Krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Posledním srpnovým dnem končí nejenom prázdniny, ale i školní rok 2017/2018. Rok, který byl v naší Základní škole náměstí 28.října ve znamení mnoha aktivit, a základní vzdělání v něm ukončilo 92 žáků devátých tříd.

V září 2016 se díky velkému pochopení vedení města podařilo zareagovat na problém s nedostatečným počtem učeben. Město Tišnov podalo žádost o dotační program z Ministerstva financí České republiky a získalo dotaci na ve výši 10,3 milionu korun. Celkové náklady činily 13 570 000 korun.

Během školního roku 2016/2017 tak v podkrovním prostoru nad pavilonem číslo osm naší školy vzniklo šest nových kmenových učeben. Červená, modrá, žlutá, zelená… takové barvy se na vás smějí při vstupu na středovou společnou chodbu. Jednotlivé třídy mají každá svou barvu a atypický tvar, který se odráží i v prostoru středové chodby. Tu prosvětlují zešikmené skleněné vhledy do jednotlivých tříd. Dvě ze tříd jsou navíc rozšířeny o prostor družiny, ve kterém děti mohou využít velké množství variabilních i pevných hracích prvků jako například lezeckou stěnu. Sociální zázemí pro žáky i učitele, kabinet, šatny, úklidové prostory – i zde vše září barvami a po roce užívání stále ještě novotou. Na realizaci tohoto projektu jsme velmi hrdí a jsem velmi ráda, že zřizovateli není lhostejné kvalitní vzdělávání školou povinných dětí.

Uplynulý školní rok se nesl také ve znamení inkluze, tedy společného vzdělávání všech dětí, ať už s handicapem nebo bez, ve stejné třídě základní školy. Naše školní poradenské pracoviště ve složení dvě speciální pedagožky, psycholožka, výchovná a kariérová poradkyně se snaží být rodičům i učitelům nápomocno ve zvládání vzdělávání a výchovy dětí s mnoha diagnózami – ať jsou to poruchy učení, poruchy chování, poruchy autistického spektra, děti s mentálním i tělesným postižením a v neposlední řadě děti nadané. Letos v září skončí dvouleté přechodné období, během kterého měly běžné základní školy zvládnout přípravu na vzdělávání dětí bez rozdílu intelektu za pomoci nově nastavených podpůrných opatření 1. – 5. stupně.

Jak se to povedlo u nás? Na škole má tuto problematiku na starost Mgr. Eva Brázdová – výchovná poradkyně a zástupkyně pro 1. stupeň. Díky jejímu velkému pracovnímu nasazení si dovoluji říct, že tuto problematiku zvládáme se ctí. Od prvního asistenta pedagoga před devíti lety po 22 asistentů v nadcházejícím školním roce 2018/19, přes stálou péči o cca 200 žáků s různými diagnózami, vyšší vzdělanost učitelů díky mnoha absolvovaným kurzům a seminářům týkajících se inkluze. Rozšířený tým školního poradenského pracoviště přináší také odbornější poradenství pro rodiče a snad také vybudovanou důvěru rodičů i jejich dětí v nás všechny, kteří se na procesu inkluze podílíme.

Chci poděkovat všem rodičům, pedagogům, asistentům pedagogů a v neposlední řadě vychovatelkám školní družiny za jejich nekonečnou trpělivost při práci s těmito dětmi. Práce s nimi je pro všechny velmi stresující a únavná, někdy se zdá k nevydržení, zvláště když se neobjevují žádné větší změny k lepšímu. Nevzdávejte to!

Důležitým prvkem ve vzdělávání v naší škole stále zůstává ekologie. Koordinátorkou ekologických projektů je Mgr. Lenka Dufková, která během roku organizuje mnoho celoškolních aktivit (sběr starého papíru, hliníku atd.). Jsme zapojeni do mezinárodního výukového programu Les ve škole, který probíhá v 26 zemích světa. Tento program koordinuje vzdělávací centrum Tereza. Děti v něm získávají vědomosti o lese pomocí pozorování a vlastními prožitky. Aktivity – lesní výpravy, školy v přírodě, tvorba lesních deníků, herbářů aj. jsou u dětí velmi oblíbeným a vítaným zpestřením. Výuka mimo školní lavice prospívá fyzickému i psychickému zdraví dětí, podporuje vzájemné vztahy, rozvíjí jejich kreativitu, schopnost soustředění a zvyšuje vnitřní motivaci se učit. Rozmanitost přírody kolem Tišnova a jeho okolí se k těmto účelům přímo nabízí. Pro budoucnost nás všech buduje u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí. Třída, která absolvuje během roku více přírodovědných aktivit, získává pro školu certifikát Lesní třída a tím i patronaci nad deseti metry čtverečními Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Letos to byla třída 2. D s paní učitelkou Mgr. Ivanou Musilovou.

Přestože je u nás výuka v některých třídách zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, těší se i cizí jazyky velkému zájmu ze strany našich žáků i jejich rodičů. Hlavním jazykem vyučovaným na naší škole je anglický jazyk, který mohou žáci navštěvovat již ve druhé třídě jako nepovinný předmět. Mimo tří až čtyřhodinovou týdenní dotaci mají žáci během každého akademického roku možnost své dovednosti a komunikační úroveň prohloubit v přípravných kroužcích na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English v úrovních: Starters, Movers, Flyers nebo test Key for Schools (KET). Jsme rádi, že naše žáky jazyky nejen zajímají a baví, ale jsou v těchto zkouškách úspěšní.

Mnoho žáků také využilo příležitosti zúčastnit se jednodenního zájezdu do Vídně, který se konal v prosinci 2017. Naše škola pro velký zájem vypravila hned tři autobusy. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí z historie a současnosti této rakouské metropole a zároveň měli příležitost si procvičit komunikaci v německém jazyce.

Další možností pro naše žáky jak veřejně prezentovat své skvělé jazykové a komunikační dovednosti, byl Den jazyků, který se konal v dubnu letošního roku v prostorách tišnovského kina Svratka. Pro návštěvníky byl přichystán bohatý, téměř dvouhodinový program. V něm naši šikovní studenti předvedli své dovednosti ve všech třech významných světových jazycích vyučovaných na naší škole: anglickém, německém a ruském. Starší žáci připravili interaktivní prezentaci o Vídni a Los Angeles. Dále předvedli, že jednoznačně zvládají počítat v němčině, ale také dokáží přirozeně komunikovat s číšníkem a objednat si jídlo v ruštině. Celý program byl také protkán několika vtipnými scénkami na různá témata jako vykradení banky a rozhovor loutek. Nechybělo ani animované video na téma možných budoucích změn v Evropě. Cílem tohoto projektu bylo nejen upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům, propagovat bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy, ale především podporovat celoživotní učení jazyků našich žáků ve škole i mimo ni. Ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost.

Pevně věřím, že se našemu učitelskému týmu bude dále dařit  žáky motivovat a připravovat k dalším podobným aktivitám, k mezinárodně uznávaným zkouškám či výletům, kde by mohli svoje jazykové dovednosti sebevědomě a úspěšně použít v praxi.

Během letošního jara se podařila opět jedna z dalších velkých investičních akcí. Částkou 3 700 000 korun z městského rozpočtu byla realizovaná generální rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičen. V současné době vrcholí přípravné práce na projektu rekonstrukce a modernizaci školní kuchyně, kdy bylo Město Tišnov opět úspěšné v žádosti o dotaci z Ministerstva financí České republiky a získalo tak finanční prostředky ve výši 8 500 000 korun. Tato velká investiční akce v celkové výši 12 200 000 korun proběhne během letních prázdnin v roce 2019.

Slavnostní událostí bylo pro nás všechny udělení titulu Magister Optimus dvěma našim kolegyním Mgr. Lence Dufkové a paní učitelce Soni Kvíčalové. Třetí takto oceněnou kolegyní byla na návrh ředitelů obou ZŠ Mgr. Jaroslava Antošová.

I méně příjemné události nás během uplynulého školního roku potkaly. Jednou z nejvíce závažných bylo vytopení dvou vybavením nejnákladnějších učeben, a to chemie a informatiky. Voda protekla přes stropy učeben, chodbami až do žákovských šaten v suterénu na   celém třetím pavilonu. Za personální i finanční pomoci vedení města se podařilo i tuto potopu zdolat.

Při pohledu na krásnou budovu naší školy se mi ani nechce uvěřit, že nás na podzim čekají oslavy 35. výročí jejího založení. Sama bych jí touto cestou ráda popřála ještě mnoho a mnoho dalších úspěšných školních roků!

Závěrem mého letošního bilancování bych chtěla zdůraznit, že každou dobrou školu tvoří nejen kvalitní učitelé, zvídaví žáci a spolupracující rodiče, ale v neposlední řadě podporující zřizovatel. Vedení města Tišnova tímto děkuji za velmi vstřícnou spolupráci a podporu.

Radmila Zhořová, ředitelka školy

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: