, který je na území města Tišnova
hlášen k trvalému pobytu, popř. registrovanému
přechodnému pobytu, a požádal
o zápis do dodatku ke stálému seznamu
voličů (žádost lze podat na MěÚ Tišnov
do 16.00 hod. dne 3. října 2018).
➍ Volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů může volič předem požádat
Městský úřad Tišnov, nebo ve dnech
voleb přímo okrskovou volební komisi,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
avšak pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla zřízena.
➎ Hlasovací lístky budou doručeny voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb
do Zastupitelstva města Tišnova, tj. nejpozději
2. října 2018. Na žádost voliče
mu budou vydány hlasovací lístky také
ve volební místnosti.
➏ Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky. Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.

Bc. Jiří Dospíšil, starosta

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: