MAS Brána Vysočiny vyhlašuje další dvě výzvy

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje další dvě výzvy

Výzva č. 2MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura-Integrované projekty CLLD v rámci specifického cíle IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Podporovanou aktivitou je Rozvoj sociálních služeb.

Pro žadatele je připravena částka 1 575 000 korun. Informace o vyhlášení výzvy budou uvedeny na http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop.

Jaké typy projektů budeme podporovat?             

Podpořeny budou projekty na modernizaci zázemí a pořízení vybavení pro terénní, ambulantní či nízkokapacitní pobytové sociální, zdravotní a návazné služby a vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci. Jedná se o nákup zařízení a vybavení, automobilu, výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb,  denní stacionáře,  týdenní stacionáře,  domovy pro osoby se zdravotním postižením,  chráněné bydlení,  azylové domy, domy na půl cesty,  zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby. Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Na jakém území podporujeme projekty? Území MAS Brána Vysočiny, z.s. vymezené ve schválené strategii CLLD. V případě terénní sociální služby musí mít území MAS (obec zahrnutá do MAS) z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Kdo může žádat? Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Kdo je cílovou skupinou ve výzvě? Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Výzva č. 3MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura dopravy s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava-Integrované projekty CLLD v rámci specifického cíle IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Podporovanou aktivitou je Bezpečnost dopravy.

Pro žadatele je připravena částka 4 210 540 korun. Informace o vyhlášení výzvy budou uvedeny na http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop.

Jaké typy projektů budeme podporovat?

Podpořeny budou projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, realizaci prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Na jakém území podporujeme projekty? Území MAS Brána Vysočiny, z.s. vymezené ve schválené strategii CLLD. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS.

Kdo může žádat? Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

Kdo je cílovou skupinou ve výzvě? Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy

Kontaktní údaje na pracovníky MAS:

Poskytují informace při zpracování žádosti o podporu a posouzení jejího souladu s výzvou MAS

Vedoucí pracovník SCLLD – PhDr. Libuše Beranová – manager@masbranavysociny.cz, 777 706 722

Koordinátor pro IROP – Ing. Petr Šústal, MBA – tel.:  704 426 282, email: irop@masbranavysociny.cz

Libuše Beranová

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: