MAS Brána Vysočiny, z.s. chystá nové aktivity v rámci své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

MAS Brána Vysočiny, z.s. chystá nové aktivity v rámci své Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

V letošním roce MAS Brána Vysočiny vloží do svého strategického dokumentu nový operační program, který je zaměřen na oblast životního prostředí, zkráceně OPŽP. Během jara a léta proběhne změna Strategie a nachystají se potřebné dokumenty výzvy tak, aby začátkem roku 2019 mohla MAS vyhlásit svoje výzvy v tomto operačním programu. Alokace na tento nový operační program je 10 mil. korun.

Proto již nyní MAS veřejně informuje obyvatele a zjišťuje zájem potencionálních žadatelů o tyto aktivity.

Na co se OPŽP bude zaměřovat:

  • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí – výše dotace na založení je 100% z celkových způsobilých výdajů (CZV), u obnovy je to 80%
  • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu – zamezení vodní a větrné eroze – míra dotace činí 80%
  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – míra dotace činí 60%

Oprávněným žadatelem pro tyto aktivity jsou zejm. obce, DSO, školy a školská zařízení, spolky, FO podnikající i nepodnikající.

Minimální výše jednoho projektu je stanovena na 100 tisíc korun.

Pro získání dotace na tyto aktivity je třeba podat žádost na vyhlášenou výzvu MAS a doložit veškeré povinné přílohy žádosti (např. biologické posouzení). Žádosti pak podléhají hodnotícímu a výběrovému procesu ze strany kompetentních orgánů MAS a následně přechází do závěrečného ověření způsobilosti řídícího orgánu OPŽP a zastupujících orgánů AOPK a SFŽP.

Dále se MAS Brána Vysočiny zapojila do tříletého přeshraničního projektu Klimatická zeleň (Klimagrün). Do tohoto projektu jsou zapojeny všechny MAS v Jihomoravském kraji, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Dolnorakouská vláda.

Tématem tohoto projektu je sledování adaptace zeleně na klimatické změny v krajině, snižování důsledků vodní a větrné eroze, navracení původního stavu krajiny.

MAS Brána Vysočiny si u obcí a zemědělců zjistila záměry výsadeb na jejich pozemcích, z kterého vzešel jakýsi zásobník výsadeb pro oblast místní akční skupiny. Na 1-2 vybrané výsadby bude odborníky zpracován tzv. pasport výsadby, do kterého se bude po celou dobu trvání projektu zanášet sledování výsadbového materiálu a jeho adaptace na konkrétní podmínky prostředí.

Dne 10.5.2018 proběhl na radnici v Tišnově k tomuto tématu seminář, kam byli pozváni starostové obcí naší MAS, zástupci spolků, zaměstnanci úřadu města Tišnova i fyzické osoby. Seminář pořádali zástupci projektu z úřadu JMK ve spolupráci s naší MAS.

V případě dalších dotazů a detailních informací kontaktujte kancelář MAS Brána Vysočiny:

Mgr. Sylva Veselá, 775 950 702, koordinator@masbranavysociny.cz

PhDr. Libuše Beranová, 777 706 722, manager@masbranavysociny.cz

Další článek:
Předchozí článek: