Je možné při vytváření územní studie zapojit občany?

Je možné při vytváření územní studie zapojit občany?

Na svém červnovém a červencovém zasedání se zastupitelstvo města zabývalo hned několika územními studiemi. Šlo o územní studii v lokalitě Pod Klucaninou, konkrétně „u pily“, a upravenou územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou, která řeší umístění mateřské školy. U obou studií se hojně debatovalo (diskusi je možné shlédnout na internetu). Občané vyjadřovali spíše negativní reakce. Padla i námitka, že se do vytváření územních studií nemohli zapojit.

Právě tato námitka mě přivedla k otázce, zda je možné při vytváření územní studie zapojit občany? Stavební zákon s ničím takovým výslovně nepočítá, protože proces pořizování územní studie v zásadě nijak neupravuje; územní studie je upravena pouze v jediném paragrafu. Úřad územního plánování proto nepostupoval v rozporu se zákonem, pokud s občany nejednal a do vytváření studie je nezapojil. Na druhou stranu ale stavební zákon účast občanů výslovně nevylučuje; neříká, že občané se na pořizování studie nesmí podílet.

Osobně se domnívám, že účast občanů při pořizování územní studie lze dovodit z jejího smyslu. Tím je navrhnout, prověřit a posoudit možná řešení vybraných problémů v určitém území. Účast veřejnosti na vytváření územní studie by mohla nabídnout pohled z odlišných úhlů – stejnou lokalitu vidí jinak odborník, jinak člověk, který v ní žije několik let, a jinak starousedlík, který v ní žije celý život. Tady je třeba zdůraznit, že nelze říci, že by pro každou lokalitu existovalo pouze jedno správné řešení. I to mě vede k závěru, že by se občané na pořizování územních studií měli podílet.

Dále si myslím, že účast občanů představuje výhodu i pro případného investora. Územní studie, na které se podíleli občaném, a ve které došlo k zapracování jejich námitek, by měla velkou informační hodnotu. Investor by věděl, co si může v území „dovolit“ a za jakých podmínek může očekávat hladký průběh územního a stavebního řízení.

V neposlední řadě lze účast občanů dovodit i ze základních zásad správního řízení obsažených v úvodních ustanoveních správního řádu – např. veřejná správa jako služba veřejnosti. Zásady totiž neplatí jen pro klasické správní řízení, které se v případě územní studie nevede, ale obecně pro výkon veřejné správy, kam pořizování územní studie nepochybně spadá.

Na závěr bych rád zdůraznil, že smyslem tohoto článku v žádném případě nebylo označit dosavadní postup za špatný. Mým cílem není ukázat na jediný správný způsob řešení. Chci pouze upozornit na alternativní způsob, který se může, ale také nemusí osvědčit. Nutno podotknout, že zastupitelstvem projednávané územní studie nejsou poslední. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města se na květnovém zasedání zabýval územní studií v lokalitě Za penzionem; je možné, že i tato územní studie vyvolá kontroverze.

David Vávra

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: