Rekonstrukce významných krajinných prvků v okolí Tišnova

Rekonstrukce významných krajinných prvků v okolí Tišnova

Již od roku 2014 se postupně rozbíhá rozsáhlá rekonstrukce tří významných krajinných prvků.

      Kolbábkův kopeček – izolovaná vyvýšenina tvořená pískovci s druhově velmi bohatými travinnobylinnými společenstvy s ohroženými druhy rostlin a cennými solitéry dřevin se nachází při pravé straně silnice od Železného do Drásova kousek od Limovy.

      Čimperská lada – jižní až jihovýchodní svahy, v horní části travnatá lada, v dolní starý zatravněný švestkový sad, kde v celé ploše stále přežívají velmi bohatá společenstva rostlin, nachází se severně od Tišnova podél jižního okraje lesních porostů vrchu Čimperk.

      Svobodnice – Janouškova zmola – úpatí části jižních svahů s mozaikou společenstev lesních okrajů, opuštěných sadů, polokulturních luk a lad s velkou rozmanitostí teplomilných travinnobylinných společenstev a unikátními solitéry dřevin se nachází při levé straně silnice od Železného do Drásova asi 1 km od Limovy.

V rámci rekonstrukčních zásahů jsou postupně prováděny komplexní probírky dřevin spočívající hlavně v úplné likvidaci nepůvodních a invazivních druhů zejména trnovníku akátu a výrazné redukci porostů ostatních dřevin, svídy krvavé, trnky obecné, růže šípkové nebo janovce metlatého ve prospěch volných osluněných ploch s výskytem ohrožených druhů bylin a cenných jedinců dřevin s ohledem na celkový žádoucí charakter území. Další nezbytnou částí péče je každoroční kosení travnatých ploch. Zaměřuje se na místa nejvíce postižená sukcesí s rozvojem třtiny křovištní a ovsíku vyvýšeného. Důraz je kladen na rozvoj ploch s nejcennějšími společenstvy s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

Managementové práce v těchto přírodně cenných lokalitách jsou placeny z rozpočtu města Tišnova za přispění programu péče o krajinu financovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny a prováděny základní organizací Českého svazu ochránců přírody – Brněnsko. V tomto roce se zvažuje umístění informačních panelů na všechny rekonstruované lokality.

Prováděné rekonstrukce desítky let neudržovaných a spontánním rozvojem postižených míst povedou především k jejich stabilizaci s velmi pozitivním dopadem na rozvoj rostlinných i živočišných společenstev, nevyjímaje hmyz, především denní motýly.

V žádném případě se nejedná o aktivity samoúčelné, ale systematické a cílevědomé. Celkový vzhled těchto kousků přírody se již pomalu přibližuje historické podobě, kdy šlo většinou o volné travnaté plochy s více nebo méně roztroušenými dřevinami. Je samozřejmé, že úplné dokončení rekonstrukcí zabere ještě nějaký čas, ale radikální proměny jsou už dnes velmi výrazné.

Vlastimil Martiško, Český svaz ochránců přírody – základní organizace Brněnsko

Foto: Růže vinná – Svobodnice, Vlastimil Martiško

Další článek:
Předchozí článek: