Projednané body na jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2018

Projednané body na jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2018

Jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2018 se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov, v pondělí dne 18. června od 17:00 hodin.

Program jednání byl následující:

 • Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
 • Územní studie přestavbové plochy P5 v lokalitě Pod Klucaninou – Ulice Brněnská
 • Petice “Za vytvoření klidové a relaxační zóny na 100 % plochy na pozemcích v proluce mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech”
 • Doplnění územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech
 • Návrh na změnu Územního plánu Tišnov (k.ú. Jamné)
 • Uzavření smluv mezi společností TEPLO T, s.r.o. a městem Tišnov
 • Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2018 (stav k 31.5.2018)
 • Hospodaření města Tišnova k 31.3.2018
 • Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory sociálním službám pro rok 2018 – I. kolo dotačního programu
 • Závazek spolufinancování projektu “Město Tišnov – Navýšení kapacity a modernizace kuchyně Základní školy Tišnov, náměstí 28. října 1708”
 • Investiční příspěvek na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci Inspiro – středisko volného času Tišnov, Riegrova 312
 • Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci “Tišnov – sečení okrajů cyklostezek a přiléhajících pásů zeleně”
 • Plán odpadového hospodářství Tišnov 2018 – 2025
 • Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem ze dne 20. července 2016
 • Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s paní M. D.
 • Směna pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)
 • Odkoupení částí pozemků parc.č.2400/11 a parc.č. 2400/20, oba v k.ú. Tišnov (cyklostezka dřevoplac – Předklášteří)
 • Odkoupení části pozemku parc.č. 197 v k.ú. Tišnov (park pod kostelem)
 • Odkoupení pozemku parc.č. 2466/609 v k.ú. Tišnov (pro parkovací stání)
 • Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2406/12 v k.ú. Tišnov (pozemek pod komunikací)
 • Návrh na ukončení nájemního vztahu ze strany společnosti Ekostavby Brno a.s.
 • Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2018, kterou se reguluje provozní doba pohostinských zařízení v centru města Tišnova
 • Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
 • Rozpočtové opatření města Tišnova č. 7/2018
 • Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov
 • Zápis č. 2/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne 30.5.2018
 • Zápis č. 2/2018 a č. 3/2018 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
 • Zápis č. 4/2018 a Zápis č. 5/2018 ze zasedání Osadního výboru Jamné
 • Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 1.6.2018
 • Dotazy, podněty, připomínky

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: